euro mena bbonline.sk FRPortál BBonline.sk postupne približuje pätnástku kandidátov na post primátora Banskej Bystrice. Prostredníctvom otázok a odpovedí spoznáme ich názory na rôzne témy.

Kandidáti dostali možnosť predstaviť svoje názory či riešenia vo svojom predstavení a desiatich otázkach, na ktoré budú postupne odpovedať. Na odpoveď má každý kandidát k dispozícii vždy zhruba 700 znakov. Pýtať sa ich postupne budeme osobne i profesionálne. Zodpovedia na otázky o ich ich plánoch po prípadnom zvolení a prezradia aj konkrétne kroky, ktoré pripravujú.

Poznáte rozpočet mesta a ktorá jeho kapitola by si zaslúžila posilniť?

Všetkým uchádzačom o post primátora mesta Banská Bystrica sme položili otázku v nasledujúcom znení: Viete aký je rozpočet na rok 2014? V prípade, že by ste boli primátorkou, ktorú kapitolu by ste sa snažili finančne posilniť? Odpovede vám prinášame nižšie. (Rozpočet mesta bol na začiatku roka rozpočtovaný na sumu 47,6 milióna eur, v čase kladenia otázok to bolo niečo cez 50 miliónov eur.)

palo bielik_jpg_stvPavol Bielik, 60, manažér
– Nezávislý kandidát

Rozpočet mesta za posledné štyri roky a  jeho schvaľovanie bolo výsledkom obchodovania väčšinového klubu a vedenia mesta. Aj niektoré rozhodnutia vlády  počas týchto  rokov neboli voči samosprávam šťastné. Rozpočtové provizória boli toho výsledkom. V prípade zvolenia budem iniciovať dôkladný audit jednotlivých kapitol rozpočtu a následne vydáme transparentnú správu o skutočných, disponibilných prostriedkoch mesta. Veľkú rezervu vidím v zmluvných vzťahoch. Zmeny v rozpočte budú závisieť od zloženia Mestského zastupiteľstva. Verím, že sa už Bystričania poučili!

Pavel Čupka, Mgr, 68, podnikateľ
– HZDS

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

peter gogolaPeter Gogola, Mgr., 46, primátor
– Nezávislý kandidát

Rozpočet pre budúci rok uzavretý nie je. Návrh rozpočtu som predložil v súlade so zákonom – rozpočet bol vyrovnaný, t.z. návrh predstavoval súlad medzi príjmami a výdavkami mesta, a to zhruba na úrovni 48,6 mil. eur. Napriek tomu sa finančná komisia ani mestská rada k návrhu nevyjadrila. Rokovanie k rozpočtu prinieslo iba nekonštruktívne, ba priam osobné postoje, kedy sa niektorí vyjadrili, že je potrebné alokovať viac financií na šport, iní naopak namietali, že šport nie je prioritou. Osobne považujem akékoľvek rokovania k rozpočtu v predvolebnom období za neproduktívne. Určite zastávam postoj posilnenia oblastí cestovného ruchu a vytvárania pracovných príležitostí – oblastí, ktoré boli a naďalej sú mojimi prioritami.

HADVICAK PORTRET MEDIAĽubomír Hadvičák, Mgr., 36, riaditeľ spoločnosti
– Strana TIP

Myslím si, že by sa malo zapracovať na lepšom nastavení pravidiel na prípravu rozpočtu a sprehľadnenia pri prerozdeľovania príjmov. Pri prerozdeľovaní by sa malo prihliadať na to, z ktorej oblasti príjmy pochádzajú. Občania majú právo vidieť kam ich peniaze idú. Napríklad ak ľudia platia za psa, malo by im mesto z týchto peňazí zabezpečiť služby v tejto oblasti, ako napríklad koše a vrecká, prípadne výbehy pre psov ako majú v iných mestách na Slovensku. To isté sa dá povedať napríklad aj o peniazoch za rezidenčné parkovanie.

stefan hrckaŠtefan Hrčka, 41, generálny riaditeľ
– Nezávislý kandidát

Rozpočet je rozsiahly a iste veľmi napätý. Pre rok 2014 sa počíta so sumou 47 686 086. Ak by som mohol do rozpočtu zasiahnuť, posilnil by som kapitoly: MsP, údržba pamiatok, verejné pieskoviská a ihriská, údržba vodných tokov, posledne uvedené sú v rozpočte na úrovni 0. Zrušil by som výdavky na súkromnú bezpečnostnú službu, ktorá stráži MsÚ, na to máme MsP. Znížil by som dotáciu na krytú plaváreň. Nerozumiem, prečo je v návrhu rozpočtu dotácia vo výške 50 000 eur iba na Divadlo z pasáže a s dotáciami pre iných protagonistov kultúry sa nepočíta. Príjmy by som zvýšil zefektívnením systému vymáhania daň. nedoplatkov a účinnejším využívaním Fondov EÚ, hľadaním možností na vláde, ministerstvách a org. štátnej správy.

