Primátori Banskej Bystrice a Ružomberka Peter Gogola a Ján Pavlík sa dnes dohodli, že budú spoločne koordinovať kroky smerujúce k realizovaniu predĺženia rýchlostnej cesty R1 z Banskej Bystrice do Ružomberka. Výsledkom ich spolupráce sú Pripomienky oboch miest k dokumentu Program pokračovania prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest  na roky 2011 – 2014,  ktorý predkladá MDVRR SR na rokovanie vlády SR. Svoje pripomienky dnes primátori oboch miest adresovali ministrovi dopravy, výstavby, a regionálneho rozvoja SR Jánovi Figeľovi.

Dopravné napojenie našich miest má mimoriadny význam pre ďalší rozvoj nielen Banskej Bystrice a Ružomberka, ale aj celej severnej časti územia nášho kraja, ktorá upadla do hlbokého hospodárskeho útlmu aj vďaka nevyhovujúcim dopravným podmienkam“, uvádzajú primátori v liste.

ilustračné foto (BBonline.sk)

Peter Gogola a Ján Pavlík ďalej argumentujú, že medzi základné východiskové dokumenty Programu patrí Operačný program Doprava 2007 – 2013, v ktorom je v rámci siete rýchlostných ciest uvedená aj trasa cesty R1 s predĺžením trasy v úseku Banská Bystrica – Slovenská Ľupča – Ružomberok. Medzi priority Programu však už tento úsek trasy cesty R1 zaradený nebol.

Z hľadiska miest Banská Bystrica Ružomberok považujú primátori presunutie výstavby trasy cesty R1 v úseku Banská Bystrica – Slovenská Ľupča – Ružomberok na bližšie nestanovený termín druhej polovice tohto desaťročia za neprijateľný a nemôžu s ním súhlasiť. „Žiadame o prehodnotenie významu trasy R1 (Banská Bystrica – Ružomberok D1) a akceptovanie pôvodne stanovených termínov výstavby úsekov cesty R1, ktoré predpokladajú ukončenie výstavby do roku 2016“, konštatujú primátori  Peter Gogola a Ján Pavlík.

Význam trasy umožňujúcej priame napojenie miest Banská Bystrica a Ružomberok na diaľnicu D1 a vybudovanie významného severojužného dopravného prepojenia (R3, R1) v trase historickej európskej cesty E 77, je pre celý priestor banskobystricko – zvolenského osídlenia a priestoru Oravy a Liptova životne dôležitý. Prepojenie miest Banská Bystrica a Ružomberok prostredníctvom rýchlostnej komunikácie R1 má  navyše mimoriadny význam pre ochranu vodných zdrojov slúžiacich pre banskobystrický región nachádzajúcich sa v trase I/59. Dobudovanie R1 predstavuje alternatívu a záložné prepojenie v smere východ – juhozápad SR a je významným priamym prepojením v smere sever – juh.

V odvolaní sa na platné, schválené aj pripravované dokumenty, v ktorých trasa cesty R1 nebola nikdy spochybnená, zároveň žiadame o akceptovanie a zaradenie trasy cesty R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok, vrátane jej posledného úseku Banská Bystrica – Korytnica – Ružomberok, do záväzných častí všetkých stupňov územnoplánovacej dokumentácie, vrátane ich zmien a doplnkov a miest obcí, cez ktoré stanovená trasa cesty prechádza, uzatvárajú svoje pripomienky primátori Peter Gogola a Ján Pavlík.

Pozrite si celé znenie pripomienok, ktoré ministrovi smerovali primátori oboch miest…