Štátna vedecká knižnica je v mnohých smeroch jedinečná. Napríklad sa v nej nachádza šesť jazykových a odborných študovní, spadajúcich pod oddelenie Medzinárodnej spolupráce.

Jazykové centrá Štátnej vedeckej knižnice poskytujú konzultačné služby, formou výpožičiek sprístupňujú knižničný fond a vo veľkej miere udržujú a zveľaďujú aktuálne aj nové medzinárodné spolupráce. Študovne taktiež organizujú rôznorodé kultúrne a vzdelávacie podujatia určené nielen pre žiakov základných a študentov stredných a vysokých škôl, ale aj pre širokú verejnosť.

Centrum hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho

Najmladšie zo všetkých jazykových centier, Centrum hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho, nesie meno hispanistu a prekladateľa španielskej a latinskoamerickej literatúry. Hlavnou úlohu tohto centra je rozširovať záujem o španielsky jazyk a literatúru, kultúru a históriu nielen Španielska, ale aj španielsky hovoriacich krajín Latinskej Ameriky. V knižničnom fonde nájdu návštevníci široké spektrum knižných žánrov. Na svoje si prídu všetci záujemcovia o španielsky jazyk. Súčasťou zamerania študovne sú aj tematické hodiny, krátke kurzy základov španielčiny, konverzačné hodiny pre pokročilých, ale aj veľmi populárne cestovateľské prednášky.

Britské centrum

Britské centrum vzniklo v roku 2006 ako prirodzené pokračovanie British Council. Študovňa je zameraná na jazyk a kultúru Veľkej Británie a poskytuje konzultačné služby, prezenčné a absenčné výpožičky dokumentov z fondu študovne, ako aj knihy v anglickom jazyku z oblasti jazykovedy, či beletriu. V centre sú organizované interaktívne hodiny anglického jazyka, semináre, prednášky, ale aj zaujímavé besedy.

Window of Shanghai

Centrum Window of Shanghai alebo čínske centrum, zamerané na čínsky jazyk a kultúru, bolo založené v roku 2010 a je súčasťou celosvetového projektu šanghajskej knižnica, pomyselne otvárajúcej okná mesta Shanghai po celom svete. V zozname študovní sú centrá nachádzajúce sa v hlavných mestách alebo vo veľkých metropolách, ale jediným centrom na Slovensku je práve to banskobystrické. Naše mesto si vyslúžilo takúto česť vďaka úzkemu prepojeniu so slovenským architektom Ladislavom E. Hudecom, ktorý sa narodil v Banskej Bystrici. Stavby významného rodáka sú neoddeliteľnou súčasťou Šanghajskej panorámy.

American Center Banská Bystrica

Americká študovňa, American Center Banská Bystrica, vznikla v roku 2005 a je súčasťou celosvetovej siete viac než 600 podobných centier roztrúsených po celom svete. Centrum sa zameriava na americkú kultúru a poskytuje knižničné služby. Je to moderný, multifunkčný priestor, ktorý disponuje rôznymi doplnkovými službami. Spolupracuje so základnými a strednými školami, s učiteľmi anglického jazyka, ale aj s riaditeľmi mnohých stredných odborných škôl, pre ktoré pripravuje napríklad program podnikavého myslenia, v snahe podporiť podnikavosť v našom regióne. V rámci americkej študovne sa bojuje aj proti dezinformáciám a podporuje sa mediálna gramotnosť.

Nemecká študovňa

Prvé jazykové centrum v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, Nemecká študovňa, vzniklo na základe zmluvy o spolupráci s Goethe Institut Bratislava v roku 1994. Bohatý knižný fond centra obsahuje takmer 5000 kníh. Zameriava sa na slovníky, encyklopédie, príručky a učebnice jazykovedy, histórie politických vied, či medzinárodných vzťahov. V centre však nájdete aj súčasnú nemeckú beletriu. Snaha najstaršej študovne je motivovať najmä deti a mládež k štúdiu nemeckého jazyka. Centrum pravidelne organizuje rôzne agitačné podujatia, ale aj besedy s prekladateľmi a s autormi.

Centrum slovanských štúdií

Druhá najstaršia jazykovej študovňa začala svoju pôsobnosť v roku 2005 a pôvodne niesla názov Centrum ruských štúdií. S pribúdajúcimi rokmi sa do fondu zaradili aj publikácie z iných slovanských národov, preto sa v roku 2012 študovňa premenovala na Centrum slovanských štúdií. V centre nájdete knihy zamerané na lingvistickú literatúru, kultúru, etnografiu, históriu, umenie, politológiu, ako aj rôzne encyklopédie a slovníky. Študovňa organizuje zaujímavé kultúrne podujatia, filmové večery a tematické hodiny. Spolupracuje s Centrom poľského jazyka a kultúry na Univerzite Mateja Bela aj s Poľským inštitútom v Bratislave. Bohatú spoluprácu má tiež so zastupiteľskými úradmi Ruska, Poľska, Bieloruska a Bulharska na Slovensku, slovenskými vydavateľstvami v Srbsku a Poľsku a občianskymi združeniami zameranými na kultúru slovanských národov.