Zväz múzeí na Slovensku (ZMS) je záujmové profesijné združenie múzeí, ktorého poslaním je reprezentovať múzeá, presadzovať, obhajovať a rozvíjať ich spoločné práva a záujmy a podporovať múzejníctvo na Slovensku. Združuje 70 členských múzeí, z celkového počtu 92 múzeí evidovaných v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky.

Múzeum SNPV stredu 9. 4. 2014 sa bude v Múzeu SNP v Banskej Bystrici konať 24. Valné zhromaždenie Zväzu múzeí na Slovensku, v rámci ktorého sa uskutočnia voľby do orgánov Zväzu – Predstavenstva ZMS, Revíznej komisie ZMS – a voľby predsedu ZMS.

Významnou udalosťou je aj podpísanie Memoranda o spolupráci, ktoré deklaruje spoločný záujem partnerov – Asociace muzeí a galerií České republiky, Zväz múzeí na Slovensku, Rada galerií České republiky, Rada galérií Slovenska, Český výbor ICOM, Slovenský komitét ICOM – posilniť a rozšíriť spoluprácu s cieľom zvýšiť vzájomnú informovanosť, účasť na aktivitách partnerov, podporiť realizáciu spoločných projektov a činnosť partnerov podľa aktuálnych potrieb.

Programom valného zhromaždenia bude aj odovzdávanie ocenení Zväzu – pamätných listov a medailí, ktoré ZMS pravidelne udeľuje zamestnancom členských múzeí a múzeám, ktoré sú jeho členmi, prípadne aj iným osobám alebo inštitúciám, ktoré výraznou mierou prispeli k rozvoju múzeí a múzejníctva a k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva v SR i mimo nej.

Prítomní budú na valnom zhromaždení diskutovať aj na tieto témy – novela zákona o múzeách a galériách, Stratégia rozvoja kultúry, nové pravidlá súťaže Múzeum roka, kampaň ZMS „Múzeum v čase, čas v múzeu“, podujatia Noc múzeí a galérií a Festival múzeí či digitalizácia zbierkových predmetov.