rozpocet ekonomika peniaze eurPortál BBonline.sk postupne približuje pätnástku kandidátov na post primátora Banskej Bystrice. Prostredníctvom otázok a odpovedí spoznáme ich názory na rôzne témy.

Kandidáti dostali možnosť predstaviť svoje názory či riešenia vo svojom predstavení a desiatich otázkach, na ktoré budú postupne odpovedať. Na odpoveď má každý kandidát k dispozícii vždy zhruba 700 znakov. Pýtať sa ich postupne budeme osobne i profesionálne. Zodpovedia na otázky o ich plánoch po prípadnom zvolení a prezradia aj konkrétne kroky, ktoré pripravujú.

Kde vidíte priestor na zvýšenie príjmov a kde naopak na zníženie výdavkov mestského rozpočtu?

Všetkým uchádzačom o post primátora mesta Banská Bystrica sme položili otázku v nasledujúcom znení: Kde vidíte priestor na zvýšenie príjmov a kde naopak na zníženie výdavkov mestského rozpočtu? Odpovede vám prinášame nižšie.

palo bielik_jpg_stvPavol Bielik, 60, manažér
– Nezávislý kandidát

Táto otázka je predčasná. Po dôkladnom audite jednotlivých kapitol rozpočtu, zhodnotení a prehodnotení, dostaneme odpoveď ako nakladať s rozpočtom.

Pavel Čupka, Mgr, 68, podnikateľ
– HZDS

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

peter gogolaPeter Gogola, Mgr., 46, primátor
– Nezávislý kandidát

Zvyšovanie príjmov mesta môžeme čiastočne dosiahnuť cez na zisk orientované spravovanie a zveľaďovanie mestského majetku, ktorý spravujú mestské firmy. To však vyžaduje nestranícke a transparentné obsadenie vedúcich funkcií kompetentnými osobami, nie straníckymi nominantmi. Problém nízkych rozpočtov samospráv je celoštátna záležitosť. Mestá dostávajú len 67% daní z príjmov obyvateľov a preto je nutný sústredený tlak primátorov na centrálnu vládu. Je nevyhnutné, aby mestá dostali viac peňazí, lebo takýto stav je už neudržateľný! Ľudia pociťujú, že mestá nenapredujú, ale bez finančných prostriedkov to nepôjde a tak budú primátori a starostovia neustále pod paľbou kritiky, aj keď na tom nenesú vinu.

HADVICAK PORTRET MEDIAĽubomír Hadvičák, Mgr., 36, riaditeľ spoločnosti
– Strana TIP

Príjmy sa dajú zvýšiť lepším výberom daní a poplatkov. Aj preto prichádzam s projektom mestských poukážok. Všetci tí, ktorí si platia poctivo dane a poplatky budú odmenení platobnými poukážkami mesta. Tento systém funguje už niekoľko rokov v Turčianskych Tepliciach, zabezpečuje vysoký výber daní a poplatkov a minimalizuje počet neplatičov. Chcem tiež zaviesť efektívnejšie hospodárenie mesta a mestských spoločností, transparentnejšie obchodné súťaže a elektronické aukcie, ktoré tlačia ceny tovarov a služieb výrazne nadol. Rovnako chcem, aby mesto úspešne čerpalo eurofondy. Aj touto cestou sa dá navýšiť rozpočet. Zníženie výdavkov vidím na strane administratívy a byrokracie. Riešenie tohto problému ukáže jedine audit na mestskom úrade.

stefan hrckaŠtefan Hrčka, 41, generálny riaditeľ
– Nezávislý kandidát

Priestor pre zvýšenie príjmu vidím v prvom rade v kvalitnom a kontrolovanom fungovaní mestských podnikov. Rezervy má mesto aj vo výbere daní a poplatkov, vo finančne poddimenzovaných prenájmoch, v nízkej obsadenosti priestorov určených najmä pre priemysel, ako je napríklad priemyselný park v Šalkovej. Zníženie výdavkov vidím v prezamestnanosti na úrade a v mestských podnikoch. Výdavky sa znížia aj pri lepšom plánovaní, revíziou nevýhodných zmlúv, komplexným riešením problémov napr. s cestami, kedy väčšia investícia do kvalitného povrchu podstatne zníži náklady plátaním dier, využívaním aktivačných pracovníkov a pod.

