Funkcia náčelníka Mestskej polície v Banskej Bystrici sa uvoľnila na začiatku februára prakticky zo dňa na deň, a to rozhodnutím poslancov mesta.

Tí zvolili dovtedajšieho náčelníka Ivana Holíka do funkcie hlavného kontrolóra mesta. Samospráva teraz vyhlásila výberové konanie na opätovné obsadenie pozície.

Medzi hlavné podmienky pre uchádzačov patrí nutnosť minimálne 7 rokov predchádzajúceho pôsobenia v riadiacej funkcii, a rovnako tak minimálne sedemročného pôsobenia v zložkách obecnej alebo štátnej polície. Uchádzači musia tiež disponovať zbrojným preukazom a vodičským preukazom. Požiadavkou mesta je aj lekárske potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie.

Uchádzači musia k prihláške do výberového konania priložiť tiež písomný návrh koncepčných zámerov rozvoja a riadenia Mestskej polície v Banskej Bystrici.

„Náčelník riadi a koordinuje činnosť MsP ako poriadkového útvaru pôsobiaceho pri zabezpečovaní ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov mesta a iných osôb, pri zabezpečovaní vecí verejného poriadku a ochrany životného prostredia a pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov MsP, podáva primátorovi mesta návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov MsP, správy o výsledkoch činnosti MsP a o situácii na úseku verejného poriadku. Spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru policajného zboru, s orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi. Spracováva a primátorovi mesta predkladá požiadavky na zabezpečenie činnosti MsP, zodpovedá za hospodárne využitie zverených finančných prostriedkov. Pripravuje materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva,“ píše sa v špecifikácii pracovnej pozície vo zverejnenom vyhlásení výberového konania.

Podrobnosti výberového konania sú k dispozícii na webe mesta. Uchádzači sa môžu hlásiť do 29. apríla.