Mesto v rámci úsporného rozpočtu tento rok počíta len s opravami výtlkov. Na žiadne komplexné rekonštrukcie vozoviek, či výstavbu nových ciest v meste, prostriedky nie sú.

cesta-il„Rozpočet mesta Banská Bystrica v časti bežných výdavkov na stavebnú údržbu miestnych komunikácií bol schválený vo výške 130 tis. eur, ktoré budú použité na odstraňovanie lokálnych závad na komunikáciách,“ uviedla pre BBonline.sk Renáta Hláčiková, vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácii a inžinierskych sietí MsÚ, a pokračovala: „Navýšené boli prostriedky určené na stavebnú údržbu miestnych komunikácií podľa volebných obvodov, a to do výšky 30 tis. eur na jeden volebný obvod, pričom výber aktivít, ktoré budú z týchto prostriedkov realizované, je v kompetencii poslancov za príslušný volebný obvod,“ dodala. Z týchto prostriedkov, v celkovej schválenej sume 177-tisíc eur, sú každoročne realizované najmä opravy chodníkov či čiastočné obnovy vozovky na jednotlivých častiach mesta.

Mesto ale tento rok nepočíta so žiadnymi väčšími investíciami v podobe opráv vozoviek na celých uliciach, či s výstavbou nových ciest. „Kapitálové výdavky na rok 2014 z finančných dôvodov neboli rozpočtované, a teda v roku 2014 Mesto Banská Bystrica nemá v pláne rekonštruovať miestne komunikácie,“ priblížila Hláčiková.

Z celkového rozpočtu mesta v objeme 47,7 milióna eur, je na opravy, obnovu a výstavbu miestnych komunikácií rozpočtovaných tento rok 1,2 milióna eur. Polovica z tejto sumy putuje na splátku projektu komplexnej obnovy miestnych komunikácií z roku 2011. Suma zahŕňa aj výdavky na dopravné značenie či prenájom pozemkov pod komunikáciami. Na opravy ciest plánuje samospráva presunúť aj prostriedky ušetrené na zimnej údržbe.