Mesto Banská Bystrica pokračuje v krokoch k avizovanému rozšíreniu spoplatneného parkovania v ďalších častiach mesta. Ako už samospráva skôr avizovala, v tomto roku sa k užšiemu centru mesta pripoja aj Uhlisko, ulice Severná a Bakossova a tiež mestská časť Podlavice.

Mesto očakáva, že rezidetnské zóny prispejú k regulovaniu parkovania tým, že zvýhodnia domácich obyvateľov. Banská Bystrica sa chce pritom v regulácii týchto lokalít zamerať výlučne na nočné parkovanie medzi 17.00 podvečer a 7.00 h ráno. Počas dňa bude v uvedených nových lokalitách parkovanie naďalej voľné bez obmedzení.

Lokality Uhlisko, Bakossova-Severná a Podlavice majú do regulovaného režimu prejsť od 1. septembra. Už v najbližších dňoch preto budú obyvateľom dotknutých lokalít distribuované informačné letáky približujúce nové podmienky parkovania. Všetky informácie už teraz mesto zverejnilo aj na svojom webe.

Mesto zároveň plánuje v lokalitách stretnutia s obyvateľmi. V Podlaviciach, 24. apríla v priestoroch ZŠ J. G. Tajovského na Gaštanovej 12, následne na ZŠ a MŠ J. Bakossa 25. apríla a potom 29. apríla na Uhlisku na ZŠ Golianova 8. Stretnutia sa uskutočnia vždy so začiatkom o 17.30 h.

Už pred viac ako desiatimi rokmi bolo zaregulovaných 6 lokalít v blízkom dotyku s centrom mesta. Obyvatelia si na rezidentské parkovanie zvykli, dokonca si ho na niektorých uliciach sami vyžiadali, pretože ich parkovacie miesta využívali iní, ktorí sa chceli vyhnúť platenému parkovaniu v centre mesta.

„Sprievodným javom zriadenia rezidentských zón aj v iných mestách na Slovensku je pokles počtu zaparkovaných áut v regulovaných lokalitách, a teda jednoduchšie parkovanie pre obyvateľov, ktorí v danej časti bývajú. Rovnako sa na parkovanie začne využívať viac existujúcich garáží, ktoré v súčasnosti slúžia ako sklady,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Mesto spracovalo analýzu súčasného stavu parkovania vozidiel v uvedených lokalitách. Na jej základe neprichádza len k zavedeniu spoplatnenia, ale zároveň samospráva pripravuje aj kroky k rozšíreniu možností parkovania, ktorými by malo byť ďalšie zjednosmernenie ulíc, osadenie dopravných značiek a vyznačenie nových parkovacích miest.

„Všetky vybrané financie z regulovaného parkovania budú použité na výstavbu ďalších parkovacích miest, obnovu ciest a chodníkov. Zároveň máme vytypované plochy na výstavbu parkovacích domov, ktoré majú v budúcnosti zlepšiť parkovanie pre rezidentov v jednotlivých mestských častiach,“ dopĺňa Martin Pavelek, architekt mesta Banská Bystrica.

Maximálne dve parkovacie karty na jeden byt či prevádzku

Obyvatelia Banskej Bystrice by mali mať možnosť registrovať sa a žiadať o vydanie parkovacích kariet od leta.

Najlacnejšiu rezidentskú kartu budú môcť získať obyvatelia s trvalým pobytom v danej zóne, pričom mesto uvažuje o sume za prvé vozidlo 20 eur/rok, za druhé vozidlo 100 eur/rok. Obyvatelia bez trvalého pobytu v danej zóne, ktorí ale majú trvalé bydlisko v meste Banská Bystrica, a zároveň majú vzťah k nehnuteľnosti v regulovanej zóne, budú mať nárok získať rezidentskú kartu za 100 eur/rok.

„Na každý byt alebo prevádzku budú môcť byť vydané max. dve rezidentské parkovacie karty, pričom finančne najvýhodnejšie budú práve tie pre obyvateľov s trvalým pobytom v našom meste, na ktorých dostávame od štátu podielové dane,“ objasňuje Jakub Gajdošík, prvý zástupca primátora.

Obyvatelia bez trvalého pobytu v Banskej Bystrici, ktorí majú nejaký vzťah k nehnuteľnosti v regulovanej zóne si budú môcť, rovnako ako v iných mestách, zakúpiť iba najdrahšiu rezidentskú kartu, a to v sume 300 eur za vozidlo na rok.

Podobne ako v iných mestách, aj Banská Bystrica chce takto motivovať ľudí k prihláseniu trvalého pobytu v meste, v ktorom žijú. Len v takom  prípade za nich totiž samospráva inkasuje podielové dane od štátu.