Najbúrlivejšia diskusia vznikla pri zmene rozpočtu, kde sa navrhol presun prostriedkov medzi školskými zariadeniami.

Na programe bol aj návrh nových pamätihodností mesta, či správa o činnosti PKO, v ktorej nová riaditeľka inštitúcie hodnotí prvé mesiace vo svojej funkcii a najmä riešenia odstraňovania nedostatkov, na ktoré poukazoval v minulosti aj hlavný kontrolór. Poslanci schválili aj úver na zakúpenie mosta do priemyselného parku. Keďže jeho investor, mestská spoločnosť MBB, a.s. na to nemá dostatočné finančné prostriedky, ešte v decembri 2011 poslanci schválili, že tento už postavený most odkúpi samotné mesto. Teraz úrad prichádza s riešením. Na túto pohľadávku si vezme úver.

—————————————————————————————————————————————
Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

13.08 – Zasadnutie skončilo.

13.04 – V rámci diskusie Laššáková vyzvala poslancov, ktorí sa nezúčastňujú na zasadnutiach komisií, aby z týchto orgánov odstúpili.

13.04 – Správa o činnosti PKO. Riaditeľka Suraová nie je stále prítomná, preto poslanci odsúhlasili presunutie tohto materiálu do ďalšieho zastupiteľstva.

13.03 – Pokračuje sa v rokovaní.

12.44 – Vyhlásená päťminútová prestávka určená na poradu predsedov poslaneckých klubov.

12.40 – Interpelácie poslancov.

12.37 – Správa o vybavovaní interpelácií. Lichý vyjadril nespokojnosť s odpoveďami.

12.36 – Poslanci zobrali na vedomie správy o činnosti hlavného kontrolóra, primátora a viceprimátorky.

12.29 – Správa o činnosti hlavného kontrolóra týkajúca sa finančnej kontroly na Mestskej polícii. Podľa Lichého (Banskobystrická alternatíva) správa konštatuje vážne nedostatky a výhrady voči bývalému náčelníkovi boli z ich strany oprávnené.

12.27 – Kvôli neprítomnosti riaditeľky PKO sa presunul bod o správe o činnosti tejto organizácia. Riaditeľka išla na pohreb jedného z bývalých riaditeľov PKO.

12.19 – Návrh postupu pri príprave a tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2014-2020.

12.15 – Výsledkom je schválenie návrhu poslankyne Skokanovej, aby sa zverejňovali schválené investičné projekty z prostriedkov určených pre mestské časti, o ktorých rozhodujú výbory.

12.06 – Podľa Smäda a Kašpera (klub nezávislých) záleží na volebnom obvode. V tom ich funguje päť občianskych rád a spolupráca je na dobrej úrovni.

12.00 – Podľa Pecníka (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) poslanci nie sú vzdialení občanom a zástupcov občianskych rád nevolia iba podľa toho, že ich poznajú. Kandidátov podľa neho vyberajú podľa ich aktivity. Nemyslí si, že členovia občianskych rád by mali byť volení. Apeluje na praktickosť rozhodovacích procesov. Výbory mestských častí podľa neho v maximálnej možnej miere idú v ústrety požiadavkám občiansky rád a občanov samotných, ktorí kontaktujú poslancov.

11.53 – Ako prvý ide Miroslav Ivan, ktorý má diskusný príspevok k štatútu činnosti výborov a občiansky rád. Vo svojom príspevku ocenil posledné iniciatívy mestského úradu na zapojenie verejnosti do rozhodovania mesta. Podľa neho je dôležité posilniť vplyv verejnosti v občianskych radách. Navrhuje zmenu štatútu a prenos právomocí na občianske rady. Taktiež je podľa neho nutné zlepšiť informovanosť o tomto orgáne samosprávy.

11.52 – Slovo pre verejnosť.

11.49 – „Dve tretiny zúčastnených boli zamestnanci mestského úradu,“ podľa Škantára by bola vhodná lepšia informovanosť občanov o takomto stretnutí.

11.41 – Prerokovanie zápisnice z verejného zhromaždenia, ktoré sa týkalo pripomienok občanov k vzhľadu Námestia SNP. Zúčastnilo sa 35 občanov. Zbieranie pripomienok by sa malo predĺžiť do konca roka.

11.40 – Na programe schválenie nových pamätihodností mesta. Návrh prešiel hladko.

11.38 – Po prestávke sa pokračuje v rokovaní.

10.57 – Schválené bolo aj VZN o nakladaní s bytovým fondom mesta.

10.55 – Návrh bol schválený.

10.51 – Podľa Katreniaka (Banskobystrická alternatíva) bol postup mesta pri príprave materiálu správny, keďže komisia dala za úlohu pracovníkom mestského úradu dopracovať návrhy a najvýhodnejší predložiť. Zastupiteľstvo by sa podľa neho nemuselo týmto zaoberať, keby zodpovední v MBB pracovali ako majú, keďže mesto rieši problémy svojej „dcérušky.“

10.50 – „Tu je jasne napísané, že komisia odporúča schváliť variant A. Na komisii nebol materiál dobre pripravený, keďže v ňom boli chyby,“ dodáva Škantár (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS).

10.48 – „Návrh bol prerokovaný na finančnej komisii. Pán prednosta, si nás vyhrešil. Nie každý je však v komisii, môžu sa vyskytnúť aj iné pohľady a názory,“ hovorí Topoľský (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS).

10.44 – Škantár (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) reaguje, že poslanci o tom diskutovali aj na komisii a keby bol prednosta prítomný na jej zasadnutí, vedel by o tom.

10.43 – Prednosta Rybár vyčíta poslancom, že podobné odborné veci sa nemajú tvoriť na mestskom zastupiteľstve. Pýta sa prečo sa to nerieši na odborných komisiách.

10.37 – Poslanci Kašper (nezávislý) a Novanský (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) diskutujú o rôznych variantách financovania.

10.31 – Ďalším bodom je návrh na reštrukturalizáciu pohľadávky – kúpy mosta do priemyselného parku.

10.30 – Podľa očakávania zmena rozpočtu nebola schválená.

10.28 – Nezávislý poslanec Kuracina opakuje, že poslanci nemajú zdôvodnené, prečo šetriace a ziskové školy musia prísť o peniaze.

10.26 – Stále konfrontácia najmä medzi vedúcim školského úradu a poslancom Chladným, ten teraz na mestského úradníka smeroval vetičku: „Čo táraš sprostosti?“

10.17 – Poslanec Martin Turčan (SDKú-DS) reaguje na primátora Gogolu v súvislosti s tým, že navrhol, aby Stanislav Kútik poslancom vypracoval odpovede na ich otázky písomne. „Keď chcete, aby som za niečo zahlasoval, musím to vedieť tu a teraz,“ hovorí Turčan a zároveň primátorovi vyčíta snahu o uponáhľanie rokovania: „Ja tu budem sedieť aj do polnoci, ak to bude treba,“ dodáva. Primátor reaguje slovami: „Fajn, škoda, že ste včera nemali čas na rokovanie poslaneckého grémia, ako predseda poslaneckého klubu,“ povedal Gogola..

10.10 – Stanislav Kútik vysvetľuje navýšenie prostriedkov pre školu na Gaštanovej z dôvodu potreby navýšenia prostriedkov pre mzdové oddelenie všetkých škôl, ktoré tam sídli. Lenže poslanec Chladný kontruje, že s týmto už rozpočet Gaštanovej počítal aj predtým. Pravdu má minimálne v tom, že rozpočet pre Gaštanovú bol skutočne pri schvaľovanom rozpočte prezentovaný aj s týmto oddelením.

10.05 – „Tie školy, ktoré sa snažia šetriť a správať ekonomicky, tak tým zoberieme a tým, ktorí sú flákači a mrhajú peniazmi pridáme, aby bol vyrovnaný rozpočet. Môžete to nazvať ako chcete, ale občan to vníma takto,“ hovorí nezávislý poslanec Jaroslav Kuracina (nezávislý).

10.02 – Prestrelka medzi Chladným a Kútikom pokračuje. Podľa Chladného sú školy v pluse a nechápe prečo sa školám berú peniaze.

10.01 – Poslanec Chladný reaguje s tým, že materiál, ktorý mali poslanci predložený pôvodne hovoril o ušetrení sumy nad sto tisíc eur už v tomto roku. Realita je opačná.

10.00 – „Ak by k zrušeniu týchto dvoch škôl nedošlo, budúci rok by sme mali deficit okolo 500 tisíc eur,“ dodáva ešte Kútik.

09.57 – „Rozpočty, ktoré dostávame cez prenesené kompetencie nám teraz robia vysoký deficit. V januári sme mali deficit na mzdách okolo 400 tisíc eur. Došlo k racionalizácii, ale tak ako som poukazoval na začiatku, rok 2012 nemôže priniesť veľké zisky, čo sa aj v konečnom dôsledku potvrdilo. Pretože nákladovosť škôl rušených bola vyššia, ako ich rozpočet. Tieto dve školy sa museli dofinancovávať na odstupné. Základná škola Okružná mala kolektívnu zmluvu na odstupné vo výške päť mesiacov,“ vysvetľuje vedúci školského úradu Stanislav Kútik.

09.55 – „Dnes robíme dúfam poslednú zmenu rozpočtu tohto kalendárneho roku a v kapitole vzdelávanie som zostal šokovaný,“ začína svoje vystúpenia Ján Chladný (SDKÚ-DS). Poukazuje na to, že množstvu škôl sa škrtajú prostriedky a napríklad na účet Základnej školy v Podlaviciach sa teraz podľa neho pridáva 25% jej pôvodne plánovaného rozpočtu. „Tu je niečo pomýlené. Tu niečo v ekonomike školstva veľmi škrípe,“ dodáva.

09.50 – Ekonomický námestník Branislav Slaný priblížil predkladanú siedmu zmenu rozpočtu: „V tejto zmene rozpočtu sa už počíta aj s vyradenými školami.“

09.47 – V rámci bodu o nakladaní s majetkom mesta teraz schvaľovanie predĺženia prenájmov nájomcov na zimnom štadióne – reštaurácia, športový obchod, ale za symbolickú sumu napríklad aj priestory pre krasokorčuliarsky klub.

09.42 – Nižšia cena za pozemky SZU schválená podľa návrhu poslanca Hlaváča.

09.40 – Poslanec Marián Hlaváč (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) podal návrh na zníženie tejto ceny na 40 eur za meter štvorcový.

09.36 – Cena je určená na 50 eur za meter štvorcový podľa cenovej mapy. „Fakulte sme vyšli v ústrety v mnohých smeroch. Je to cena adekvátna a dobrá. Teraz sa treba pozerať na mesto v akom je stave. Ústretových krokov sme urobili až príliš,“ hovorí Milan Smädo (nezávislý).

09.33 – Pavol Bielik (nezávislý) hovorí o tom, že od Slovenskej zdravotníckej univerzity by mesto pre jej prístupovú komunikáciu a okolité potreby k objektu kolkárne v Radvani nemalo pýtať financie: „Je to niečo čo mestu prináša a myslím si, že od takýchto vzdelávacích inštitúcií celoslovenského významu by sme nemali pýtať.“

09.22 – V rámci tohto bodu programu napríklad ešte aj ďalšie vysporiadanie pozemkov pod už vybudovanou rýchlostnou cestou R1. Ide ale len o malé útržky pozemkov, ktoré takto rozhodnutím mesta prešli do vlastníctva spoločnosti Granvia Construction. Ide o také pozemky, na ktorých projekt nepočítal s výstavbou vopred a tá si ich zabratie vyžiadala následne.

09.19 – Tak ako by už malo byť zvykom, začína sa bodom o nakladaní s majetkom mesta.

09.18 – Dnes bez vložených bodov programu, a tak zasadnutie prebehne podľa predloženého programu…

09.17 – Zvolená dnešná návrhová komisia, ktorá bude pracovať v zložení poslancov Katreniak, Smädo a Pirošík.

09.15 – Rokovanie začína. Dnes chýbajú poslanci Karas, Gajdošíková, na začiatku budú chýbať aj poslanci Topoľský a Dubačová.

09.11 – Primátor si v pléne obieha jednotlivých poslancov.

09.07 – Poslanci sa zatiaľ postupne zbiehajú.

08.30 – Zasadnutie začína o 9.00 h.