Utorok 29. mája sa neslávne zapíše do histórie dvojice banskobystrických základných škôl. V rámci 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici totiž mestskí poslanci rozhodli napríklad o ďalšom osude základných škôl na Okružnej a Tatranskej ulici. Veľká sieň mestského úradu ale bola v tento deň aj miestom, kde došlo k zvýšeniu poplatkov v materských školách. Poslanci prerokovali celkovo 24. bodov rokovania.

Aj toto zasadnutie ste mohli sledovať online prostredníctvom videoprenosu infonet.tv… (vysielanie bude umiestnené aj v archíve).

—————————————————————————————————————————————
Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

17.56 – Zasadnutie je ukončené.

17.55 – Primátor Gogola číta list ministra Jahnátka, ktorý informoval mesto, že štát aktuálne nemá alokované prostriedky na schválené europrojekty a vyzvalo mesto pozastaviť už schválenú rekonštrukciu základných škôl. Konkrétne pred realizáciou bola už rekonštrukcia ZŠ Moskovská. “Vážení páni poslanci. Znamená to toľko, že plánovaná stavebná časť Základnej školy Moskovská sa realizovať nebude. Budem sa snažiť s ministrom Jahnátkom rokovať. Obraciam sa na poslancov za stranu SMER, aby využili svoje kontakty a aby teraz ukázali, ako by sme dokázali zvrátiť tento stav. Intenzívne na tom pracujeme, vyhlasujeme verejné obstarávania, a teraz keď sme v lete plánovali zrekonštruovať prvú školu, sa nič realizovať nebude,” zakončil smutne primátor Gogola rokovanie 12. zasadnutia MsZ.

17.44 – Martin Turčan a Lucia Skokanová hovoria o problémoch rodičov s materskými školami, keď nemôžu svoje deti umiestňovať pre malé kapacity do škôlok v mieste svojho bydliska.

17.40 – Dostávame sa k diskusii. Primátor ju otvára s tým, že Tomáš Novanský bol vymenovaný do výkonného výboru Fondu národného majetku a vzdáva sa tak mzdy a zároveň aj funkcie konateľa BPM, keď požiadal o čo najskoršie vypísanie výberového konania. Ako sme už dnes nižšie informovali, mesto toto už vypísalo.

17.33 – Dostali sme sa k interpeláciám poslancov, prihlásených predbežne sedem z nich. Postupne ich pribúda viac, poslanci ich ale zväčša pošlú písomne.

17.29 – Primátor predložil správu o svojej činnosti za predchádzajúce obdobie. Rovnako tak viceprimátorka.

17.26 – Po správe o činnosti hlavného kontrolóra Ivan Petrovič odchádza od rečníckeho pultu.

17.19 – Dostávame sa k správam hlavného kontrolóra. Nový kontrolór Ivan Petrovič približuje kontrolu v súvislosti vyhlásením a priebehom verejno-obchodnej súťaže na prenájom krematória v Banskej Bystrici. Súťaž sa konala ešte v roku 2010. Menuje množstvo nedostatkov.

17.15 – Pavol Bielik, ako predseda predseda Komisie MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností, radostne skonštatoval, že sa za nesplnenie zákonných povinností našich verejných funkcionárov nebudú udeľovať žiadne pokuty a len drobné nedostatky boli len drobné.

17.13 – Materiál bol schválený.

17.06 – Pokračujeme v programe ďalej. Občianska cyklo-iniciatíva OCI BB v spolupráci s Mestom Banská Bystrica sa budú uchádzať o grant vo výške do 50 tisíc amerických dolárov, pričom je potrebné zhruba rovnaké spolufinancovanie v hodnote 35 tisíc dolárov v peniazoch a 15 tisíc dolárov ako nepeňažný vklad. Výstupom projektu bude projektová dokumentácia na cyklotrasu Centrum – autobusová stanica – železničná stanica, nadizajnovanie dvoch stanovíšť ako vzoru pre ďalšie stanovištia a zrealizovanie vybratých úsekov cyklotrasy v súlade s návrhom Generelu nemotorovej dopravy.

