Odbor sociálnych vecí v Banskej Bystrici plánuje vytvoriť priestor pre existenciu komunitných centier. Konkrétne predstavy mesta a možnosti ako sa zapojiť, ktorých je neúrekom, sa Banskobystričania dozvedia na verejnej prezentácii. Uskutoční sa zajtra (31.marca 2011) o 15:00 v priestoroch Mestského úradu. Odbor sociálnych vecí tiež predloží návrh o tom, akým spôsobom a v ktorých priestoroch je možné vybudovať prvé komunitné centrum. Jeho založenie, ale najmä existencia však bude závislá predovšetkým od samotných obyvateľov a miery ich aktivity.

Na Slovensku sú vybudované mnohé komunitné centrá. Napriek tomu, že sa niektoré snažia byť univerzálne, darí sa im to len viac-menej (napríklad komunitné centrá, ktoré sú pod záštitou konkrétnych náboženských spoločenstiev). Iné sú úplne špecifické, nap. komunitné centrá pre Rómov či materské centrá. Zástupcovia mesta Banská Bystrica však chcú tzv. sociálno-patologickým javom v spoločnosti predchádzať aj komplexnejšou formou komunitných centier. Preto navštívili v Nórsku dve komunitné centrá, ktoré tam fungujú už 10 rokov. Nadobudli tam poznatky nielen o samotnej existencii, ale aj o zakladaní komunitných centier.

Prvé komunitné centrum by malo vzniknúť v Sásovej.

Ako sa uvádza aj v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Banská Bystrica, obyvatelia mesta by prijali širšiu ponuku voľnočasových aktivít, centier pre prácu s deťmi a mládežou, ale aj vzdelávacích programov pre matky s deťmi. Táto ponuka by mala byť rozšírená „najmä o bezplatné alebo cenovo prístupné voľnočasové aktivity, keďže pri existujúcej ponuke športových a iných krúžkov je väčšina spoplatnená a najmä pre nízkopríjmové a viacpočetné rodiny sú z finančného dôvodu nedostupné“. Okrem voľnočasových aktivít je možné v komunitnom centre rozvíjať aj rôzne osvetové a vzdelávacie aktivity. Priestory centra tiež možno využiť na kultúrnu činnosť, pre počítačové miestnosti či detské kútiky. A keďže je komunitné centrum určené najmä pre komunitu ľudí mestskej časti, v ktorej je centrum vybudované, záleží naozaj len od ich potrieb, aké aktivity v ňom rozvinú.

Veľmi dôležitým atribútom komunitného centra je, že je otvorené pre každého. Čiastočne je to zabezpečené poskytovateľom priestorov, ktorým by malo byť mesto. To je ideálny stav, o ktorý sa usiluje aj mesto Banská Bystrica. V súčasnosti zvažuje, ktoré voľné mestské objekty sú vhodnými priestormi pre komunitné centrá nielen z hľadiska funkčnosti, ale aj dostupnosti. Tiež hľadá partnerov podnikateľov, ktorý by boli schopní za prijateľné ceny poskytovať obyvateľom napr. občerstvenie. Prvé komunitné centrum by podľa Márie Filipovej, vedúcej Odboru sociálnych vecí, malo byť v Sásovej: „Vzhľadom na to, že aj zákon o sociálnych službách, jednak obciam a mestám ukladá vytvárať podmienky pre komunitný rozvoj, a vidíme veľký význam práve v tom preventívnom charaktere komunitných centier, tak sa budeme snažiť, aby sme takéto komunitné centrum v mestskej časti Sásová, ktorá patrí medzi najväčšie mestské časti, nejakým spôsobom zriadili. Ale samozrejme, za účasti občanov a ich participácie na zriaďovaní. Takže zatiaľ pripravujeme iba myšlienku, s ktorou chceme oboznámiť občanov.“ A práve o tejto myšlienke, návrhoch, postupnej realizácii a možnostiach ako sa zapojiť, sa na zajtrajšej prezentácii dozvedia obyvatelia mesta viac.

Najdôležitejším prvkom, na ktorom celá idea komunitného centra stojí aj padá sú však samotní obyvatelia a miera ich aktivity. V konečnom dôsledku bude totiž závisieť na nich a len čiastočne na financiách, či komunitné centrum bude naozaj aktívne a prínosné, a aké záujmové oblasti bude pokrývať. Každý aktívny obyvateľ a každá záujmová oblasť však dostane cennú príležitosť.

Čítajte ďalej: Foto: Ako vyzerajú komunitné centrá pre všetkých?