primatorPortál BBonline.sk postupne približuje pätnástku kandidátov na post primátora Banskej Bystrice. Prostredníctvom otázok a odpovedí spoznáme ich názory na rôzne témy.

Kandidáti dostali možnosť predstaviť svoje názory či riešenia vo svojom predstavení a desiatich otázkach, na ktoré budú postupne odpovedať. Na odpoveď má každý kandidát k dispozícii vždy zhruba 700 znakov. Pýtať sa ich postupne budeme osobne i profesionálne. Zodpovedia na otázky o ich ich plánoch po prípadnom zvolení a prezradia aj konkrétne kroky, ktoré pripravujú.

Ste spokojní s fungovaním mestských firiem? Majú podľa vás v ich predstavenstvách figurovať poslanci?

Všetkým uchádzačom o post primátora mesta Banská Bystrica sme položili otázku v nasledujúcom znení: Majú podľa vás v predstavenstvách mestských spoločností figurovať poslanci mestského zastupiteľstva? Ste spokojní so súčasným stavom a fungovaním mestských spoločností a organizácií? Odpovede vám prinášame nižšie.

palo bielik_jpg_stvPavol Bielik, 60, manažér
– Nezávislý kandidát

Nie som spokojný so súčasným stavom fungovania mestských spoločností a organizácií, lebo prienik poslancov do výkonných a dozorných orgánov narušuje objektívny aj odborný chod týchto spoločností. Poslanci by nemali mať zastúpenie vo výkonných orgánoch spoločností. Tieto miesta patria výlučne odborníkom! Priestor pre poslancov mestského zastupiteľstva vidím v dozorných orgánoch. Preto jeden z prvých krokov po mojom prípadnom zvolení bude dôkladne a dôsledne prehodnotiť doterajšie fungovanie mestských spoločností a organizácií!

Pavel Čupka, Mgr, 68, podnikateľ
– HZDS

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

peter gogolaPeter Gogola, Mgr., 46, primátor
– Nezávislý kandidát

V riadiacich orgánoch a vedení mestských spoločností by mali sedieť v prvom rade odborníci. Mestské firmy majú predsa jasné poslanie – spravovať im zverené projekty, záujmy či majetky mesta, za účelom dosahovania zisku. To je cieľom každej zdravej firmy a každá taká firma potrebuje odborne silné osobnosti. Ak sa takto kompetentný člen vedenia firmy stal z dôvery občanov aj poslancom, nič proti tomu nenamietam. V súčasnosti je však opak pravdou. Do mestských firiem boli dosadení poslanci a ľudia blízki SMERu. Ukazuje sa však, že títo ľudia čoraz viac preferujú stranícke záujmy pred záujmami mesta a jeho občanov.

HADVICAK PORTRET MEDIAĽubomír Hadvičák, Mgr., 36, riaditeľ spoločnosti
– Strana TIP

Je to štandardná záležitosť aj v iných mestách. Poslanci sú predĺženou rukou a zástupcami mesta v týchto spoločnostiach. Na druhej strane sa však musia začať správať zodpovedne a eticky. Nezneužívať svoje postavenie a nevyužívať ho vo svoj osobný prospech. Aj preto všetci kandidáti za stranu TIP museli podpísať etický kódex, kde sa zaviazali, že budú zverejňovať všetky informácie o svojej práci v poslaneckom zbore, ako hlasovali, kedy a aký dar zobrali, v akej hodnote, akej služobnej cesty sa zúčastnili, kedy na rokovaní chýbali a podobne. Ľudia musia vidieť svojim zástupcom v samospráve na prsty. Mestské spoločnosti sa musia správať trhovo a efektívne fungovať, nevytvárať dlhy. Na toto majú dohliadať aj spomínaní poslanci.

stefan hrckaŠtefan Hrčka, 41, generálny riaditeľ
– Nezávislý kandidát

Poslanci mestského zastupiteľstva môžu figurovať v predstavenstvách mestských spoločností, ale musia sa k obom svojim funkciám stavať profesionálne a s plným nasadením. Funkcie by totiž nemali byť akousi „trafikou“ za odmenu, lebo neprofesionalita sa môže okamžite odraziť vo fungovaní a hospodárskych výsledkoch mestských podnikov. So súčasným fungovaním mestských spoločností a organizácií nie som spokojný a bude potrebné v nich mnohé vylepšiť, vrátane plánovania a hospodárskych výsledkov.

DSC0481Miroslav Ivan, lng., 48, manažér
– SaS

K tejto téme som sa niekoľkokrát vyjadroval a s kolegami sa jej venujeme dlhodobo. Mestské spoločnosti sú tu na to, aby prinášali zisky v podobe výnosov do mestského rozpočtu. Bohužiaľ, až na BBES a Mestské lesy nám ostatné spoločnosti neprinášajú žiadne, alebo len zanedbateľné výnosy. Výkričníkom je spoločnosť MBB, ktorá sa ľahkovážne vzdala výberu parkovného v prospech externej spoločnosti. Primátor by mal v tejto veci okamžite konať. A tiež, zastaviť politické nominácie do výkonných orgánov a obsadzovať ich manažérmi vybratými vo výberových konaniach. Nehovoriac o tom, že v prípade hlasovania o akýchkoľvek zmluvných veciach, či finančných transakciách medzi mestom a jeho spoločnosťami ide o jasný konflikt záujmov.