16.58 – Na zmluvu o ukladaní odpadu reaguje aj Milan Smädo: “Tento úrad, tento primátor nemôžu robiť nič. Tí zahraniční to robia tu s našimi ľuďmi za ďakujem pekne a majú veľmi dobrých právnikov v zahraničí, ktorí vyhrajú každý spor. Nikdy nepustite do Banskej Bystrice na základné veci zahraničné firmy. Krvácame v každej jednej zmluve, ktorá je robená so zahraničným partnerom.”

16.51 – Pavol Bielik nabádza k podpore separácie, čím by sa znižovalo množstvo netriedeného komunálneho odpadu. “Je to strašne jednoduché, ale je to ťažká robota. Zastupiteľstvo by malo schváliť materiály, ktoré by motivovalo obyvateľov k separácii. A myslím si, že by to bolo vyriešené.” hovorí.

16.42 – Námestník pre rozvoj a výstavbu Ľubomír Ryša hovorí o nevypovedateľnej zmluve, ktorá bola podpísaná ešte za primátora Králika.

16.41 – Dostávame sa k informatívnej správe o ukladaní odpadov. Mesto Banská Bystrica má tretie najvyššie náklady za uloženie jednej tony na skládke vo výške 43,56 €/tona, ktorú prevádzkuje spoločnosť Márius Pedersen a.s. a s ktorou má Mesto Banská Bystrica uzatvorenú zmluvu do roku 2027. Priemer nákladov v porovnávaných mestách bez Banskej Bystrice je 28,66 € za uloženie jednej tony odpadu.

16.39 – Prešli návrhy poslanca Lichého, ktoré spomíname nižšie a teraz po niekoľkých nezhodách pri predkladaní návrhu na uznesenie zastupiteľstvo materiál zobralo na vedomie.

16.31 – “Treba si uvedomiť, že kúpalisko v Banskej Bystrici je biznis na tri týždne do roka,” hovorí primátor Peter Gogola.

16.26 – Stále pokračuje diskusia o plážovom kúpalisku.

16.19 – “Jasné, že od takejto správy sa očakáva, aby tiekla krv, ale musíme robiť podľa vecí, ktoré boli dohodnuté v minulých obdobiach. My keď sme už prišli do úradu, prevádzkovateľ už mal splnené všetko, k čomu bol zaviazaný. Určite by sme museli nájomcovi v prípade odstúpenia niečo vyplatiť. Druhá vec je, že kúpalisko nemá kto prevádzkovať. Rokujeme s investormi aj o väčšej investícii na kúpalisku. Ak príde nový, väčší investor, bude mať význam znalecký posudok a dokázanie reálnych výdavkov,” hovorí prednosta úradu Miroslav Rybár.

16.13 – Lichý chce úradu opätovne nariadiť vykonanie posudkov a takisto navrhuje vykonanie poslaneckého prieskumu za účelom preverenia kvality poskytovaných služieb.

16.10 – Podľa Lichého suma 4,2 milióna eur nie je na plážovom kúpalisku vidieť. Táto suma je ale riadne vyfakturovaná a v prípade, že by mesto chcelo odstúpiť o zmluvy o prenájme, muselo by minimálne túto sumu nájomcovi vyplatiť, konštatuje sa v správe.

16.07 – Pred poslancov sa dostal materiál hodnotiaci nájom plážového kúpaliska. Správa opätovne potvrdzuje, že nájomca – Spoločnosť Aqualand Banská Bystrica oficiálne naplnila podmienené investície. Milan Lichý ale kritizuje, že mesto nevykonalo znalecký posudok na predložené faktúry a práce. Zastupiteľstvo pritom niekoľkokrát schválilo vykonanie znaleckých posudkov. Tie však mesto nevykonalo. Lichý pripomína, že pri podpise pôvodnej zmluvy mohlo byť zastupiteľstvo uvedené do omylu, keďže sa zmluva následne dodatkami niekoľkokrát menila.

