V poslednom období mám pocit, že všetky blogy a vyjadrenia na sociálnych sieťach sú výsledkom prázdnych fráz, pospájaných viet, neoverených faktov a špekulácií, väčšinou písané tendenčne…  Jednou z tém, ktorá sa stala obľúbenou a častokrát sa zneužíva na politický boj je výstavba malých vodných elektrární na Hrone. Povedzme si celú pravdu a nie polopravdy.

Územný plán nie je ideálny

Ak by sme ho mali opätovne vypracovať, aby s ním boli všetci spokojní, čakali by sme možno ďalších štyridsať rokov. V marci 2015 sme ho schválili.  Po prvý raz obsahoval napr. komplexnú protipovodňovú ochranu, ktorú spomedzi všetkých krajských miest Banská Bystrica, žiaľ, nemá. Prijali sme ho s vedomím, že jeho obsahom sú aj sporné stavby. Zároveň sme však jasne deklarovali, že ich výstavbe, vrátane malých vodných elektrární, zabránime zmenami a doplnkami územného plánu.  

Aký je dnešný stav?

unknown-1O tom, čo malé vodné elektrárne na Hrone spôsobujú sa môžeme presvedčiť v mestskej časti Šalková. Jedna taká tam už stojí niekoľko rokov. Podmáčané múry na domoch, stojatá voda, premnožený hmyz, hluk… Okamžite sme začali konať a navrhli sme vylúčenie týchto stavieb z územného plánu mesta. Tá vo Vlkanovej má však vydané právoplatné územné rozhodnutie, čo potvrdil aj Najvyšší súd. Preto, aj keď s tým nesúhlasíme, nie je možné vyňať ju z územného plánu zákonným spôsobom. Našťastie pozemky v okolí MVE potrebné pre jej výstavbu vlastní mesto Banská Bystrica. A keďže nejde o verejnoprospešnú stavbu, môžeme to využiť a vznik tejto MVE blokovať.  Pokiaľ budem primátor, nikdy nedovolím tieto pozemky investorovi odpredať.

Napriek našej snahe vyňať MVE v Iliaši z územného plánu sa s odstupom času odhalila úradnícka chyba. Z niekoľko stostranového dokumentu bola v texte táto stavba vymazaná, naďalej však ostala uvedená v jednej tabuľke. Okamžite som dal pokyn, aby odbor územného plánovania chybu odstránil. Napriek tomu to považujem za hrubé pochybenie kompetentných zamestnancov príslušného útvaru z čoho vyvodím aj personálne dôsledky. Osoba zodpovedná za spracované zmeny a doplnky územného plánu dostane výpoveď.

Moje postoje sú jasné a nemenné

O vylúčenie MVE Iliaš a Vlkanová sme požiadali aj prostredníctvom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Keďže naše pripomienky neboli akceptované, zaslali sme ich priamo rezortu životného prostredia. Racionálne zmýšľajúci človek vie, že Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 je absolútnym nezmyslom.  Hovorí napr. o 35 malých vodných elektrárňach na Hrone…  podľa nej by mali v úseku jedenástich kilometrov stáť až tri vodné profily… Zajtra cestujem do Bratislavy. Priamo na ministerstve máme rozporové konanie k zaslaným pripomienkam. Vo funkcii primátora som pomaly dva roky. Môj postoj je stále jasný a nemenný. Nesúhlasím s výstavbou malých vodných elektrární a urobím všetko preto, aby som ich vzniku  zabránil.

Autor blogu:

Ján Nosko

Komunikácia je pre mňa kľúčová a snažím sa využívať všetky formy rozhovoru s Banskobystričanmi. Blogovanie vnímam ako jeden z dobrých nástrojov informovania obyvateľov o tom, na čom pracujeme, čo sa podarilo a naopak.