primatorski-kandidati-bbPortál BBonline.sk postupne približuje pätnástku kandidátov na post primátora Banskej Bystrice. Prostredníctvom otázok a odpovedí spoznáme ich názory na rôzne témy.

Kandidáti dostali možnosť predstaviť svoje názory či riešenia vo svojom predstavení a desiatich otázkach, na ktoré budú postupne odpovedať. Na odpoveď má každý kandidát k dispozícii vždy zhruba 700 znakov. Pýtať sa ich postupne budeme osobne i profesionálne. Zodpovedia na otázky o ich plánoch po prípadnom zvolení a prezradia aj konkrétne kroky, ktoré pripravujú.

Aký ciel si kladiete pre prvý rok svojho pôsobenia a aké pre celé obdobie?

Všetkým uchádzačom o post primátora mesta Banská Bystrica sme položili otázku v nasledujúcom znení: Aký hlavný a konkrétny cieľ by ste chceli splniť hneď v prvom roku svojho pôsobenia, aký ďalší počas celých štyroch rokov? Odpovede vám prinášame nižšie.

palo bielik_jpg_stvPavol Bielik, 60, manažér
– Nezávislý kandidát

V prvom roku  nadviazanie dobrej a konštruktívnej spolupráce s novozvolenými poslancami, stabilizácia  mestského úradu, príprava  rozpočtu na rok 2016. Pripraviť transparentný zoznam potrieb jednotlivých častí mesta v spolupráci s poslaneckým zborom. Obnovenie pravidelných stretnutí s miestnymi podnikateľmi, profesijnými skupinami a tretím sektorom. O ďalších rokoch v rozpätí 2016 – 2019 si dnes nedovolím prognózovať. Samosprávy sú vystavené rozhodnutiam vlády, ktorá už  koná s ohľadom na blížiace sa parlamentné voľby. Verím Bystričanom,  že spoločne postavíme  naše mesto  na nohy a vrátime Bystricu  na mapu prosperujúcich miest Slovenska! Bude to pre nás všetkých ťažká cesta.

Pavel Čupka, Mgr, 68, podnikateľ
– HZDS

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

peter gogolaPeter Gogola, Mgr., 46, primátor
– Nezávislý kandidát

Poslanci strany SMER v týchto dňoch spochybňujú odpočet moje práce. Vyhodnocujem pritom všetky štyri roky – nie len štyri mesiace, kedy sa mnohí predbiehajú pred TV kamerami a fotoaparátmi, len aby mali čo umiestniť do inzertných novín. Týchto poslancov vyzývam aby občanom čestne ukázali čo urobili za posledné mesiace a čo za zvyšné roky? Niektorí už takmer ako zastupiteľský itinerár, keď v ňom pôsobia 26 rokov a nevedia predložiť výsledky. Vo svojom ďalšom pôsobení chcem určite pokračovať v tom čo sa mi podarilo. Regeneroval som naše mesto, nepoznačil ho žiadnymi škandálmi a vysvedčenie mám aj v podobe hodnotenia Banskej Bystrice ako najmenej zadĺženého krajského mesta a jedného z najtransparentnejších na Slovensku.

HADVICAK PORTRET MEDIAĽubomír Hadvičák, Mgr., 36, riaditeľ spoločnosti
– Strana TIP

Medzi prvé kroky bude patriť audit výdavkov verejných financií a tiež audit organizačnej štruktúry mestského úradu. Veľmi rýchlo by som chcel realizovať komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia v celom meste. Medzi dlhodobejšie plány, ktoré by mali ale tiež priniesť výsledky do 4 rokov patrí prílev investícií a investorov, a teda aj vytvorenie niekoľko stoviek pracovných miest pre obyvateľov Banskej Bystrice.

stefan hrckaŠtefan Hrčka, 41, generálny riaditeľ
– Nezávislý kandidát

V prvom roku by som chcel pre mesto zabezpečiť najmä zvýšený počet pracovných miest pritiahnutím nových investorov v oblasti ľahkého priemyslu. Turizmus oživiť a aj jeho rozmachom umožniť vytvorenie ďalších pracovných miest najmä v oblasti služieb. V prvom roku by som chcel riešiť aj návrat Domu kultúry do správy mesta, rekonštrukciu autobusovej stanice a priebežne by som riešil aj všetky ostatné problémy mesta tak, ako som ich nastavil vo svojom volebnom programe.

DSC0481Miroslav Ivan, lng., 48, manažér
– SaS

Určite by to bolo ukončenie nevýhodnej zmluvy medzi MBB a EEI. Mesto stráca na nej ročne viac ako 500.000 eur. Ďalšími krokom by bolo zreformovanie štruktúry mestských spoločností, predovšetkým zlúčenie tých, ktoré vykonávajú prakticky identickú činnosť. Zriadil by som na MsÚ odbor, ktorý by mal na starosti podnikateľské prostredie, pritiahnutie investorov a propagáciu možností podnikania v našom meste.  To v prvom roku. V ďalších rokoch by som začal plniť obsah môjho volebného programu. Obnova komunikácií, vybudovanie chodníkov v úsekoch ciest, kde žiadne nie sú, inštalovanie osvetlenia najfrekventovanejších prechodov pre chodcov a budovanie mestských cyklotrás a športovísk, ktoré som uviedol v predchádzajúcich odpovediach.