16.06 – Správa o činnosti Mestskej polície v Banskej Bystrici sa opäť nedostala pred poslancov. Predložená mala byť už na uplynulom rokovaní, ale podľa slov prednostu zlyhal ľudský faktor, tentokrát nastal problém pri odosielaní materiálu poslancom.

16.03 – Návrh poslanci schválili.

16.02 – Samospráva predpokladá ročné náklady na činnosť MsHZ medzi štyrmi až piatimi tisícmi eur. Tento rok to ale bude vyše 12 tisíc eur kvôli nutnosti technického vybavenia či školenia ľudí.

15.59 – Poslanec Chladný tentokrát dokazuje, že nečítal predložený materiál. Pýta sa či bude hasičský zbor fungovať len na báze dobrovoľnosti. Odpoveď vyplývajúca aj z predkladaného materiálu je jasná. Mestský hasičský zbor bude dobrovoľný a vznikne na základoch takéhoto zboru fungujúceho v Šalkovej.

15.57 – Potrebu vzniku takéhoto hasičského zboru potvrdzuje aj okresný riaditeľ hasičského a záchranného zboru.

15.56 – Mesto by nemuselo takýto hasičšský zbor zriadiť v prípade, že by malo uzatvorenú zmluvu s miestnym hasičským zborom. Okresní hasiči k zmluve nepristúpili vzhľadom na svoje obmedzené kapacity. Mesto svoj hasičský zbor založí na základoch doterajších dobrovoľných zborov na území mesta a aj samotný nový hasičský zbor mesta bude vykonávať svoju bežnú činnosť na báze dobrovoľnosti.

15.53 – Dostávame sa k zriadeniu Mestského hasičského zboru.

15.51 – Návrh na zníženie základného imania v spoločnosti BBES poslanci mesta neschválili.

15.46 – “My sa tu budeme hrať na burzových maklérov, ale nevyriešime nič,” trefne hovorí Ján Chladný.

15.45 – V reále však ani jeden akcionár neprichádza o svoj percentuálny podiel takže je otázne, aké je ekonomické povedomie poslancov.

15.42 – Poslanci sa veľmi nevedia stotožniť so znížením základného imania v spoločnosti. “Ak raz schválime zníženie základného imania, padlo by nám to vhod, ale ak ich raz vyberieme, vyplatia sa, ale nikdy to už nebude viac,” hovorí Ján Šabo.

15.35 – Martin Turčan vyzýva primátora, aby vyjednal s BBES spoluprácu a pomoc pri obnove chodníkov a ciest v Sásovej a Rudlovej počas aktuálnych prác na teplovodných potrubiach.

15.32 – Na žiadosť spoluvlastníka teplárenskej spoločnosti BBES – spoločnosti STEFE SK, by malo byť znížené základné imanie tejto spoločnosti, ktorej je mesto rovnako akcionárom. Imanie sa zníži celkovo, a tak sa podiel mesta nezníži a akcionári si zníženú sumu podľa svojho podielu rozdelia. Mestu tak na účet, v prípade schválenia, príde takmer 170 tisíc eur. Dopad na cenu tepla by nemal byť žiadny, dopĺňa Peter Bielik, ktorý je členom dozornej rady.

15.29 – Časť odpredajov súvisí aj s pozemkami, ktoré potrebuje vysporiadať spoločnosť Granvia v súvislosti s vysporiadaním pozemkov pod severným obchvatom. Aby mesto neoddialilo kolaudáciu obchvatu, uzavrie s Granviou zmluvu o budúcej zmluve na tieto pozemky. Napriek faktu, že tento bod neprorokovala žiadna z komisií, uvedený postup poslanci jednohlasne schválili.

15.27 – Stále pokračuje bod o nakladaní s majetkom mesta. Aktuálne sa už len rušia a menia uznesenia tohto bodu z minulých zasadnutí.

15.11 – Pôvodné uznesenie o prenájme priestorov poslanci zamietli a prijali uznesenie, aby sa hľadali riešenia a možnosti spolu so zástupcami občianskych združení.

