Úradnícka chyba spôsobila, že investor malej vodnej elektrárne (MVE) v Iliaši má stále šancu zrealizovať svoj plán. Mesto, ktoré pochybilo, teraz pracuje na náprave.

Mestskí poslanci v januári tohto roka schválili zmenu územného plánu, ktorou bola z neho vylúčená malá vodná elektráreň (MVE) Iliaš. Mesto tak mohlo zamietnuť žiadosť investora o vydanie územného rozhodnutia na výstavbu vodného diela. Zmienka o elektrárni však nebola vyškrtnutá zo všetkých kapitol textovej časti a investor sa voči rozhodnutiu odvolal.

mve ilias projektK pochybeniu došlo zrejme pri zverejnení na internetovej stránke mesta, kde bola pracovná verzia materiálu zamenená s chybným dokumentom.

Na primátora mesta sa obrátila poslankyňa z klubu Banskobystrickej alternatívy (BBA) Ľudmila Priehodová, ktorá žiada o vyvodenie personálnej zodpovednosti. „Niekto tu hral na to, aby spochybnil zákonnosť prijatia územného plánu a dal investorovi priestor sa odvolávať respektíve robiť obštrukcie. Pán primátor sa vyjadril, že ktokoľvek z úradníkov bude presadzovať malé vodné elektrárne, tak sa vie s ním veľmi rýchlo rozlúčiť. Apelujem na pána primátora, aby tento sľub dodržal,” povedala.

Podľa slov primátora mesta Jána Noska sa okamžite po zistení pochybenia pristúpilo k obstaraniu zmien a doplnkov územného plánu, v ktorej má dôjsť k náprave.

„Považujem to za hrubé pochybenie kompetentných zamestnancov príslušného útvaru, z čoho vyvodím aj personálne dôsledky,“ uviedol primátor mesta Ján Nosko. Ako píše aj vo svojom blogu, osoba zodpovedná za spracované zmeny a doplnky územného plánu dostane výpoveď.

Problém MVE v územnom pláne mesta

Výstavba malých vodných elektrární je sporná vo viacerých bodoch. Vedúca oddelenia územného plánu mesta Miroslava Valková počas rozpravy uviedla, že Všeobecné záväzné nariadenie vylučuje stavbu vodných elektrární, ak nie sú v ich blízkosti príslušné vodohospodárske stavby.

MVE Šalková - výstavbaTo, ako sa malé vodné elektrárne ocitli v územnom pláne Banskej Bystrice dlhodobo kritizuje poslankyňa Ľudmila Priehodová (BBA). „My sme ešte v roku 2011 nemali malé vodné elektrárne v územnom pláne, ani v zadaní (nového územného plánu, pozn. red.) sme ich neschvaľovali, ako tvrdil hlavný architekt Keleman, pretože vláda až v roku 2011 schválila túto koncepciu. A my sme zadanie schvaľovali v roku 2005, čiže od hlavného architekta Kelemana to bola manipulácia s týmto zastupiteľstvom,“ hovorí. Ako dodáva, koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska do roku 2030 nie je zákonom, a mesto nebolo a nie je povinné prevziať návrh do územného plánu. Do ich zapracovania však podľa Priehodovej mesto tlačil napríklad Krajský stavebný úrad.