Primátor mesta Peter Gogola sa rozhodol nepodpísať uznesenie č.870/2013 na základe Zákona o obecnom zriadení 369/1990 Zb., § 13, ods. 6, ktorý hovorí, že „…môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné“.

estsky-urad-1Odbor propagácie mesta vypracoval na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva z decembra 2012 analýzu o pričlenení Parku kultúry a oddychu do Správy športových a telovýchovných zariadení. Jej predpokladom bolo zhromažďovanie a vyhodnocovanie širokého spektra údajov, ktoré majú vplyv na ďalšie pôsobenie PKO v rámci zriaďovateľských kompetencií mesta. Mestská rada následne 12. marca 2013 odporučila  dopracovať spomínanú analýzu a prerokovať ju na májovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.

Poslanci Mestského zastupiteľstva prijali uznesenie, ktorým potvrdili zámer prerokovať tento materiál na zasadnutí MsZ v máji. Primátor sa domnieva, že podpisom tohto uznesenia by vystavil kompetentných pracovníkov Mestského úradu časovej tiesni pri príprave analýzy, ktorá má byť dôležitým podkladom pre rozhodnutie o ďalšom osude Parku kultúry a oddychu. V zmysle uznesenia bude tiež potrebné vykonať podrobnú analýzu ekonomických, procesných a organizačných dopadov navrhovaných zmien, ktoré sú v kompetencii ekonomického odboru, oddelenia organizačno-právneho a oddelenia ľudských zdrojov na Mestskom úrade.

Analýza bude dopracovaná a predložená na prerokovanie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v júni.