15.09 – “To duchovno má úplne inú hodnotu ako ekonomika,” pridáva sa k názoru Lichého a Pavla Bielika poslanec Škantár.

15.06 – Búrlivá diskusia ohľadom prenájmu nebytových priestorov v Sásovej rovno pri ihrisku pod oporným múrom. Poslanec Lichý ho obhajuje práve z dôvodu, že ho využíva združenie Náš domov Sásová ako zázemie pre ihrisko a ako centrum organizovania akcií v Sásovej. O priestory má podľa všetkého záujem súkromný subjekt, a tak by sa občianske združenia zo Sásovej museli presunúť. Rovnaký názor zastáva aj Pavol Bielik.

14.40 – Niektorí poslanci sú napríklad proti zámeru spoločnosti REAL FIN-EU, s.r.o., ktorá má záujem o pozemok vo vnútrobloku za VÚB bankou v centre mesta.

14.25 – Ideme na nakladanie s majetkom mesta a teda predaje, prenájmy mestských pozemkov a majetku a podobne.

14.24 – Viceprimátorka Katarína Čižmárová zvoláva poslancov k popoludňajšiemu rokovaniu. Z obeda je späť už 17 poslancov.

13.32 – Nasleduje obedná prestávka, rokovanie by malo pokračovať o 14.00 h. Zvyčajne sa z polhodinovej prestávky stáva aj hodinová, uvidíme, ako to bude dnes…

13.27 – Bobák dovysvetlil, že s cenou predaja pozemkov postupuje MBB vždy od prípadu k prípadu a záleží aj od vytvorených pracovných miest. Diskusiu končí prednosta Rybár: “Som rád, že sa tu dnes kritizuje aj niečo iné ako prednosta”.

13.15 – Pirošíkov návrh, aby Bobák predkladal správy o svojej činnosti podporuje aj ďalší člen poslaneckého klubu BBA Milan Lichý. Ten ďalej hovorí, že zváži svoje ďalšie pôsobenie v dozornej rade MBB a možno ponúkne tento post profesionálovi.

13.06 – Ľubomír Bobák odpovedá aj na otázku Ľudmily Priehodovej ohľadom faktu, že priemyselný park je v záplavovej zóne. Podľa neho je tento problém priebežne riešený s vodohospodárskym podnikom, pričom prvá etapa navyšovania hrádze už bola ukončená a ďalšie by mali byť v dohľadnej dobe hotové.

13.00 – A teraz útoky na Pirošíka z opačnej strany. Jakub Gajdošík sa opýtal, koľko pracovných miest priniesli ich projekty mestu. Pirošíka dokonca už mimo mikrofónu nazval šašom.

12.57 – Bobák odpovedá na viaceré otázky Vladimíra Pirošíka, vysvetľuje, že nemôžu predávať pozemky po jednom eure za meter štvorcový, nakoľko musia platiť svoje záväzky “hľadáme cestu niekde uprostred,” hovorí Bobák.

12.52 – Tomáš Novanský vystúpil v rozprave a pripomenul aj fakt, že končí na pozícii riaditeľa Bytového podniku mesta Banská Bystrica, pričom na pozíciu už mesto vyhlásilo výberové konanie.

12.45 – Ľubomír Bobák prichádza na pozvanie primátora odpovedať na fakt, prečo je situácia v priemyslenom parku tak zlá. Podľa Bobáka je predaných zhruba šesť hektárov pre šiestich investorov, pričom najväčším investorom je spoločnosť Burgmaier, ktorá už od 1.7. spustí výrobu. “V súčasnosti rokujeme s jedným talianskym a jedným slovenským investorom o predaji ďalších 4,5 hektára,” približuje Bobák.

12.43 – Slovo pre verejnosť ukončené.

12.41 – Prítomná je aj riaditeľka PKO Janka Suraová, ktorá poslancom vysvetľuje dôvody zamietavého stanoviska PKO. Tá zaradom vymenúva množstvo havarijných nedostatkov tohto priestoru. “Nie som v stave vysvetliť, že som za ten priestor zodpovedná. Momentálne sa robia revízie. Nechcem ich odbiť, vítam takúto iniciatívu, pretože by bolo fajn, keby sme si uvedomili, že amfiteáter treba obnoviť,” povedala Suraová. Primátor navrhuje využiť pre túto akciu iný priestor.