_MG_7921Marian Korytiak, JUDr., 45, vysokoškolský pedagóg
– SIEŤ

Zodpovednosť, s akou sme pristúpili ku komunálnym voľbám dokumentuje i richtárska prísaha, ktorá ako záväzný dokument, odpovedá na Vašu otázku: 1.  Na splnenie nižšie uvedených cieľov by som finančné krytie zabezpečil prehodnotením a zrušením nevýhodných vazalských zmlúv, ktoré mesto a jeho spoločnosti vyčerpávajú. 2. Nastavil by som vzťah mesto-občan  rovnocenne v plnení povinností mesta voči občanom rovnako ako mesto vyžaduje plnenie povinností od občanov. 3. Zjednotil by som fungovanie jaslí, škôlok a základných škôl tak, aby boli splnené všetky kapacitné a kvalitatívne požiadavky občanov v mieste, kde to potrebujú.

upr.portretPeter Lačný, Ing., 58, stavebný inžinier
– KDH, NOVA

Dokončiť proces schválenia územného plánu. Pripraviť novú reálnu koncepciu školstva, ktorá bude záväzná pre celé štvorročné obdobie. V doprave v spolupráci so správcom rýchlostnej komunikácie R1 vybudovať nový vstup do sídliska Radvaň. Postupnú komplexnú obnovu ciest, chodníkov, verejného osvetlenia. Doriešiť dostavbu objektu vedľa mestského úradu, ktorému sa začína hovoriť Bystrická jama. A najväčšia výzva je doriešenie priestoru autobusového nádražia.

Peter Múkera, JUDr., 57, advokát
– DOST

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

ján noskoJán Nosko, MUDr., 53, riaditeľ DFNsP BB
– Nezávislý kandidát

1. Konsolidácia práce a fungovania MsÚ a spoločností zriadených mestom. 2. Audit zmluvných vzťahov. 3. Prijatie strategických dokumentov – územný plán mesta, plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. 4. V spolupráci s vládnou agentúrou SARIO, Ministerstvom hospodárstva SR a SOPK príprava komplexného prezentačného materiálu s cieľom pritiahnuť investorov do Banskej Bystrice. 5. Príprava projektovej dokumentácie na čerpanie eurofondov. 6. Naštartovanie intenzívnych rokovaní s majiteľmi „bystrických strašiakov“ (autobusová stanica, staré Tesco, parkovisko pri MsÚ, Dom kultúry, Slovenka) a priebežné informovanie verejnosti o ich výsledkoch.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAĽubomír Piterka, PhDr., 42, mediátor
– Nezávislý kandidát

Okamžite je potrebné vyriešiť viacero vecí, ktoré vnímam ako dlh mesta voči svojim obyvateľom a ktoré doteraz nedokázali riešiť  volený zástupcovia. Medzi prvé ciele som si stanovil prijať korektný Územný plán mesta Banská Bystrica, uzavretie dlhoročnej kauzy odčlenenia sa mestskej časti Šalková, vybudovanie bezpečného spojenia medzi mestom a Pršianskou terasou, dokončiť polyfunkčný dom pri mestskom úrade a samozrejme stavbu autobusovej stanice a areálu Slovenka. Tiež je nevyhnutné zmeniť daňovú politiku mesta s cieľom  znížiť daňové zaťaženie a tým vytvoriť potrebné nové pracovné miesta.

Jozef Sásik, lng., 56, znalec lesníctvo
– SĽS

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

IMG_7537Janka Slaná, Ing. 54, manažérka
– Nezávislý kandidát

Najdôležitejším cieľom pre budúci rok je jednoznačne schválenie dlho odkladaného a presúvaného územného plánu mesta a taktiež Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, bez ktorého nie je možné čerpať európske fondy. Presadzovať budem tiež zrušenie politických nominácií v mestských spoločnostiach. V nasledujúcom období sa chcem venovať posilneniu participácie občanov na riadení mesta najmä pomocou už existujúcich nástrojov ako sú občianske rady a participatívny rozpočet a skvalitneniu vzťahov s domácimi podnikateľmi. Pre napĺňanie mnohých cieľov však bude dôležité, aké zloženie bude mať mestské zastupiteľstvo.

IGOR SIMEG portretIgor Šimeg, Mgr. art, 57, režisér, scenárista, manažér
– Nezávislý kandidát

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

jarmila virostkovaJarmila Virostková, 61, dôchodkyňa
– Nezávislý kandidát

V prvom rade naštartovať sľúbenú 100% informovanosť občanov o správe a činnosti MsÚ. Od nej sa odvíja poznanie čo občania potrebujú. Potom je tu vzhľad a čistota mesta,  opravy a údržby komunikácií , mestu chýba zariadenie pre dlhodobo chorých. Efektívne využívať financie z európskych fondov na bývanie a pracovné príležitosti pre obyvateľov. Moja predstava je podporiť cestovný ruch. Banská Bystrica má vynikajúce podmienky, ktoré využíva v tejto oblasti nedostatočne. Tu doslova šliapeme po peniazoch, ktoré nechceme zodvihnúť.

Predchádzajúce: Kandidáti na post primátora:  Čo by v rozpočte mesta zmenili?