V utorok 25. apríla sa na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici konalo netradičné podujatie, prvé svojho druhu na pôde ekonomickej fakulty UMB.

Išlo o slávnostné uvedenie do života monografie Neplatená práca na Slovensku. Kniha je výsledkom dvoch rozsiahlych vedeckých projektov podporovaných agentúrou Vega.

Tak ako bola táto udalosť netradičná na pôde ekonomickej fakulty, netradičný bol aj spôsob krstu knihy. Zlata Jakubovie vyprevadila knihu do života rozstrihanými dotazníkmi, ktorých zistenia boli použité v monografii. Počas rozsiahleho  výskumu bolo oslovených viac ako 4000 jednotlivcov a  viac ako 1000 domácností. Prieskum realizovali študenti univerzity, ktorí ocenili dôveru, ktorú do nich ich pedagógovia vložili. Získali tak praktické skúsenosti a preverili si svoje schopnosti pri zbere dát. Mária Uramová predstavila monografiu prítomným hosťom. Prizvala na pódium aj kolegov z tímu, ktorí sa podieľali na písaní jednotlivých kapitol. Mariana Považanová, ktorá prišla s prvotnou myšlienkou výskumu neplatenej práce v slovenských domácnostiach, objasnila dôvody, prečo ju práve táto téma oslovila.

Kolektívu autorov sa prihovoril aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, ktorý vyjadril poďakovanie, že venovali svoj výskum na Slovensku doposiaľ neskúmanej problematike a ocenil, že projekt v sebe spojil niekoľko dôležitých atribútov a jeho výsledky sú zaujímavé nielen pre odbornú verejnosť, ale aj bežných občanov, mestá a regióny.

Prorektorka pre pedagogickú činnosť UMB v Banskej Bystrici Janka Klincková tlmočila slová rektora Vladimíra Hiadlovského. Obidva projekty s dosiahnutými výsledkami  pokladá za  výnimočné, originálne a na Slovensku jedinečné. Ich inovatívnosť a osobitosť vidí v tom, že doteraz problematike neplatenej práce nevenovali potrebnú pozornosť ani také inštitúcie, ktoré by sa tomu mohli, či mali venovať vzhľadom na svoju profesijnú orientáciu.

„Je to potešiteľné predovšetkým preto, lebo takéto ústretové reflektovanie inštitúcie má nádej, že výsledky výskumu budú môcť byť implementované aj do úloh celospoločenského charakteru a neplatenej práci ako ekonomickej kategórii bude venovaná primeraná pozornosť napr. ako súčasť aktivít EUROSTAT-u. A tak nový projekt, ktorý sa už začal riešiť na Ekonomickej fakulte v tomto roku,  opodstatnene otvára otázku nielen neplatenej, ale aj platenej práce.Verím, že jeho závery budú opäť zaujímavé a pre ďalšie myslenie a postoje našej spoločnosti i osožné,“ dodala  v príhovore Janka Klincková.

„Veľmi rada som bola na tomto slávnostnom stretnutí. Bolo úžasne zorganizované a môže byť príkladom pre ďalšie podobné akcie. Ste úžasní priekopníci, ktorí sa od myšlienky vytvoriť túto úžasnú knihu dostali až po jej krst. Veľmi pekné. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a stretnutia. Sú viac než prospešné,“ potvrdila úspešnosť podujatia Zlata Jakubovie.