12.35 – Kritizujú fakt, že od PKO mali pôvodne schátraný areál na tohtoročné podujatie schválené, ale nové vedenie PKO pre havarijný stav odmietlo poskytnúť tento priestor. Zaujíma ich tiež fakt či sú ešte pozemky pod amfiteátrom mestské.

12.32 – Juraj Havlík a Juliana Dubovská z neformálnej skupiny Ľudí spája(ť_je) umenie ohľadom obnovy amfiteátra. Vlani zorganizovali v schátranom areáli premietanie filmov.

12.24 – V slove pre verejnosť vystupuje opäť Ing. Mirko Kolimár, ktorý hovoril pred poslancami už aj vo februári. Vtedy žiadal primátora a zastupiteľstvo o vykonanie opatrení za účelom zlepšenia rozvoja mesta. Navrhoval vznik komisie, ktorá by sa zaoberala zisťovaním príčin, pre ktoré do mesta neprichádzajú významní investori.

12.19 – Baník sa pridáva k prvému bodu dnešného rokovania, ktorý kritizoval aktuálny stav úradu. Mestský úrad je podľa Baníka rozvrátený. Procesy na úrade majú podľa neho známky experimentu.

12.17 – Hneď na úvod slova pre verejnosť vystupuje bývalý poslanec a kandidát na primátora Martin Baník s otvoreným listom primátorovi mesta, pod ktorý sa podpisuje on a Zdenko Haring.

12.16 – Po pätnásťminútovej prestávke pokračujeme slovom pre verejnosť.

12.10 – Pripomeňme, že mesto vyradením týchto škôl zo školskej siete uvoľnilo ešte v tomto kalendárnom roku takmer 111 tisíc eur a v budúcom roku vyše 404 tisíc eur. Navyše sa očakáva, že lepším využitím svojich priestorov sa dostanú zo schodkového hospodárenia aj ďalšie školy v meste.

12.01 – Vyhlásená krátka päťminútová prestávka.

12.00 – Za zrušenie školy na Tatranskej ulici boli Peter Bielik, Hlaváč, Hudec, Karas, Laššáková, Mečiar, Pecník, Šabo, Švec, Topoľský, Dubačová, Gajdošíková, Katreniak, Skokanová, Kašper, Smädo a Čižmárová. Proti boli Gajdošík, Legíň, Novanský, Plavucha, Refka, Škantár, Lichý, Pirošík, Chladný, Turčan a Pavol Bielik. Ľudmila Priehodová nehlasovala ani o tejto škole.

11.58 – Ani ZŠ Tatranská neotvorí v septembri svoje brány.

11.54 – Rozprava ukončená. Ide sa rozhodovať o budúcnosti ZŠ Tatranská.

11.47 – Za rodičov zo Základnej školy na Tatranskej ulici hovorí Mária Bravčoková, ktorá rovnako poukazuje na výhody školy a pýta sa, či je škola na Sitnianskej upravená pre potreby telesne postihnutých detí.

11.39 – Základnú školu na Tatranskej obhajuje riaditeľka Natália Kostúrová. Viacerí zástupcovia rodičov a učiteľov z Okružnej sa čudujú, preto nedostali slovo aj oni. Avšak tí poslancov o slovo oficiálne nepožiadali a vystúpili v rámci slova pre verejnosť už na minulom zasadnutí.

11.30 – Školy na Tatranskej sa zastáva aj Andrej Refka.

11.26 – Prechádza sa na základnú školu na Tatranskej ulici. Poslanec Novanský nesúhlasí s jej rušením vzhľadom na dobre vytvorené podmienky pre imobilné deti, ktoré by podľa neho od septembra nemali adekvátnu náhradu.

