Petangové ihrisko, dažďová či motýlia záhrada, zelené strechy, komunitná knižnica i stanica na umývanie bicyklov. Aj toto sú nápady obyvateľov Banskej Bystrice, ktoré navrhli počas dvoch kôl verejných stretnutí na tému Zelené sídliská.

V súčasnosti sa realizuje rozhodovací proces o forme obstarania projektových dokumentácií. V ďalšej fáze sa uskutočnia konzultácie a naplánované je aj tretie kolo verejných diskusií s obyvateľmi mesta. Samospráva zapojila do plánovania odbornú i laickú verejnosť, ako aj kľúčových aktérov s cieľom vytvoriť priestor na diskusiu, hľadať spoločné riešenia a ponúknuť podklady vychádzajúce z potrieb obyvateľov pre rozhodovací proces a projektovú prípravu revitalizácie daných vnútroblokov.

„Som rád, že v rámci otvoreného vládnutia a participácie, ku ktorým sa hlásime, je práca s obyvateľmi nášho mesta prínosná. Momentálne prebiehajú konzultácie s výborom pre súťaže a verejné obstarávanie Slovenskej komory architektov. Čaká nás ešte dlhá cesta, ale verím, že vďaka trpezlivej spolupráci odborníkov, odborných útvarov a obyvateľov, sa nám podarí čo najskôr začať s realizáciou,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Lokalitný program predstavuje zhrnutie potrieb a podnetov obyvateľov z verejných diskusií vo forme grafickej schémy na mapovom podklade s textovým vyhodnotením. Je spracovaný pre každú lokalitu samostatne. Zlepšiť údržbu zelene, zabezpečiť nádoby na starý textil, navrhnúť výsadbu domácich drevín, zrekonštruovať verejné osvetlenie či zvýšiť bezpečnosť v priestore. Aj toto sú požiadavky ľudí, o ktorých budú rozhodovať kompetentné útvary. Pripravený dokument bude podkladom pre ďalšiu projektovú prípravu.

„Z diskusií vyplynuli jednoznačné požiadavky na riešenie konkrétneho priestoru, ktoré sú premietnuté v grafickej schéme a zhrnuté v texte pod názvom Požiadavky na projektanta. Základnou požiadavkou pre spracovanie projektu je v každom prípade prítomnosť krajinného architekta v riešiteľskom tíme. Projekty budú zamerané predovšetkým na kvalitné riešenia zelene a prírodných prvkov v danej lokalite, ale aj v rámci širších súvislostí tvorby zelenej kostry mesta,“ hovorí Zuzana Gombalová z Oddelenia územného plánovania a architekta mesta MsÚ.

Možnosti riešenia a realizácie ostatných podnetov zhrnutých v lokalitných programoch budú známe po konzultáciách s odborníkmi, s kompetentnými odbormi MsÚ, s externými organizáciami a vedením mesta. Tie budú súčasťou výsledného dokumentu Lokalitný program/časť Konzultácie, ktorý bude poskytnutý spracovateľskému kolektívu, resp. bude slúžiť ako pomôcka pre súťaže návrhov.

„Prostredníctvom miestnych lídrov a online formátu pripomienkového procesu chceme získať spätnú väzbu k výslednej podobe lokalitného programu od obyvateľov v daných sídliskách. Zároveň plánujeme vo fáze štúdie projekty predstaviť obyvateľom v treťom kole verejných stretnutí,“ dopĺňa Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ.

V spolupráci s externými odborníkmi sa bude pripravovať aj Brožúra Zelené sídliská II. a organizovať by sa mali workshopy s cieľom priblížiť odborné témy a poskytnúť praktické návody pre podporu zapojenia verejnosti pri realizácii zelených opatrení.