_MG_7921Marian Korytiak, JUDr., 45, vysokoškolský pedagóg
– SIEŤ

Od prvého dňa, ako sa uchádzam o post primátora poukazujem na tento problém. V nej sa zaväzujem skončiť so systémom, ktorého sme bohužiaľ svedkami. Páni poslanci sú nielen v dozorných radách, ale sú i samotnými štatutármi mestských podnikov. Tento stav sa musí zmeniť. Mestské podniky majú riadiť odborníci a profesionáli, poslanci z rôznych strán sa môžu podieľať len na kontrole (v rámci mandátu). Viete koľko dostávajú poslanci plat ako manažéri týchto podnikov a aké berú odmeny? Súčasný stav prekračuje hranice tolerancie občanov mesta a jeho rozpočtu. Mestské spoločnosti dnes fungujú ako nekontrolovateľné vysávače financií mesta obchádzaním verejného obstarávania, ako aj záväzkami z dlhodobých a nevypovedateľných zmlúv.

upr.portretPeter Lačný, Ing., 58, stavebný inžinier
– KDH, NOVA

Súčasná prax je neudržateľná. Poslanci by mali byť členmi dozorných orgánov, ale členmi riadiacich orgánov, by mali byť odborníci, ktorú budú niesť za riadenie aj plnú hmotnú a trestnoprávnu zodpovednosť. Ak poslanec má odborné predpoklady pre riadenie mestskej spoločnosti, musí sa rozhodnúť len pre výkon jednej funkcie. Poslanie s ktorým boli viaceré mestské spoločnosti založené už napĺňajú len okrajovo, fungujú netransparentne a ich ďalšia činnosť by sa mala prehodnotiť, alebo jednoducho zrušiť.

Peter Múkera, JUDr., 57, advokát
– DOST

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

ján noskoJán Nosko, MUDr., 53, riaditeľ DFNsP BB
– Nezávislý kandidát

Nie, nie som spokojný. Mestské spoločnosti musia riadiť odborníci, ktorí prešli riadnym výberovým konaním. Som presvedčený, že činnosť mestských spoločností, ale aj ich počet  je možné racionalizovať a zefektívniť tak, aby prinášali mestu prospech a nie naopak.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAĽubomír Piterka, PhDr., 42, mediátor
– Nezávislý kandidát

Argumenty o tom, že súčasný stav vo vedení mestských firiem nie je v rozpore so zákonom neznamená, že je to automaticky aj morálne. Nie je možné predsa, aby poslanec MsZ hlasoval napr. o dotácii pre spoločnosť, kde sedí v predstavenstve, resp. je konateľom danej spoločnosti. Na druhej strane je veľmi ťažké uveriť niektorým sľubom, že sa po voľbách zlúčia viaceré spoločnosti…v ktorých sedia poslanci. Taktiež nie som spokojný so stavom obchodnej spoločnosti, ktorá nakladá s nemalým majetkom mesta a za záhadných okolností prenajíma taký majetok…. viď parkovacie plochy v meste, obchodné priestory a iné.

Jozef Sásik, lng., 56, znalec lesníctvo
– SĽS

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

IMG_7537Janka Slaná, Ing. 54, manažérka
– Nezávislý kandidát

Kandidátka bola oslovená, ale nevyužila možnosť odpovedať na túto otázku.

 

IGOR SIMEG portretIgor Šimeg, Mgr. art, 57, režisér, scenárista, manažér
– Nezávislý kandidát

So súčasným stavom nie je spokojný hádam nikto. Zastaralú formu aj účel mestských spoločností a nehnuteľností, ktoré doteraz sledovali skôr lobistické ciele je potrebné nasmerovať na pokrytie základných potrieb občanov, na vybudovanie zdravej lokálnej ekonomiky a zamestnanosti z vlastných zdrojov. Čim menej príležitostí na korupciu, tým lepšie, preto je potrebné oddeliť zákonodarnú moc poslancov od výkonnej moci predstaviteľov mestských spoločností. Poslanci preto nepatria do štatutárnych orgánov spoločností mesta. Tam patria odborníci, ktorí vzídu z konkurzov a majú profesionálne skúsenosti a dobré výsledky vo svojom odbore.

jarmila virostkovaJarmila Virostková, 61, dôchodkyňa
– Nezávislý kandidát

Nie, nemajú. Dosadzovanie poslancov mestského zastupiteľstva do orgánov mestských spoločností je scestné. Mali by tam byť výberové konania podľa odbornosti a praxe v danej problematike.

Predchádzajúce: Kandidáti na post primátora: Aké sú podľa nich najvážnejšie problémy mesta?