11.24 – Za zrušenie školy na Okružnej boli poslanci Gajdošík, Hlaváč, Novanský, Pecník, Plavucha, Refka, Šabo, Škantár, Gajdošíková, Katreniak, Pirošík, Skokanová, Kašper, Čižmárová a Turčan. Proti boli Hudec, Karas, Laššáková, Legíň, Mečiar, Švec, Topoľský, Lichý, Smädo, Chladný a Pavol Bielik. Peter Bielik sa zdržal hlasovania. Poslankyne Priehodová a Dubačová nehlasovali.

11.21 – V sále je rušno, verejnosť pokrikuje, poslanci sú nazvaní chrapúňmi, vzrušenie, slzy. Situáciu už kontroluje náčelník mestskej polície. Rozhorčení sú najmä viacerí učitelia, ktorí sa obávajú, že prídu o prácu. Príslušníci Mestskej polície čistia priestory veľkej sály MsÚ od transparentov, ktoré tu protestujúci zanechali.

11.19 – Návrh na vyradenie Základnej školy na Okružnej ulici zo siete škôl bol schválený.

11.16 – Turčanov návrh na vyhodnotenie využiteľnosti priestorov na iné, nižšie spomenuté, účely prešiel. Rovnako bude poslancom predložený personálny audit jednotlivých škôl.

11.07 – Rozprava bola ukončená, na viaceré vyjadrenia poslancov reaguje námestníčka pre služby Mária Filipová. “Ak sa chceme pohnúť ďalej, ten súčasný stav je neudržateľný,” hovorí.

11.00 – “Sú racionálne dôvody pre zrušenie, ale aj emotívne a predsa aj racionálne dôvody na ich zachovanie,” hovorí Ladislav Topoľský. Podľa Topoľského sa mala problematika preberať už skôr kvôli zápisu detí do prvého ročníka, ktorý už dávnejšie prebehol.

10.55 – “Ak máme urobiť systémový krok, v Banskej Bystrici máme spájať viac základných škôl, nie tieto dve,” hovorí v rozprave Pavol Bielik, podľa ktorého sa zo strany mesta nenašla odvaha na zásadné riešenie situácie v školstve pre pozitívnu budúcnosť. Podľa neho by dnes malo mesto zadefinovať, na koľko škôl vlastne má.

10.50 – Martin Turčan poukazuje na následné využitie uvoľnených budov: “Tieto budovy sú v centre našich sídlisk a nechceme, aby sa stali terčom vandalov.” Turčan dáva návrh, aby mesto zistilo možnosť využitia týchto budov za účelom zriadenia domovov sociálnych služieb a materských škôl.

10.43 – Poslanec Milan Lichý poukazuje na fakt, že v oboch školách sú vytvárané podmienky pre deti zo sociálne slabšieho prostredia respektíve pre deti s telesným postihnutím.

10.39 – “Pán poslanec ja som si myslel, že ste pedagóg, ale vy ste demagóg,” povedal primátor Gogola Chladnému na základe jeho vyjadrení, ktorými porovnával situáciu v školách aj v iných mestách a žiadal presné ekonomické analýzy.

10.35 – Otvára sa rozprava k vyradeniu Základnej školy na Okružnej ulici, protestujúci z tejto školy vstávajú so svojimi transparentmi. “Celý materiál je účelovo určený na likvidáciu týchto dvoch základných škôl,” hovorí na úvod rozpravy Ján Chladný.

10.33 – “Predstavte si panelák, v ktorom je polovica bytov prázdnych, ale vo všetkých sa svieti a kúri. Pýtam sa, či je takáto situácia dlhodobo únosná,” pýta sa pléna primátor. Predkladá návrh, aby sa o každej jednej škole rokovalo samostatne, s čím poslanci väčšinovo súhlasili.

10.31 – “Predkladám bod, nad ktorým som uvažoval už veľmi dlho predtým, než bol predložený na rokovania. Iste viete, že som pedagóg a s ťažkým srdcom som pristúpil k tomu, aby sme na zastupiteľstve riešili tento dlhodobý problém mesta,” hovorí primátor Gogola.

