Mestská kronika Banskej Bystrice sa dočkala špeciálneho ocenenia. Na slávnostnom vyhlásení 8. ročníka celoštátnej súťaže o najlepšiu kroniku obce a mesta jej bola udelená cena za najdlhšie vedenú kroniku. Cenu za mesto Banská Bystrica prevzala viceprimátorka Katarína Čižmárová.

foto_ocenenieSúťaž o najlepšiu kroniku mesta pravidelne vyhlasujú Národné osvetové centrum, Slovenský národný archív, Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine a Združenie miest a obcí Slovenska. Do súťaže sa tento rok zapojilo osem miest a obcí. „Kronika mesta Banská Bystrica dokumentárnym spôsobom reflektuje a zachytáva živý organizmus nášho mesta v deviatich kapitolách – Verejný život, Hospodársky život, Školstvo a výchova, Veda a technika, Kultúra a umenie, Cirkevný život, Zdravotníctvo, Sociálna starostlivosť a Šport a telesná výchova,“ uvádza vedúca matričného úradu Marta Čellárová.

Kroniku mesta Banská Bystrica vedie od roku 1993 kronikárka PaedDr. Renáta Klementová. Spolutvorcom jedinečnej písomnej zbierky sa môže stať každý obyvateľ Banskej Bystrice. „Pokiaľ majú obyvatelia informácie o zaujímavej udalosti či podujatí v našom meste, stačí ak ich v písomnej podobe doručia na Matričný úrad. Následne budú dodané kronikárke a tá ich zapracuje do mestskej kroniky,“ dodáva Marta Čellárová.

Slovenské mestá a obce majú ako jedny z mála európskych krajín zákonnú povinnosť viesť mestskú resp. obecnú kroniku. Tento zákon podpísal v roku 1920 vtedajší prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Mestského kronikára menuje i odvoláva mestské zastupiteľstvo. Renáta Klementová, kronikárka mesta Banská Bystrica, uvedenú funkciu vykonáva takmer 22 rokov. „Mestská kronika sa každoročne rozšíri približne o 400 až 500 strán. Do rozsiahleho diela, ktoré sa nachádza na matričnom úrade mesta Banská Bystrica môže v prípade záujmu prezenčne nahliadnuť každý záujemca. Túto možnosť väčšinou využívajú študenti pri vypracúvaní záverečných prác, zamestnanci kultúrnych inštitúcií, múzeí či Štátneho archívu,“ konštatuje kronikárka mesta.

Cenné informácie z mestskej kroniky od roku 2002 nájdu záujemcovia i v elektronickej podobe na internetovej stránke mesta v sekcii Matričný úrad.

Ešte v roku 2011 portál BBonline.sk upozornil na fakt že do kroniky sú preberané aj zaujaté politické komentáre či dokonca politické reklamné články. Po upozorneniach bol vtedajší návrh na zápis do kroniky čiastočne upravený.