Poslanci mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici sa v utorok stretli na poslednom riadnom zasadnutí v tomto volebnom období. 

mestske zastupitelstvoHlavným bodom programu mal byť rozpočet mesta Banská Bystrica na rok 2015. Rokovalo sa bude aj o odpredaji a prenájme mestského majetku v hodnote 85 926 eur. Poslancov čakalo tiež schválenie niekoľkých VZN a taktiež sa zaoberali protestom prokurátora o podmienkach držania psov. Zastupiteľstvo schválilo aj zriaďovaciu listinu Komunitného centra Fončorda. Z programu vypadlo prerokovanie nového územného plánu, primátor tento materiál nepredložil.

Videoprenos zo zasadnutia bolo možné sledovať aj prostredníctvom regionálnej TV ESO.


Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

13.25 – Program posledného zasadnutia aktuálneho mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný. Viceprimátorka Katarína Čižmárová (nezaradená) sa v závere poďakovala všetkým za prácu a  oficiálne ho ukončila. Najbližšie sa stretneme na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva už v novom zložení po novembrových voľbách.

13.20 Mestské zastupiteľstvo taktiež schválilo návrh Ľudmily Priehodovej (BBA) a poslanci vyčlenili 20 000 eur na údržbu parku pri kaštieli Radvanských. Ako totiž vyplynulo z úradných odpovedí na interpelácie poslancov, Slovenská zdravotnícka univerzita, ktorá má kaštieľ v prenájme, totiž nemá k dispozícii financie na údržbu parku.

13.15 – Lucia Skokanová (BBA) ešte predkladá návrh na uznesenie na vyčlenenie 28 000 eur z finančných prostriedkov získaných z vyhratého súdneho sporu s Tikka Investments na opravu príjazdovej cesty a priestoru pred ZŠ Spojová. Poslanci jej návrh schválili.

13.07 – Poslanci v diskusii postupne bilancujú štyri roky v zastupiteľstve.

12.53 – V závere 31. zasadnutia mestského zastupiteľstva nasledujú interpelácie poslancov a diskusia.

12.48 – Poslanci  vedú rozpravu k správe o vybavení ich interpelácií z predchádzajúceho zasadnutia MsZ. Ľudmila Priehodová (BBA) upozorňuje na nelogické vymedzenie mestských častí v štatúte. Poukazuje najmä na to, že Fončorda podľa tohto štatútu nie je samostatnou mestskou časťou, ale súčasťou Radvane. Tiež kritizovala nekompetentnosť Útvaru hlavného architekta.

12.42 – V bode Informácia o činnosti primátora navrhuje mestskému zastupiteľstvu Jakub Gajdošík (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) uznesenie, aby poslanci vyzvali primátora Petra Gogolu, aby sa vzdal októbrového platu. Poslanci uznesenie prijali.

12.34 – Mária Filipová, vedúca odboru sociálnych vecí a projektového riadenia, predkladá návrh na predĺženie platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) do konca roku 2015. Dôvodom je zatiaľ neschválený návrh nového PHSR na obdobie rokov 2015 – 2020. Poslanci návrh schválili.

12.31 – V Banskej Bystrici vznikne nové komunitné centrum. Poslanci schválili predložený návrh na zriadenie Komunitného centra Fončorda.

12.27 – Poslanci schválili uznesenie na obstaranie náhradných nájomných bytov v súvislosti s vysporiadaním  reštitučných nárokov. Jedná sa o dva byty a tie budú financované zo štátneho rozpočtu a teda nezaťažia rozpočet mesta.

12.23 – Schválený je aj návrh na vyhlásenie a zápis do Zoznamu pamätihodností mesta.

12.21 – Poslanci v ďalšom bode vyhoveli protestu okresného prokurátora proti VZN o niektorých podmienkach držania psov na území mesta.

12:18 – Rokovanie pokračuje predložením návrhu novely VZN o verejnom poriadku. V súvislosti so zmenou zákona NR SR stratili obce kompetenciu regulovať narábanie so zábavnou pyrotechnikou.

11.59 – Prvý vystúpil Ľubomír Wágner, ktorý vyzval primátora Petra Gogolu, aby sa vzdal kandidatúry. Ten sa od rána v sále nenachádza.

11.51 – Poslanci sa po takmer pol hodinu trvajúcej „desať minútovej“ prestávke pomaly schádzajú vo Veľkej sieni MsÚ. Na rad prichádza slovo pre verejnosť.

11.44 – MsZ schválilo navrhnuté zmeny rozpočtu po doplnení požiadaviek niektorých poslancov. Pavol Bielik (nezaradený) navrhol vyčlenenie 5000 eur na realizáciu pocitového chodníka, ktorá sa z technických dôvodov presunula na rok 2015. Taktiež bol schválený návrh Daniela Karasa (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS). Poslanci vyčlenili 20 000 eur na rekonštrukciu kuchynského zariadenia na ZŠ Moskovská. Prešiel aj návrh Pavla Katreniaka (BBA), aby bolo 7000 eur použitých na stavebnú údržbu komunikácií v centre mesta.