10.29 – Schválené, poplatky sa zvýšia. Ideme na racionalizáciu škôl. Predkladá priamo primátor, ktorý sa postavil sa rečnícky pult.

10.25 – Ak materiál poslanci schvália zvýši sa mesačný poplatok za dieťa umiestnené v mestskej materskej škole z 12,50 eur mesačne na 14 eur. Zvýši sa aj poplatok za deti v školských kluboch detí zo siedmych na osem eur mesačne a materiál hovorí aj o poplatkoch za režijné náklady v zariadeniach školského stravovania, ktoré by mali byť mesačne paušálne pri jedálňach v materských školách vo výške dvoch eur a pri základných školách minimálne jedno euro. Podobný návrh bol už predkladaný vo februári, kedy sa mal poplatok zvýšiť až na 15 eur.

10.19 – Začína sa prerokovanie bodu o zvýšení poplatkov v materských školách a školských kluboch.

10.18 – Vznik tejto neziskovej organizácie bol jednohlasne schválený.

10.15 – Projekt predpokladá zapojenie dlhodobo nezamestnaných, ich využitie na verejnoprospešné činnosti a ich prípravu na trh práce.

10.13 – Na programe zriadenie neziskovej organizácie mesta Banská Bystrica – podniku medzitrhu práce „Šanca pre všetkých“. Všetky náklady na túto neziskovú organizáciu sú hradené z projektu a mesto ho len čiastočne spolufinancuje.

10.09 – Za zrušenie zákazu priamej komunikácie úradníkov s poslancami takmer všetci poslanci. Nehlasovali poslanci Kašper, Smädo a Pavol Bielik.

10.07 – Poslanecké plénum vyjadrilo znepokojenie nad stavom úradu, primátorovi nariadilo zjednať nápravu vzťahov na úrade a vyvodiť zodpovednosť a ďalšie súvisiace odporúčania. Nehlasovali len poslanci BBA a viceprimátorka Čižmárová, zdržal sa Milan Smädo.

10.04 – Po hodine rokovania sa ešte poslanci k svojmu pôvodne naplánovanému programu nedostali, ale diskusia k aktuálnej situácii na mestskom úrade sa chýli k záveru.

10.00 – Ešte ďalej zašiel Ján Chladný, ktorý hovorí, že úrad bude trpieť do vtedy, kým ho bude viesť súčasný prednosta.

9.58 – “Pokiaľ budeme vidieť na úrade rezervy, budeme vykonávať zmeny a za toto sa nebudeme hanbiť. Súboj medzi zamestnancom a zamestnávateľom vždy existuje. Výsledkom je ale uzavretie kolektívnej zmluvy, ktorú sme my aj odbory akceptovali a tým je táto téma teraz už po funuse,” povedal Rybár.

9.48 – O slovo požiadal aj prednosta úradu Miroslav Rybár. “Tento bod programu považujem za úder pod pás. Audítori certifikátu ISO vyhodnotili výrazné zlepšenie fungovania úradu, takže to čo tu hovoríte o výsledkoch nie je na mieste,” hovorí Rybár.

9.46 – Vladimír Pirošík (BBA) hovorí o zabíjaní času ľudí v sále, nakoľko podľa neho Zákon o obecnom zriadení nedáva v tomto smere poslancom žiadnu kompetenciu. Pirošík však podporí Gajdošíkov návrh o zrušení zákazu priamej komunikácie úradníkov s poslancami.

9.44 – Poslanec Jakub Gajdošík žiada od prednostu úradu, aby okamžite zrušil zákaz stretávania úradníkov s poslancami, ktorý už dlhšie kritizujú. Podľa prednostu by totiž mali poslanci svoje návrhy a otázky smerovať na jednotlivých úradníkov cez neho.

9.40 – Z vystúpenia Martina Turčana (SDKÚ-DS) je jasné, že väčšinový klub nezostane s návrhom uznesenia osamotený. Jakub Gajdošík – podpredseda klubu SMER, SNS, HZDS, hovorí o blbej nálade na úrade.

