Dovolenková sezóna na medzinárodnom letisku Sliač sa tento rok začala už a trvať bude až do novembra. Novinkou sú odlety do ďalších dvoch destinácií – Egypt a Grécko. Colníci sú denno denne pritom.

Podľa predbežných informácií počet chartrových letov v tejto dovolenkovej sezóne by mal stúpnuť skoro dvojnásobne,a to znamená zvýšený výkon colného dohľadu aj pre colníkov pri príletoch a odletoch z/do tretích krajín (Turecko, Egypt).

sliac letisko 2Pri odletoch do tretích krajín (krajiny mimo štátov EÚ – Turecko a Egypt) je výkon colného dohľadu zameraný najmä na kontrolu osobnej a príručnej batožiny cestujúcich. Pri odlete cestujúcich do tretích krajín sa colná kontrola zameriava hlavne na tovar kultúrneho charakteru, kontrolu peňažných prostriedkov, prepravu domácich zvierat, zbraní a streliva, prepravu návykových látok, atď.

Colníci Colného úradu Banská Bystrica sú vo vyčlenených priestoroch odletovej haly letiska Sliač k dispozícii pre cestujúcich už pred samotnou pasovou a colnou kontrolou, kde majú cestujúci možnosť sa v prípade záujmu informovať o vývoze alebo dovoze tovaru do/z tretích krajín, povolených limitoch a o zákaze resp. podmienkach vývozu/dovozu tovaru, ktorý podlieha medzinárodnej dohode o ochrane voľne žijúcich rastlín a živočíchov „CITES“, ako aj o iných zákazoch a obmedzeniach vzťahujúcich sa na neobchodný tovar prepravovaný v rámci cestovného styku.

Pri príletoch z Turecka a Egypta sú colné kontroly vykonávané vo vyznačenom colnom priestore v príletovej hale letiska. Pri kontrolách colníci využívajú aj služobné psy, ktoré označia podozrivú batožinu a tá je následne podrobená colnej kontrole. Colná kontrola sa vykonáva aj pri náhodne vybranej batožine, resp. pri náhodne vybranom cestujúcom. V zmysle colných predpisov je každý povinný strpieť výkon takejto colnej kontroly a poskytnúť colníkom aj potrebnú súčinnosť.

Ak cestujúci chce stráviť dovolenku aj s prípadnými „výhodnými“ nákupmi rôzneho tovaru, ktorý bude následne dovážať na colné územie, je dobré v takýchto prípadoch sa už vopred informovať o limitoch, zákazoch, obmedzeniach a povinnostiach, s ktorými je takýto dovoz tovaru na colné územie spojený, aby tak predišiel možným problémom, neželanému zdržaniu a komplikáciám pri návrate z dovolenky.

Na medzinárodnom letisku Sliač však colníci okrem colných kontrol v rámci chartrových letov, vykonávajú colný dohľad aj pri „cargo“ letoch (nákladné lety – dovoz a vývoz obchodného tovaru), ako aj pri komerčných letoch, tzn. letoch obchodných cestujúcich z/do tretích štátov v rámci ich obchodných a podnikateľských aktivít.