DSC0481Miroslav Ivan, lng., 48, manažér
– SaS

Je to takmer 44 miliónov eur. Ak mám niečo posilniť, resp. podporiť, musím na to nájsť nové zdroje, alebo zobrať z inej kapitoly. Prikláňam sa nebrať z inej a posilniť príjem, konkrétne z podnikania, teda výnosov z podielov v mestských a obchodných spoločností a príjem z výberu parkovného. Určite by som viac výdavkov smeroval do obnovy komunikácií a budovania cyklotrás. Navýšil by som kapitoly, v ktorých je obnova športovísk v areáloch základných škôl a vybudovanie inline dráhy, ktorú by celkom určite uvítala bystrická mládež, aj dospelí. Vyčlenil by som sumu vo výške 100 tisíc eur do balíka participatívneho rozpočtu, aby si samotní obyvatelia navrhli a vybrali projekty, do ktorých by mesto malo investovať.

_MG_7921Marian Korytiak, JUDr., 45, vysokoškolský pedagóg
– SIEŤ

Áno, poznám rozpočet mesta na rok 2014. Ak chceme dodržať nulové hospodárenie mesta, nedá sa posilniť jedna oblasť na úkor druhej. Ak v meste nie je na 100% zabezpečená väčšina jeho funkcií, tak to bude veľmi zložité. Určite by som sa oprel o stratégiu mesta a podľa nej určil priority jednotlivých oblastí. Bez stratégie je to strieľanie naslepo ľúbivými nábojmi pre voličov.

upr.portretPeter Lačný, Ing., 58, stavebný inžinier
– KDH, NOVA

Mám zaujímavo spracovaný rozpočet mesta formou účtu na jedného obyvateľa mesta aj s porovnaním s inými krajskými mestami. Máme vysoký účet za školstvo, podpriemerný na bezpečnosť. Veľa nás stojí chod úradu. Podporil by som kapitolu bezpečnosti mesta, údržbu ciest chodníkov, verejnej zelene, poriadku aby sa občania v našom meste cítili príjemne, bezpečne.

Peter Múkera, JUDr., 57, advokát
– DOST

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

ján noskoJán Nosko, MUDr., 53, riaditeľ DFNsP BB
– Nezávislý kandidát

Výdavky rozpočtu mesta Banská Bystrica po jeho siedmej rozpočtovej zmene sú v súčasnosti vo výške 50.441.442,-eur (vrátane bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií) s prebytkom 402.170,-eur . Ide to však na úkor redukcie v niektorých kapitolách. Je potrebné investovať do poriadku, čistoty, údržby komunikácií, zelene, dopravy, ale aj do projektovej prípravy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAĽubomír Piterka, PhDr., 42, mediátor
– Nezávislý kandidát

Rozpočet na rok 2014 poznám a podľa môjho názoru je zostavený zle, pričom zohľadňuje vo veľkej miere záujmy politických strán, niektorých jednotlivcov a nie skutočné potreby obyvateľov mesta. Jednoznačne je to kapitola č. 7 Miestne komunikácie a konkrétne podprogram č. 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Dôvod je jednoznačný, splniť zámer uvedený v programovom rozpočte a to, aby mesto Banská Bystrica malo kvalitné a bezpečné komunikácie.

Jozef Sásik, lng., 56, znalec lesníctvo
– SĽS

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

IMG_7537Janka Slaná, Ing. 54, manažérka
– Nezávislý kandidát

Rozpočet mesta sa v tomto roku pohybuje na úrovni 48 miliónov eur. Ako veľký nedostatok vnímam nedostatočné investície do budovania nových parkovacích miest najmä na sídliskách. Prostriedky na túto kapitolu treba jednoznačne hľadať v príjmoch z prenájmu parkovacích miest, ktoré sú niekoľkonásobne vyššie, ako investície do ich budovania. Dôležitá je tiež podpora lokálnych podnikateľov napríklad formou úľav na daniach a miestnych poplatkoch. Na tieto programy by som hľadala financie v rozpočte najmä znížením nákladov na administratívu a taktiež napríklad na údržbu miestnych komunikácií. Tu vidím veľké rezervy. Dôležité je samozrejme pripraviť vyvážený rozpočet, ktorý bude reflektovať priority mesta v nadchádzajúcom období.

IGOR SIMEG portretIgor Šimeg, Mgr. art, 57, režisér, scenárista, manažér
– Nezávislý kandidát

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

jarmila virostkovaJarmila Virostková, 61, dôchodkyňa
– Nezávislý kandidát

Slušný. 47. 686. 086 Eur. Bolo by populistické a nezodpovedné z mojej strany sa jednoznačne vyjadriť. Podľa môjho názoru treba porovnať rozpočty mesta z rokov 2012 – 2013 a stanoviť priority podľa potreby.

Predchádzajúce: Kandidáti na post primátora: Aký je ich názor na mestské firmy?