9.37 – Topoľský navrhuje uznesenie MsZ, ktorým majú poslanci vyjadriť znepokojenie nad aktuálnym stavom. “Vyzývame primátora, aby zjednal nápravu narušených vzťahov so zamestnancami a vyvodil zodpovednosť,” cituje vyhlásenie Topoľský. “Žiadame prednostu MsÚ, aby upustil od neštandardných metód riadenia,” píše sa tiež v navrhovanom uznesení.

9.35 – “Organizačné zmeny sa vykonávajú neštandardne. Vyzerá to ako hra s figúrkami, ktorá neprináša efekt,” pokračuje Topoľský, ktorý kritizuje aj zlé zavedenie viacstupňového riadenia. “Samospráva nie je súkromný subjekt, ktorý sa dá riadiť podľa ľubovôle niekoho,” smeruje priamo za svoj chrbát z rečníckeho pultu Topoľský.

9.30 – Zasadnutie začína navrhnutým bodom ohľadom aktuálnej situácie na mestskom úrade. Ladislav Topoľský: “Je našou povinnosťou, lebo nám občania dali dôveru, aby sme sa vyjadrili aj k týmto záležitostiam. Aktuálny stav na úrade sa dostal do bodu zlomu. Udalosti posledných dní a mesiacov sa dostali do štádia, kedy sa odhalili slabiny organizačnej štruktúry na mestskom úrade. Hoci poslanci nemajú priamy dosah na prednostu, máme právo zaujímať sa o problémy úradu. Tých sa za posledný mesiac určite nakopilo.”

9.28 – O všetkých navrhnutých bodoch zastupiteľstvo dnes bude rokovať.

9.24 – Predseda väčšinového poslaneckého klubu (SMER-SNS-HZDS) Ladislav Topoľský navrhol zaradiť bod “Aktuálna situácia na mestskom úrade”.

9.23 – Primátor vzhľadom na medializované informácie o zlom ekonomickom stave mesta navrhol, aby si poslanci dnes vypočuli riaditeľa MBB Ľubomíra Bobáka ohľadom aktuálnej situácie priemyselného parku.

9.20 – Primátor vysvetľuje prečo z pozvánok na zasadnutia vypadli časy prerokovávania jednotlivých bodov. Na základe podnetu viacerých poslancov z minulého zasadnutia primátor navrhne zmenu rokovacieho poriadku tak, aby bol bod slovo pre verejnosť vždy prerokovaný od 12.00 do 12.30 h.

9.19 – Do dnešnej návrhovej komisie si sadnú Pavol Bielik, Lucia Skokanová a Daniel Karas.

9.18 – Dnes chýba viceprimátorka Čižmárová a poslanci Slobodník, Dubačová, Kašper, Kuracina. Väčšina z nich len na začiatku rokovania.

9.17 – Primátor Peter Gogola otvára dnešné zasadnutie MsZ. Prítomných je 26 poslancov.

9.13 – Racionalizácie siete škôl je naplánovaná ako šiesty bod dnešného rokovania. Pri schvaľovaní programu ho ale môžu poslanci presunúť do ľubovoľného poradia.

9.11 – Kariet zasunutých v hlasovacích zariadeniach je zatiaľ 14. Pripomeňme, že celkový počet poslancov je 31.

9.08 – Sála sa pomaly zapĺňa aj kompetentnými. Prítomných je aj viacero riaditeľov ďalších základných škôl.

8.55 – Väčšina poslancov ešte v sále nie je, ale výrazne ich počet už v týchto chvíľach prevyšujú zástupcovia rodičov žiakov a učiteľov zo Základnej školy na Okružnej ulici, ktorí podobne ako na minulom zasadnutí s transparentmi protestujú proti zrušeniu svojej školy.

8.40 – Dobré ráno z banskobystrického mestského úradu vážení čitatelia. Po vyše mesiaci sa opäť stretávajú banskobystrickí mestskí poslanci. Okrem toho dnešného ich pred letom čaká ešte aj júnové zasadnutie. To je naplánované na 26. júna. Začiatok dnešného 12. zasadnutia v aktuálnom volebnom období je naplánovaný o 9.00 h.