Mesto Banská Bystrica zabezpečilo nevyhnutnú opravu výtlkov na miestnych komunikáciách v januári tohto roku a práce v prípade priaznivého počasia pokračovali aj počas februárových dní. Banskobystrická samospráva opravuje výtlky na miestnych komunikáciách vo svojej správe prostredníctvom dodávateľskej firmy.

Opravu poškodených povrchov vozoviek, ktoré ohrozovali zjazdnosť komunikácií, realizovali na Tatranskej, Rudohorskej, Pieninskej, Sitnianskej a Starohorskej ulici, na ul. 29. augusta, Jegorovovej a Hornej ul., Nám. slobody, ul. J. Kráľa, THK, Švermovej, Poľnej, Tulskej, Internátnej a Zelenej ulici. Práce pokračovali aj v Podlaviciach na Limbovej ul., ďalej v časti Uhliska na Ceste ku Smrečine, Golianovej a Bellušovej ul., Majerskej ceste ako i v Radvani na Kalinčiakovej a Radvanskej ul. a Zvolenskej ceste.

Ďalšie opravy budú v marci pokračovať podľa harmonogramu, ktorý uvádzame ako orientačný. Vzhľadom k tomu, že termín opráv v tomto období zásadne ovplyvňuje počasie, upozorňujeme, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a iných  technických problémov môže dôjsť k posunom v uvedenom harmonograme. Mesto Banská Bystrica ako správca komunikácií pristupuje v zimnom období len k nevyhnutným opravám tak, aby sa predišlo možným dopravným kolíziám, nehodám, ohrozeniu zdravia ľudí či poškodeniu vozidiel. „Vo  februári 2011 sme na opravy vozoviek použili prostriedky vo výške 13 tisíc eur a na marec sme objednali práce  v objeme  dokonca 20 tisíc eur,“ doplnil prednosta Mestského úradu v Banskej Bystrici Miroslav Rybár.

Tieto ulice sa dočkajú opravy v marci:

01.03.- 05.03. 2011

Mlynská ul. – otočka MHD
Limbová ul.– vjazd na uvedenú ulicu
Jedľová ul.– v zákrute k Nemocnici F. D. Roosevelta
Jedľová ul.– od zákruty popred Nemocnicu F. D. Roosevelta po
križovatku Tajovského ul.
Lúčičky
Pod Stráňou
29. augusta + výjazd v smere na Brezno + chodník pri APEX

07.03.- 11.03. 2011

Školská ul. – slepá č.12-28
Školská ul. – spodná časť ulice
Rázusova ul.
T. Vansovej
Dobšinského + Ľ. Ondrejova
Lazovná
Bakossova
Pod Jesenským vŕškom

14.03- 18.03. 2011

Hviezdoslavova
Viestova
Golianova
Timravy

21.03.- 25.03. 2011

Tulská – smer garáže
Internátna – vjazd do vnútroblokov
ŽS – Mesto
Prof. Sáru

28.03.- 31.03. 2011

Bernolákova
Kalinčiakova
Zvolenská cesta + smer na Iliaš