Úradná správa č. 45, v Banskej Bystrici, 20. 6. 2014

Správy zo zasadnutia Výkonného výboru

Výkonný výbor na svojom zasadnutí dňa 17. mája 2014 okrem iných záležitostí prerokoval:

a) materiály a program konferencie ObFZ, pozvánky pôjdu na futbalové kluby poštou.

b) vzal na vedomie žiadosť pána Mazúcha a jeho vzdanie sa členstva vo Výkonnom výbore ObFZ.

c) schválil druhého náhradníka na Konferenciu SsFZ Ivana Šimka (pre prípad neúčasti dvoch riadnych zástupcov ObFZ).

d) schválil návrh na kandidáta za člena VV namiesto P. Mazúcha pána Ľubomíra Auxta. Jeho kandidatúru môže odobriť prípadne aj zmeniť konferencia ObFZ

e) schválil podmienky účasti pre futbalové kluby 1. triedy, tak ako sú stanovené v Rozpise súťaže bez výnimky, to znamená, že podmienkou účasti futbalového klubu v najvyššej oblastnej súťaži je povinnosť mať zaradené v pravidelných súťažiach (ObFZ, SsFZ, SFZ) minimálne jedno mládežnícke družstvo.

f) prerokoval vyhlásenie Jedenástky súťažného ročníka 2013/2014 a prípravu benefičného stretnutia výberu ObFZ dospelých proti víťazovi prvej triedy FK Bacúch.

g) žiadosť FK Staré Hory ohľadne pokuty za mládežnícke družstvo bola presunutá na rokovanie budúceho VV (4. júla) po preverení všetkých objektívnych skutočností.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

1. KontumujemeMFS 1. triedy starších žiakov 19. kolo Šalková – Beňuš podľa článku 100/b SP (hostia sa na stretnutie nedostavili). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Šalková. Prípad postupujeme na DK.

2. Dôrazne upozorňujeme futbalové kluby, štartujúce v súťažiach ObFZ Banská Bystrica, že od nového súťažného ročníka 2014/2015 sa bude elektronický zápis v systéme ISSF vyhotovovať vo všetkých súťažiach. Preto je potrebné včas si zabezpečiť počítač s pripojením na internet a s tlačiarňou, aby sa predišlo prípadným problémom. Odporúčame klubom pozrieť si video návod na stránke SFZ (www.futbalsfz.sk) v sekcii PROJEKTY v podsekcii ISSF.

3. Schvaľujeme výsledky a konečnú tabuľku 1. triedy dospelých súťažného ročníka 2013/2014:

1 Bacúch 26 17 5 4 66 : 28 56
2 Braväcovo 26 16 2 8 71 : 48 50
3 Selce 26 15 3 8 90 : 52 48
4 Lučatín 26 14 4 8 54 : 40 46
5 Osrblie 26 14 3 9 58 : 42 45
6 Valaská 26 11 8 7 45 : 37 41
7 Poniky 26 12 1 13 51 : 49 37
8 Nemecká 26 10 6 10 50 : 50 36
9 T. Č. Balog 26 9 7 10 41 : 40 34
10 Hronec 26 8 8 10 51 : 54 32
11 Staré Hory 26 10 2 14 48 : 58 32
12 Jasenie 26 7 6 13 37 : 49 27
13 Podkonice 26 6 4 16 30 : 84 22
14 Heľpa 26 2 3 21 28 : 89 9

Víťazom súťaže a postupujúcim do 5. ligy skupiny C sa stal FK 09 BACÚCH.

Zostupujúcimi družstvami do druhých tried sú Jasenie, Podkonice a Heľpa, no počet zostupujúcich mužstiev ešte môže byť korigovaný podľa usporiadania a obsadenia vyšších súťaží a prihlásenia sa jednotlivých mužstiev do príslušných súťaží.

Najlepším strelcom 1. triedy sa stal Filip KOCTÚR (Selce) s úctyhodným počtom 29 gólov. Za ním skončila dvojica hráčov Ján Kubašiak (Poniky) a Miroslav Mořingl (Selce) s 20 gólmi a na treťom mieste sa umiestnil Ján Tešlár (Braväcovo) s 18 gólmi.

Konečné tabuľky všetkých skupín druhých tried uverejníme po odohratí dohrávok v budúcej úradnej správe.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Termín na podanie prihlášky do mládežníckych súťaží je 27. jún 2014 (piatok). V žiackej kategórii bude vytvorená dvojičková súťaž SŽ + MŽ, avšak nie je podmienkou mať starších aj mladších žiakov. Platí možnosť prihlásenia a zaradenia do súťaží len jednej vekovej kategórie (mladší žiaci alebo starší žiaci).

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-I-136 Milan Vraniak 1156175 FK Pohronská Polhora, za piatu žltú kartu, podľa článku 37/5 DP udeľuje DK disciplinárne opatrenie (DO) 1 stretnutie nepodmienečne od 18. júna 2014. Poplatok 10 € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-137 Martin Perončík 1174387 FK Malachov, za piatu žltú kartu, podľa článku 37/5 DP udeľuje DK DO 1 stretnutie nepodmienečne od 18. júna 2014. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-138 Miroslav Vraniak 1181607 FK Bacúch, za HNS voči delegovaným osobám, podľa článku 48/1,2b DP udeľuje DK DO 3 stretnutia nepodmienečne od 12. júna 2014. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-139 Ladislav Barla 1027783 FK Podkonice, za kopnutie súpera v neprerušenej hre, podľa článku 45/1,2a DO udeľuje DK DO 2 stretnutia nepodmienečne od 18. júna 2014. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-140 Patrik Piliar 1259435 FK Pohronská Polhora, za piatu žltú kartu, podľa článku 37/5 DP udeľuje DK DO 1 stretnutie nepodmienečne od 18. júna 2014. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-14 DK oznamuje, že hráč, ktorý bude v poslednom kole súťažného ročníka 2013/2014 napomenutý piatou, deviatou, dvanástou ŽK, môže do 14 dní od oznámenia disciplinárneho opatrenia za tieto napomínania v úradnej správe, písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, disciplinárne opatrenie sa zruší a hráč môže v prvom kole nového súťažného ročníka nastúpiť na MFS. Žiadosť je potrebné označiť názvom „Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti“ a doručiť v stanovenom termíne na DK. Finančná pokuta je určená vo výške 20 €.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení tretej časti tretej hlavy DP, okrem 37/3, kde sťažnosť na odvolanie nie je prípustná.

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Oznamujeme rozhodcom – študentom, aby obratom nahlásili na mail pani Mesíkovej (mesikova.j@gmail.com) či naďalej budú uplatňovať „štatút“ študenta po 1. júli 2014 alebo či vstupujú do normálneho pracovného pomeru s inou organizáciou.

2. Predbežný termín letného seminára rozhodcov a delegátov je stanovený na 1. august 2014 (piatok) v zasadačke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (oproti budove ObFZ). Pozvánky aj s programom seminára bude zúčastneným zaslaný v dostatočnom predstihu poštou.