Už zajtra, 27. novembra, sa rozhodne o tom, kto sa stane novým primátorom a kto zasadne do poslaneckých lavíc.

Ilustračné foto: Braňo Račko

V sobotu, 27. novembra si zvolíme nového primátora mesta a 31 poslancov mestského zastupiteľstva. O osude mesta môže rozhodnúť 67 322 oprávnených voličov. Volebné miestnosti sa otvárajú o 7:00 a zatvárajú o 20:00. Voľby sa konajú iba jeden deň.

Hlasujúci dostanú dva hárky. Na jednom označia favorita na post primátora, upozorňujeme, že Martin Baník a Zdenko Haring sa vzdali kandidatúry, preto hlasy odovzdané pre nich budú neplatné. Na druhom hárku zakrúžkujú svojich zástupcov do mestského zastupiteľstva. Koľko krúžkov je možné udeliť závisí od volebného obvodu (VO). Volebných obvodov je sedem. V prvom VO -Stred volíme 4 poslancov, v druhom VO (Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Kostiviarska, Karlovo) troch poslancov, VO č.3 (Senica, Šalková, Majer, Uhlisko) budú zastupovať dvaja zastupitelia,  VO č.4 (Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Kráľová, Podháj) dvaja, VO č.5-Radvaň traja, VO č.6-Fončorda osem poslancov a v volebnom obvode č.7, v Sásovej, sa krúžkujú deviati poslanci.

Možné je voliť iba v mieste bydliska, pri vstupe do volebnej miestnosti je nutné sa preukázať identifikačným preukazom. Vždy si treba pozorne prečítať volebný hárok, v prípade zakrúžkovania viacerých kandidátov ako je nutné, stráca hlas platnosť. Je možné však využiť právo zakrúžkovať menej kandidátov ako je určené.

Zoznam kandidátov v jednotlivých obvodoch nájdete na stránkach mesta alebo tu.