V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Tentokrát dostala priestor poslankyňa MsZ za obvod Radvaň, Fončorda, Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska terasa Lucia Skokanová.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Pri svojej poslaneckej práci sa snažím venovať témam, ktoré sú zamerané na život v komunite a prácu v rámci dvoch rád škôl. Teší ma, že sa podarili rekonštrukcie schodov v blízkosti ZŠ Spojová a MŠ Šalgotarjánska, že môže fungovať Komunitné centrum na Fončorde, pri ktorého začiatkoch som stála. Náš poslanecký klub Banskobystrická alternatíva (BBA) pravidelne navrhuje navýšenie finančných prostriedkov pre činnosť Občianskych rád a Výborov mestských častí a vyčlenenie finančných prostriedkov na projekty participatívneho rozpočtu. Rovnako financie pre rozdeľovanie dotácií na ochranu životného prostredia, kultúru a sociálnu oblasť. Preto sa teším, že sa z participatívneho rozpočtu financuje okrem iného projekt Oddychovo – relaxačnej zóny pri Tajovke a aj ihrisko na Mládežníckej ulici a tiež Relax zóne, kde odborne pomáhala moja poslanecká kolegyňa, architektka Hanka Kasová. Teším sa, že Mestská časť Fončorda získala vďaka práci aktívnych občianskych združení ako sú Mládežníci, Kompas – Centrum rozvoja, parkouristi, Komunitné centrum na Fončorde, Občianske združenie Zelená Fončorda a ďalšie ocenenie Komunita priateľská deťom a s tým spojenú finančnú odmenu, ktorú môžu použiť na realizácii svojich aktivít spolu s deťmi a mladými ľuďmi v komunite.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

Primátor nás väčšinou vníma ako „opozíciu“ – názory klubu BBA si vždy vypočuje, avšak z našich návrhov si  osvojuje len minimum.  O to som radšej,  že v rámci návrhu rozpočtu na r. 2018 sa nám podarilo navýšenie finančných prostriedkov pre projekty participatívneho rozpočtu, dotácie na sociálnu oblasť aj kultúru. Oceňujem niektoré systémové riešenia napr. postupnú rekonštrukciu MŠ. Na druhej strane treba spomenúť, že v tomto funkčnom období sú podstatne lepšie finančné podmienky – z prebytku hospodárenia v minulom období, väčšie príjmy z podielových daní od štátu, výzvy na čerpanie eurofondov, takže sa darí aj postupne rekonštruovať školské športové areály, ako aj najproblematickejšie úseky miestnych komunikácií v meste.

Čo sú aj  naďalej podľa vás najväčšie problémy vo vašom volebnom obvode?

Na Fončorde žijem od narodenia. Teší ma, že za posledné roky sa zrekonštruovali detské ihriská a to nielen vďaka mestu, ale aj miestnym ľuďom a občianskym združeniam, ktoré prevzali iniciatívu do vlastných rúk.

Za problém pokladám stále pretrvávajúce problémy so stavom miestnych komunikácií, hlavne chodníkov pre peších. Aj keď sa opravy chodníkov robia postupne a systematicky, stále ostáva veľký počet, ktoré by si žiadali rozsiahlu rekonštrukciu. Chýbajú verejné priestory a plochy pre tínedžerov, čo čiastočne pokrývajú verejnosti otvorené školské športové areály. Samozrejme problémom je stále pretrvávajúci nesúlad medzi počtom osobných automobilov a plôch na parkovanie. Riešením je na jednej strane motivácia ľudí ku chôdzi či presunu na bicykli po opravených chodníkoch a vybudovaných cyklotrasách, na druhej strane sú naozaj lokality, kde by sa aj na Fončorde žiadal parkovací dom skôr, než vytváranie parkovacích miest na úkor zelene.

 Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?

V rámci činnosti Občianskej rady a Výboru mestskej časti podporujem  aktivity a investičné akcie, ktoré sú plánované v spolupráci s Občianskou radou a Výborom mestskej časti a dlhodobo vyplývajú z požiadaviek občanov. Preto budem rada, keď sa takto systematicky naplánované veci podarí zrealizovať. Samozrejme zaujíma ma stav a rekonštrukcia materských škôl a školských športových areálov, kde sú určené priority v ich rekonštrukcii a obnove v závislosti od ich stavu a potreby riešenia nedostatkov. Preto až tak nezáleží na tom, či sa zrealizujú do konca tohto funkčného obdobia, pretože treba postupovať systematicky a opravy riešiť v prvom rade tam, kde je stav najhorší bez presadzovania osobných poslaneckých záujmov.

Budete sa v budúcoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie v pozícii mestskej poslankyne?

Každodenný život prináša mnoho zmien, preto na túto otázku v tomto momente neviem odpovedať.  Poslankyňou som siedmy rok a predpokladám, že o opätovnej kandidatúre sa budem rozhodovať niekedy v lete 2018. Zároveň chcem aj touto cestou Banskobystričanom poďakovať  za ich podnety.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…