Celkovo štrnásť stretnutí v siedmich lokalitách mesta pod Urpínom, viac ako tristo Banskobystričaniek a Banskobystričanov, desiatky inšpiratívnych návrhov na zlepšenie verejných priestranstiev. To je len stručná charakteristika dvoch kôl verejných diskusií k projektom Zelených sídlisk (zelených oáz) zameraných na budovanie zelenej a modrej infraštruktúry s ohľadom na zmenu klímy a podporu biodiverzity.

V ďalšej fáze Oddelenie územného plánovania a architekta mesta všetky podnety získané z diskusií vyhodnotí, spracuje do finálnych lokalitných programov a zverejní na mestskom webe. Následne sa rozhodne o tom, ako sa bude postupovať pri obstarávaní projektových dokumentácií na revitalizáciu siedmich lokalít Banskej Bystrice.

Keďže ide o lokality s veľkou výmerou a rôznymi špecifikami, samospráva musí nastaviť harmonogram budúceho obstarania projektových dokumentácií, či už formou štandardného verejného obstarávania alebo formou súťaže návrhov.

„Do veľkej miery vstupujú do týchto procesov závery z druhého diskusného kola, ale aj posúdenie odborníkov, ktorí sa súťažiam venujú. Aby sme sa rozhodli správne, oslovili sme aj súťažný výbor Slovenskej komory architektov, s ktorým úzko spolupracujeme. Veríme, že prídu s odporúčaniami, akou formou súťaží postupovať pri obstarávaní projektových dokumentácií. Na najbližších zasadnutiach MsZ by malo padnúť definitívne rozhodnutie, a následne budeme môcť posunúť tieto projekty do ďalšej fázy,” hovorí Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora.

Z verejných stretnutí vyplynul záväzok mesta zostaviť brožúru Zelené sídliská II. Formou populárno-náučných článkov od odborníkov na danú problematiku by mala obsiahnuť námety od obyvateľov, o ktoré prejavili záujem. Ide o témy konkrétnych zelených a modrých opatrení, napr. hospodárenie s dažďovou vodou, zelené strechy a vegetačné fasády na bytových domoch, vhodná výsadba a ošetrovanie zelene, meranie kvality ovzdušia, možnosti posilnenia biodiverzity v lokalitách a pod.

„V diskusiách sa často objavovala aj téma ekologického parkovania a parkovacích domov. Koncepčné riešenie tejto problematiky sa pripravuje v rámci dokumentu Plán udržateľnej mobility mesta. S rovnakou naliehavosťou odznievali aj požiadavky na budovanie zelených vegetačných striech na mestských objektoch, na návrat vodných prvkov do obytného prostredia či zakladanie systémov hospodárenia s dažďovou vodou,“ dopĺňa Zuzana Gombalová z Oddelenia územného plánovania a architekta mesta MsÚ.

V rámci verejných diskusií boli identifikované aj tzv. komunitné a rýchle opatrenia, ktoré môžu s podporou mestského úradu alebo iných relevantných organizácií realizovať aj samotní obyvatelia. Týmto spôsobom sa posilňuje komunitný rozvoj, občianska spoluzodpovednosť za spravovanie vecí verejných a zároveň sa nastavujú potrebné modely spolupráce medzi samosprávou a obyvateľmi.

„Ďakujem všetkým, ktorí sa na projekte Zelených sídlisk podieľajú a zúčastňovali sa aj na verejných diskusiách s obyvateľmi. Na stretnutiach odzneli inšpiratívne nápady, ale aj podnety, ktoré nesúvisia so zelenými a modrými riešeniami. Všetky však sumarizujeme, a budú podkladom na riešenie do ďalšieho obdobia za jednotlivé mestské časti. Aj v rámci procesu otvoreného vládnutia, ku ktorému sa hlásime, je práca s ľuďmi veľmi prínosná. Verím, že aj obyvatelia vnímajú naše kroky ako vôľu a chuť riešiť problémy spolu s nimi,” dopĺňa primátor Ján Nosko.

Samospráva plánuje aj tretie kolo verejných stretnutí, na ktorých budú verejnosti predstavené jednotlivé projekty vo forme štúdie.