11.35 – K odchodu primátora v úvode zasadnutia sa vyjadrila Ľubica Laššáková (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS): „Reakcia primátora ma neprekvapila. Dalo sa čakať, že ujde pred problematickým záverečným zasadnutím zastupiteľstva. Zvolil si jednoduchú únikovú cestu, ušiel pred poslancami, ušiel pred obyvateľmi mesta.“

11.25 – Vyhlásená desať minútová prestávka.

11.20 – Poslanci neschválili zmenu VZN o dotáciách. Cieľom predloženého návrhu je inštitucionalizovať v meste Banská Bystrica možnosť systematickej podpory neziskového sektora prostredníctvom tzv. osobitnej účelovo viazanej dotácie. Schválením návrhu novely VZN by došlo k dobudovaniu legislatívnej infraštruktúry stimulujúcej aktívne občianstvo.

11.15 – Mestské zastupiteľstvo po zapracovaní návrhov poslancov schválilo posledný návrh zmeny aktuálneho rozpočtu. Podrobnejšie sa im budeme venovať neskôr.

11:00 – Beata Farkašová predkladá taktiež v poradí ôsmy návrh zmeny aktuálneho rozpočtu.

10.58 – Poslanci návrh rozpočtu neschválili. Pokiaľ sa tak nestane do konca roka, mesto začne budúci rok v rozpočtovom provizóriu.

10:55 – Nasleduje návrh rozpočtu mesta na roky 2015 – 2017.

10.53 – Beata Farkašová, vedúca ekonomického odboru, predkladá Správu o dopadoch hospodárskej a finančnej krízy na rozpočet mesta.

10.48 – Návrh poslanca Martina Turčana (nezaradený) bol schválený.

10:39 – Martin Turčan (nezaradený) predkladá návrh na zmenu VZN, v ktorom by Mesto Banská Bystrica odpustilo daň za psa na jeden rok občanom, ktorí nadobudnú psa z Karanténnej stanice vo Zvolene.

10.38 – Poslanci sa vrátili do sály a zasanutie MsZ pokračuje. Na rade je VZN o miestnych daniach a poplatkoch.

10.21 – Na návrh poslaneckých klubov vyhlasuje viceprimátorka Katarína Čižmárová (nezaradená) desať minútovú prestávku na poradu klubov k ďalšiemu bodu rokovania a to o Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a poplatkoch.

10.08 – Schvaľovanie prenájmov prebehlo bez väčších komplikácií. Pavol Bielik (nezaradený) upozorňuje pri prenájme pozemku v areáli ZŠ Pieninská lukostreleckému klubu na absenciu súhlasného stanoviska školy. Tento prenájom nakoniec poslanci neschválili.

9.51 – Poslanci postupne schvaľujú prenájmy priestorov v novootvorenom Komunitnom multifunkčnom centre (KOMUCE) na Robotníckej ulici.

9.46 – Odpredaj majetku prebiehal hladko. Až v závere sa poslanci zamotali pri zamietnutí návrhu odpredaja, ktorý je dôsledkom dlhodobého susedského sporu a o ktorom boli poslanci informovaní na septembrovom zasadnutí.

9.34 – Primátor Peter Gogola sa pre BBonline.sk vyjadril k opusteniu zasadnutia MsZ: „Uráža ma znevažovanie výsledkov mojej práce a nechcem byť figúrkou v predvolebnej fraške, ktorú rozohral Smer v našom meste. Aby som nemusel počúvať demagogické útoky poslancov Smeru, rozhodol som sa vedenie schôdze zveriť viceprimátorke Čižmárovej.“

9.25 Poslanci pristúpili k prerokovaniu štvrtého bodu programu, nakladaniu s majetkom mesta.

9.23 – Poslanci schválili program 31. zasadnutia mestského zastupiteľstva.

9.14 – Primátor Peter Gogola si vzal úvodné slovo a na protest sa rozhodol opustiť Veľkú sieň a vedenie zasadnutia mestského zastupiteľstva prenechal viceprimátorke Kataríne Čižmárovej (nezaradená). Vyjadril sa, že nemá záujem byť súčasťou politických hier strany SMER-SD a pána ministra Petra Pellegriniho, okresného predsedu strany SMER-SD.

9.09 – Sála sa pomaly naplnila a primátor Peter Gogola otvára 31. zasadnutie. Pri príležitosti výročia vzniku Československa znie hymna Slovenskej republiky.

8.54 – Vítame vás pri textovom prenose zo zasadnutia mestského zastupiteľstva vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici.