Poslanci mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici sa stretli na prvom riadnom zasadnutí. Rokovali najmä o personálnych otázkach obsadenia orgánov samosprávy.

mestske zastupitelstvoNajzaujímavejšou časťou bolo schválenie platu primátora, pri ktorej sa strhla obšírna diskusia. Nakoniec si väčšina v zastupiteľstve osvojila návrh 4207 eur pre primátora Jána Noska. Jeho viceprimátor Jakub Gajdošík dostane 2945 eur mesačne.

Zastupiteľstvo taktiež schválilo zloženie mestskej rady a komisií resp. ich predsedov. Novinkou je, že z postu riadiacich orgánov mestských spoločností boli odvolaní poslanci mestského zastupiteľstva.

Videoprenos zo zasadnutia bolo možné sledovať aj prostredníctvom regionálnej TV ESO.


Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

12:31 – Zasadnutie mestského zastupiteľstva skončilo.

12:29 – Ohľadne zmeny času rokovaní na popoludňajšie hodiny má Mestský úrad vypracovať analýzu.

12:28 – Bývalý primátor Peter Gogola si ešte prilepší o viac ako 3 000 eur, ktoré mu budú vyplatené ako náhrada za nevyčerpanú dovolenku počas svojho funkčného obdobia.

12:06 – Martin Klus (Klub nezávislých poslancov) navrhuje presunutie začiatkov zasadnutí MsZ na popoludňajšie hodiny. „Náklady, ktoré s touto zmenou budú spojenépodľa mňa určite stoja za to, aby sme boli bližšie k občanom,“ dodáva.

12:01 – Ľudmila Priehodová (BBA) upozornila, že v prípade riešenia dopravnej situácie v projekte rekonštrukcie autobusovej stanice mohlo dôjsť k nerešpektovaniu plánu riešenia dopravy v danej lokalite.

11:57 – Na základe podnetu Martina Turčana (SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS) náčelník mestskej polície vysvetľuje činnosť MsP v prípade premaľovania sochy Partizána pri malej železničnej stanici na rúžovo. Mestská polícia nebola schopná poskytnúť relevantnú súčinnosť štátnej polícii napriek tomu, že v Národnej ulici je inštalovaná kamera.

11:35 – Nasledujú interpelácie poslancov a diskusia. Prvé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa blíži ku koncu.

11:23 – Nasleduje schválenie zasadacieho poriadku poslancov a plánu činnosti hlavného kontrolóra. Poslanci jednohlasne schválili hĺbkovú kontrolu v kontroverznej spoločnosti Visit BB, do ktorej mesto vstúpilo podielom z iniciatívy predchádzajúceho vedenia Mesta a jej úlohou má byť rozvoj cestovného ruchu.

11:20 – Poslanci takmer jednohlasne schválili presunutie programu februárového zastupiteľstva na marec. Najbližšie zasadnutie teda bude 24.marca.

11:00 – Víceprimátor Jakub Gajdošík navrhuje zrušenie februárového zasadnutia MsZ. V prípade schválenia tohto návrhu by sa najbližšie zastupiteľstvo malo stretnúť až 24. marca. Prebieha diskusia o efektivite fungovania komisií a mestského zastupiteľstva v predchádzajúcom volebnom období.

10:57 – Poslanci schválili plat víceprimátora v maximálnej možnej výške tj. 70% z platu primátora. Za bolo 19 poslancov nielen z poslaneckého klubu SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS ale aj z Klubu nezávislých poslancov.

10:55 – Diskusiu uzatvára primátor Ján Nosko a ide sa hlasovať.

10:48 – Podobne ako v predchádzajúcom bode sa do diskusie prihlásili viacerí poslanci.

10:43 – Banskobystrická alternatíva predkladá pozmeňovací návrh a navrhuje plat víceprimátora vo výške 1 893 eur mesačne.

10:40 – Návrh na plat víceprimátora Jakuba Gajdošíka je v maximálnej možnej výške a to 70% z platu primátora. To by znamenalo plat vo výške 2 945 eur.

10:37 – Poslanci schválili plat primátora Jána Noska vo výške 4 207 eur.

10:36 – Slovná prestrelka sa blíži ku koncu. Diskusiu uzatvára prednosta Martin Adamec. Najprv sa bude hlasovať o pozmeňovacom návrhu Vladimíra Pirošíka. Návrh nebol schválený.

10:27 – „Je mi veľmi trápne o čom sa tu bavíme. Je mi trápne aj za pána primátora,“ zhodnotil diskusiu o nakladaní s verejnými financiami Igor Kašper (SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS).

10:18 – Svetozár Dluholucký (SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS) obhajuje návrh prednostu. Zdá sa, že začína slovná prestrelka medzi jednotlivými klubmi. Poslanci najväčšieho poslaneckého klubu obhajujú návrh, kontrujú im poslanci Banskobystrickej alternatívy a Klubu nezávislých poslancov.

10:13 – Vladimír Pirošík (BBA) v reakci konštatuje: „Tento návrh na plat je neskromný.“ Maximálny možný plat primátora mesta s viac ako 50 000 obyvateľmi je 4 470 eur. Navrhuje pozmeňovací návrh a to výšku platu 3 155 eur.

10:12 – Prednosta mestského úradu Martin Adamec navrhol plat primátora Jána Noska vo výške 4 207 eur. To je navýšenie oproti minimálnemu možnému platu o 60%. Predchádzajúci primátor Peter Gogola začínal svoje pôsobenie s minimálnym platom, ktorý mu bol zvýšený až neskôr na 3068 eur.

10:10 – Nasleduje schvaľovanie platu primátora.

10:07 – Nasleduje slovo pre verejnosť. Henrieta Petrincová žiada poslancov o riešenie problémov s cintorínom v centre mesta. Do rozpravy sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil.

10:05 – Zatiaľ sa len nahrádza bývalé vedenie Mesta v spoločnostiach súčasným. Výber ďalších členov bude podliehať výberovým konaniam.

10:01 – Nasleduje schvaľovanie poslancov MsZ do orgánov obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom.

9:58 – Schválení boli predsedovia všetkých desiatich komisií.

9:57 – Poslanci, podľa pôvodného návrhu, schválili za predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností Mateja Bučka (Banskobystrická alternatíva).

9:50 – Viceprimátor Jakub Gajdošík vysvetľuje, že posty v komisiách sú navrhnuté proporčne podľa volebných výsledkov jednotlivých poslaneckých klubov a v prípade, že by sa predsedom komisie stal Pavol Bielik (Klub nezávislých poslancov), došlo by k disproporcii.

9:45 – Do rozpravy k návrhu predsedov komisií sa prihlásil Pavol Bielik (Klub nezávislých poslancov), ktorý na pozíciu predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností navrhol sám seba. Pôvodne bol navrhnutý Matej Bučko (BBA).

9:40 – V ďalšom bode sa hlasuje o zriadení komisií MsZ a ich zložení.

9:37 – Rokovanie zatiaľ prebieha hladko. Schválení boli aj členovia Mestskej rady. Poslanci zvolili za členov rady Igora Kašpera, Ľubicu Laššákovú, Milana Lichého, Marcela Pecníka, Vladimíra Pirošíka, Milana Smäda a Michala Škantára

9:35 – Schválené bolo jednohlasne aj zriadenie Mestskej rady.

9:33 – Poslanci schválili zriadenie štyroch Výborov mestských častí, ktoré sú totožné s volebnými obvodmi po ich minuloročnej zmene.

9:29 – Poslanci jednohlasne schválili program dnešného zasadnutia.

9:25 – Prvým bodom je schválenie vytvorených poslaneckých klubov. O ich zložení sme vás informovali v článku už minulý týždeň.

9:20 – Po oboznámení sa poslancov s hlasovacím zariadením pokračuje Ján Nosko krátkym príhovorom, v ktorom apeluje na poslancov, aby zabudli na „politické tričká“.

9:12 – Primátor Ján Nosko otvoril prvé pracovné zasadnutie nového MsZ.

9:00 – Poslanci sa pomaly schádzajú v rokovacej sále Veľkej siene Mestského úradu.