Projekt revitalizácie siedmich banskobystrických vnútroblokov, ktorý sa zameriava na aplikovanie zelených a modrých opatrení v súvislosti so zmenou klímy, ako aj na komplexnú obnovu verejného priestoru a obytného prostredia, rozvíja samospráva už od marca 2021.

Od začiatku kladie dôraz na otvorenú komunikáciu s obyvateľmi prostredníctvom rozsiahleho participatívneho procesu a pri výbere projektantov vsadila predovšetkým na kvalitatívne kritériá, nie na najnižšiu cenu. Urbanisticko-krajinárske štúdie spracované pre jednotlivé lokality predstavili víťazné ateliéry Banskobystričanom počas uplynulých mesiacov. V súčasnosti sa pripravujú dokumentácie pre územné rozhodnutie.

V roku 2021 zorganizovala samospráva k projektu Zelené sídliská prvé dve kolá verejných stretnutí vo všetkých siedmich vytypovaných lokalitách. Na základe podnetov od obyvateľov vytvoril Odbor architekta mesta lokalitné programy, ktoré sa stali podkladom pre verejnú obchodnú súťaž vyhlásenú v auguste 2022. So štyrmi víťaznými ateliérmi krajinnej a záhradnej architektúry podpísala samospráva zmluvy o dielo na vypracovanie urbanisticko-krajinárskych štúdií a projektových dokumentácií. Práve štúdie boli v uplynulých mesiacoch odprezentované obyvateľom v rámci tretieho kola verejných stretnutí v jednotlivých lokalitách.

„Som rád, že sme sa pred pár rokmi rozhodli pustiť do tohto ambiciózneho projektu, ktorý v sebe zahŕňa komplexnú revitalizáciu verejných mestských priestorov s rozlohou takmer 55 hektárov. Dôsledne sme si vypočuli potreby a nápady obyvateľov a výstupy z rozsiahleho participatívneho procesu sme odovzdali štyrom špičkovým projekčnými kanceláriám, ktoré patria k tým najlepším v rámci Česka a Slovenska. Som presvedčený, že množstvo podnetov a nápadov bolo odborne vyhodnotených a posúdených a následne zapracovaných do kvalitného návrhu. Verím, že krok po kroku sa nám bude dariť napĺňať týchto sedem projektov v rámci Zelených sídlisk a v ďalších rokoch vďaka eurofondom pristúpime k ich postupnej realizácii,“ hovorí primátor Ján Nosko.

V tvorivom procese aktuálne prebieha príprava dokumentácií pre územné rozhodnutia. Vysúťažené ateliéry zároveň zabezpečujú odborné stanoviská dotknutých orgánov a inštitúcií. Odprezentované urbanisticko-krajinárske štúdie sa stretli s úspechom a boli pozitívne prijaté. V lokalite Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká (Podlavice) vzniesli obyvatelia viacero otázok a pripomienok k predloženej štúdii.

„Preto sa nad rámec troch kôl verejných stretnutí uskutočnili ďalšie, prioritne s členmi miestnej občianskej rady a odbornou verejnosťou. V súčinnosti s autorkou štúdie, renomovanou a uznávanou autorizovanou krajinnou architektkou, boli podrobne vydiskutované detaily návrhu úvodnej štúdie s cieľom nájsť zhodu medzi všetkými zainteresovanými stranami. Treba povedať, že v iných mestách nebýva štandardom, že participácia pokračuje aj po odprezentovaní štúdie,“ dopĺňa Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ.

Samospráve záleží na názoroch obyvateľov, zároveň je však nutné brať do úvahy odborný pohľad architektky, pričom odbornosť bude v rozhodovacom procese kľúčová.

„Pani architektka vo svojom návrhu rešpektovala zadanie, ktoré vzišlo z požiadaviek obyvateľov a aj naďalej sa snaží nájsť s ľuďmi konsenzus. Ten je však nutné nájsť aj medzi obyvateľmi navzájom. Na spoločných sedeniach sa ukázalo, že ani medzi nimi neexistuje jednotný názor. Dôsledne sa zaoberáme nielen zberom nápadov, ale aj ich implementáciou do projektov v čo najväčšej miere, na základe zhody medzi odborníkmi a obyvateľmi.  Veríme, že   na výsledný návrh a následnú realizáciu budú obyvatelia všetkých lokalít právom hrdí a nové kvalitné obytné prostredie naplní ich predstavy o pohode bývania,“ objasňuje Martin Pavelek, architekt mesta Banská Bystrica.

Po získaní územných rozhodnutí sa začne proces príprav projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Jednotlivé projekty budú v budúcnosti realizované po etapách, v závislosti od predpokladaných možností čerpania externých finančných zdrojov na ich realizáciu.

Projekt Zelené sídliská je zameraný na revitalizáciu siedmich lokalít – verejných priestorov:  Mládežnícka – Družby – Okružná (Fončorda), Bernolákova – Radvanská (Radvaň-Kráľová), Podháj (Radvaň-Kráľová), Magurská – Krivánska – Jelšový hájik (Rudlová-Sásová), Vansovej (staré mesto-Fortnička), Severná ulica (staré mesto), Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká (Podlavice). Samospráva pripravuje jednotlivé zámery participáciou, v zmysle akčného plánu Otvoreného vládnutia, ku ktorému sa hlási. Projekt Zelené sídliská v sebe zahŕňa revitalizáciu a výsadbu zelene, zriaďovanie ovocných sadov, lúčnych ekosystémov, trvalkových záhonov, motýlích záhrad, obnovu a doplnenie vodných prvkov či nástrojov na hospodárenie s dažďovou vodou. Zároveň však ide aj o realizáciu oddychových zón, komunitných zón, detských ihrísk, športovísk, rekonštrukciu chodníkov, ciest a verejného osvetlenia, a v neposlednom rade o integrovanie zelene do systému parkovania.