Prvá skutočná mestská cyklotrasa spojí centrum mesta a Podlavice, a to aj za podpory eurofondov. Mesto ešte v máji požiadalo o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 857 870 eur. 

Mesto sa bude na projekte podieľať päť percentným spolufinancovaním v sume 45 151 eur. So stavebnými prácami sa má začať na jar budúceho roka. Už vlani mesto vyčlenilo zhruba 360-tisíc eur, ktoré slúžili na projektovú prípravu a výkup pozemkov pod budúcimi cyklotrasami. V rámci mesta je ich celkom plánovaných šesť.

„Napriek tomu, že pred tromi rokmi nebola na mestskom úrade k dispozícii žiadna vypracovaná projektová dokumentácia k výstavbe cyklotrás, podarilo sa nám veci výrazne pohnúť dopredu. Vďaka dobre spracovanej žiadosti sme boli opäť úspešní a môžeme sa pochváliť ďalšími získanými eurofondami. Podlavická cyklotrasa má od mája 2017 vydané stavebné povolenie, majetkovo-právne sme vyriešili všetky problémy a získali do majetku mesta pozemky, ktoré sa pod ňou nachádzajú. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa cyklotrasy. Verím, že s nástupom jari sa budeme môcť pustiť do stavebných prác,“ povedal primátor Ján Nosko.

Umiestnenie cyklistického chodníka je v zmysle Územného generelu nemotorovej dopravy, ktorý vznikol ešte za bývalého vedenia mesta. Plánovaná cyklotrasa smerujúca z Huštáku do Podlavíc sa napojí na existujúci 150-metrový úsek cyklistického chodníka, ktorý vedie od nákupného centra Europa Shopping Center po Štadión SNP.

„Cyklista bude pokračovať popri Krytej plavárni na Štiavničkách, plážovom kúpalisku, ulici THK až po Pestovateľskú ulicu v Podlaviciach. Podľa projektu sa stavebné práce zamerajú na vybudovanie samotnej cyklotrasy, verejného osvetlenia, ochranu podzemných inžinierskych sietí, realizáciu dopravného značenia a finálne sadové úpravy,“ objasňuje Vladimír Brieda, vedúci oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov.

Mesto sa zaoberá nárastom individuálnej dopravy aj v ďalších projektoch

Podľa slov hovorkyne banskobystrického mestského úradu Zdenky Sekerešovej sa vedenie mesta intenzívne zaoberá nárastom individuálnej dopravy viacerými spôsobmi.

Jedným z nich je získané prvenstvo spomedzi všetkých samospráv vďaka vypracovaniu Inštitucionálneho plánu mobility pre zamestnancov banskobystrického Mestského úradu v rámci projektu MOVECIT, financovaného z programu – Interreg Stredná Európa 2014 – 2020. Ďalšou aktivitou v tejto oblasti je spracovanie špecifického dokumentu Plán udržateľnej mobility funkčného územia Banskej Bystrice (PUM).

„Pozitívnou správou je, že na vytvorenie tohto strategického dokumentu sme tiež získali nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške približne 800 000 eur. Riešiť bude presun obyvateľov za prácou, kultúrou, športom, a to s návrhom zníženia individuálnej automobilovej dopravy, s dôrazom na maximálne využitie udržateľných ekologických foriem prepravy,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

Súčasťou PUM-u budú aj dopravné moduly, riešenia križovatiek a podobne. Cieľom je do procesu spracovania dokumentu zapojiť aj verejnosť. „Práve preto sme sa rozhodli pre participatívnu tvorbu PUM-u. V spolupráci s Nadáciou Ekopolis sme získali finančné prostriedky, ktoré použijeme na aktivity zamerané na zapájanie obyvateľov do rozhodovania o veciach verejných. Potrebujeme poznať ako využívajú rôzne druhy dopravných prostriedkov, ich názory na riešenie dopravy v meste s dopadom životné prostredie. Projekt sa bude realizovať s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a je financovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa,“ hovorí Vladimír Brieda.