Mesto uznalo námietky, že 12 mesiacov na dovybavenie MHD je kvôli koronakríze málo. To mu ale nebráni, aby pokračovalo v tendri za 97 miliónov eur, ktorý vypísalo iba polroka pred predpokladným plnením zmluvy. Zúžilo tým možnosti pre prípadných uchádzačov a vydláždilo cestu pre súčasného dopravcu SAD Zvolen, aby zabezpečoval MHD v meste aj ďalších desať rokov.

V predchádzajúcom blogu som sa podrobne venoval tomu, že mesto spôsobom akým  vyhlásilo tender na nového dopravcu v podstate vyfaulovalo akýchkoľvek potencionálnych konkurentov SAD Zvolen. Tá 15 rokov monopolne, bez súťaže, zabezpečuje autobusovú aj trolejbusovú dopravu v meste a je takmer isté, že ďalších 10 rokov bude opäť.

To, že v súťaži sú dané nerealizovateľné termíny teraz nepriamo potvrdilo samotné vedenie mesta. Jeden z uchádzačov totiž namietal, že kvôli koronakríze a predĺženým dodacím lehotám nevie zabezpečiť technické vybavenie vozidiel aké sa požaduje v súťažných podmienkach. Prekvapujúco, mesto námietke vyhovelo a predĺžilo prechodné obdobie, do kedy je dopravca povinný technickú výbavu zabezpečiť.

Ak mesto uznáva, že je náročné kvôli koronakríze zabezpečiť technické vybavenie vozidiel, logicky by malo chápať, že nebude také jednoduché zabezpečiť v priebehu niekoľkých mesiacov vozový park v objeme 26 trolejbusov a 65 autobusov.

Lehota na predkladanie ponúk končí 31. augusta a dopravca má na základe novej zmluvy jazdiť od 1. januára budúceho roka. Aj pri hladkom priebehu verejného obstarávania by tak mal potenciálny konkurent SAD Zvolen iba štyri mesiace na prípravu vozového parku a zázemia.

Za takýchto okolností dokáže MHD v Banskej Bystrici zabezpečiť iba jeden dopravca, ten súčasný, SAD Zvolen. Aj ten však nedokáže splniť podmienky, ktoré nastavilo mesto s poradenskou agentúrou (ktorej mesto zaplatí 81-tisíc eur za poradenské služby). Preto si dopravca vyžiadal zmenu zmluvných podmienok a mesto mu vyhovelo.

Verejné obstarávanie zákazky za 97 miliónov eur tak bude s najväčšou pravdepodobnosťou iba s jedným uchádzačom a v podstate bez súťaže. Súčasný dopravca nie je tlačený konkurenciou k zlepšovaniu služieb alebo stlačeniu cien. Vzhľadom k neexistencii trhovej súťaže tak opäť vyvstáva otázka, či by pre mesto nebolo efektívnejšie si zabezpečovať MHD vo vlastnej réžii, tak ako to robia aj iné krajské mestá ako Žilina či Bratislava.

Plné znenie námietky a odpoveď mesta Banská Bystrica

Kompletné znenie námietok môžete nájsť tu. 

Námietka: 
Vzhľadom na celosvetovú pandémiu COVID-19 a tým spôsobený prepad priemyselnej výroby nie je možné vozidlá vybaviť stanoveným komunikačným systémom, nakoľko z verejne dostupných zdrojov je zrejmé, že dodacie lehoty v prípade objednania verejným obstarávateľom požadovaného množstva sú minimálne v rozsahu 9 až 12 mesiacov od termínu záväznej objednávky. Uvedená lehota je neprimerane krátka a verejný obstarávateľ v ďalších ustanoveniach prílohy č. 10 (bod. 3.10) pripustil 12 mesačnú lehotu na dovybavenie vozidiel. Bod 3.10, v ktorom verejný obstarávateľ pripustil 12 mesačnú lehotu na dovybavenie vozidiel priamo súvisí s bodom 2.4 – online komunikácia.

V konečnom dôsledku žiadateľ navrhuje zmeniť znenie prvej vety bodu 2.4 prílohy 10 návrhu zmlúv o službách vo verejnom záujme nasledovne:
„Všetky vozidlá Dopravcu budú najneskôr uplynutím 12 mesiacov od účinnosti Zmluvy vybavené komunikačným systémom umožňujúcim obojsmernú on-line komunikáciu so serverom Dispečerského riadiaceho strediska Objednávateľa (DRS).“

Spôsob vybavenia žiadosti o nápravu:
Verejný obstarávateľ žiadosti o nápravu vyhovuje v celom rozsahu. Prvú vetu bodu 2.4 prílohy č.10 návrhu zmlúv o službách vo verejnom záujme (k obom častiam predmetu zákazky) upraví do 05.08.2020 nasledovne:

„Všetky vozidlá Dopravcu budú najneskôr uplynutím 12 mesiacov od účinnosti Zmluvy vybavené komunikačným systémom umožňujúcim obojsmernú on-line komunikáciu so serverom Dispečerského riadiaceho strediska Objednávateľa (DRS).“

Autor blogu:

Matej Bučko

Občiansky aktivista, politológ, so záujmom o komunálnu politiku a jej témy. Začínal som ako regionálny novinár, ktorý sa venoval témam efektívneho hospodárenia samospráv. Poslanec mestského zastupiteľstva v rokoch 2014-2018. Momentálne pracujem pre stranu SPOLU, ktorej som členom.