V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Tentokrát dostáva priestor poslanec MsZ za obvod centrum, Majer, Uhlisko, Senica a Šalková Marcel Pecník.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Určite ma ako človeka z prostredia školstva a kultúry teší naše rozhodnutie a postupná realizácia rekonštrukcie škôl. Osobne som podporil, prácou i materiálne mnohé komunitné aktivity občianskych rád a združení a založili sme s kolegami z Banskobystrického spolku okrášľovacieho a ochranného každoročnú  tradíciu vydávania historického kalendára o našom meste. Som rád, že sa teší obľube. Neľahko, ale predsa sa mi podarilo presadiť trojnásobné zvýšenie frekvencie možnosti verejného korčuľovania na štadióne – z pred tým jedného na súčasné tri dni v týždni. Rád by som to ešte rozšíril. Nemôžem nespomenúť naše aktivity proti malým vodným elektrárňam vo Vlkanovej a Iliaši, ktoré zatiaľ našťastie nestoja. Podporil som zapojenie mesta do procesu výstavby novej autobusovej stanice, čím sa odstránil jeden zo strašiakov mesta. Verím, že jej prevádzka nebude problémom, a že bude dobre slúžiť a trvalo plniť svoj účel. Našli by sa aj ďalšie veci.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

Spôsob práce primátora Jána Noska kladne hodnotím ako manažérsky, zameraný cieľavedome a aktívne na priority vedenia mesta.

Čo sú aj  naďalej podľa vás najväčšie problémy vo vašom volebnom obvode?

Mrzí ma, že sa nehýbe riešenie kanalizácie v Šalkovej a Senici, na ktorú sa obyvatelia sťažujú a vytrvalo na to upozorňujem, tiež menšie smerovanie rozvojových procesov do okrajových lokalít, ktoré sa pred niekoľkými desaťročiami ako bývalé obce stali mestskými časťami. Za problém považujem existenciu malej vodnej elektrárne v Šalkovej, či cestu na Srnkovú ulicu (v havarijnom a nebezpečnom stave). Nie všetky problémy dokáže mesto riešiť, ale na druhej strane, môže „zatlačiť“ na kompetentných. Trápia ma aj niektoré problémy mimo volebný obvod, ako napríklad stav Krematória a ďalšie.

Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?

Rád by som aj napriek zložitosti situácie a aj tak trochu „osamelosti v boji“ pokračoval v aktivite k začatiu revitalizácie lokality Pod Rybou na Uhlisku, v ktorej je veľký športový, oddychový, rekreačný i spoločenský potenciál pre celé mesto, tiež by som rád napomohol úpravám areálu bývalej školy a MNV v Senici, budem ďalej intenzívne lobovať za riešenie vychádzania na hlavnú cestu v Šalkovej. Tiež budem žiadať hľadanie cesty a spôsobu ako opraviť a vrátiť Kultúrny dom v Šalkovej Šalkovčanom, ktorých predkovia ho vlastnoručne postavili. Tiež by som chcel venovať pozornosť diskusii a vyváženosti vo veci financovania školstva na území mesta. Budem ďalej pokračovať v popularizácii a približovaní histórie nášho mesta, regiónu, i mestských častí. Okrem toho budem tlačiť na doriešenie problémov, ktoré spomínam vyššie. A samozrejme, rád by som dosiahol aj ďalšie veci.

Budete sa v tohtoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie v pozícii mestského poslanca?

Zvažujem to a nevylučujem, ale pevne rozhodnutý ešte nie som. Politika na Slovensku sa postupne zásluhou mnohých celkovo približuje k štádiu, ktoré môže demotivovať k zapojeniu sa.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…