DSC0481Miroslav Ivan, lng., 48, manažér
– SaS

Počas petičnej aktivity s názvom „Parkovné patrí mestu“ sme vyčíslili sumu, o akú mesto prichádza. Približne 500.000 eur ročne. A o túto sumu by mesto mohlo navýšiť svoj rozpočet. Výnosy z mestských spoločností sú ďalším veľkým potenciálom na strane príjmov. Potenciál zníženia výdavkov vidím v zastavení rôznych foriem dotácií, alebo foriem pomoci, najmä práve mestským podnikom, ktoré odčerpávajú z rozpočtu nemalé sumy. Príkladom je návrh rozpočtu na rok 2015 v ktorom opäť figuruje navýšenie dotácie pre BPM. Ďalší potenciál vidím v racionalizácií údržby komunikácií. Sme svedkami toho, že sa čaká s opravou porúch príliš dlho a namiesto malých nákladov nás to potom stojí niekoľkonásobne viac. Všetci si asi ešte pamätáme, aké sme mali cesty po zime 2012-2013.

_MG_7921Marian Korytiak, JUDr., 45, vysokoškolský pedagóg
– SIEŤ

Od ohlásenia mojej kandidatúry pracujú naši dobrovoľníci na príprave cieľov a ich finančného krytia v rámci programu strany SIEŤ pre Banskú Bystricu. Finančných prostriedkov má mesto dostatok. Ich odčerpávanie platením vysokých cien za úplne bežné služby však spôsobuje, že mesto si voči občanom  neplní riadne ani len základné funkcie. Revízia, vypovedanie a zrušenie vazalských a nevýhodných zmlúv, transparentné obstarávanie v mestských podnikoch, upratanie finančných tokov mesta a jeho podnikov zabezpečí dostatok financií  bez ďalšieho zaťažovania občanov mesta daňami a poplatkami. Potom môžeme naštartovať mesto k rozvoju.

upr.portretPeter Lačný, Ing., 58, stavebný inžinier
– KDH, NOVA

Zníženie výdavkov je možné dosiahnuť odstránením zbytočných miest na mestskom úrade. Na školách nám veľa financií uteká cez energie. Významná položka je doprava, ktorá sa musí zreálniť s potrebami obyvateľov a možnosťami rozpočtu. Navýšenie rozpočtu je možné najmä cez uchádzanie sa o zdroje z fondov EU, či iných fondov a projektov. Musíme však zabezpečiť transparentnosť pri ich realizovaní, čo bol kameň úrazu minulého obdobia.

Peter Múkera, JUDr., 57, advokát
– DOST

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

ján noskoJán Nosko, MUDr., 53, riaditeľ DFNsP BB
– Nezávislý kandidát

V týchto ťažkých časoch je šetrenie nevyhnutné. Priestor na zefektívnenie vidím v činnosti mestského úradu, vo fungovaní mestských spoločností či prehodnotení dlhodobých zmlúv. Som presvedčený, že po dôkladnej analýze nájdeme priestor na zníženie výdavkov. Ušetrené prostriedky by som použil na financovanie základných komunálnych služieb v meste.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAĽubomír Piterka, PhDr., 42, mediátor
– Nezávislý kandidát

Príjmovú časť rozpočtu naplníme jednoznačne len tým, že vytvoríme kvalitnejšie podnikateľské prostredie. Dôsledkom čoho  zvýšime zamestnanosť, zvýšime efektívnosť činnosti mestských obchodných spoločností, a tiež  prostredníctvom vyššej úspešnosti získavania mimorozpočtových zdrojov / projekty financované z prostriedkov Európskej únie / Zníženie výdavkovej časti rozpočtu vidím reálne hlavne v programe č.1 Plánovanie, manažment a kontrola a  č. 3 Interné služby. V uvedenom znižovaní výdavkov sa odzrkadlí hlavne prehodnotenie všetkých zmlúv medzi mestom a externými poskytovateľmi tovarov a služieb.

Jozef Sásik, lng., 56, znalec lesníctvo
– SĽS

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

IMG_7537Janka Slaná, Ing. 54, manažérka
– Nezávislý kandidát

Mesto má v poslednom období problém v neschopnosti získavať mimorozpočtové zdroje najmä z európskych fondov. Toto je oblasť, ktorú je nutné posilniť v aktuálnom programovacom období pre roky 2014 – 2020. Taktiež je potrebné zvýšiť príjmy mestských spoločností a prehodnotiť ich opodstatnenosť a duplicitu. Rozpočet neumožňuje príliš veľké narábanie s výdavkovou časťou, preto za najdôležitejšie považujem najmä optimalizovanie výdavkov v oblastiach ako sú napríklad údržba miestnych komunikácií, nepriame dotácie či výdavky na propagáciu mesta cez spoločnosť Visit BB. Jedným z opatrení, ktoré by mali viesť k zníženiu výdavkov, by malo byť aj stransparentnenie verejných obstarávaní a mestských spoločností..

IGOR SIMEG portretIgor Šimeg, Mgr. art, 57, režisér, scenárista, manažér
– Nezávislý kandidát

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

jarmila virostkovaJarmila Virostková, 61, dôchodkyňa
– Nezávislý kandidát

Zníženie výdavkov:  férové výberové konania, odborné preberanie zákaziek  pri údržbe a oprave mestských komunikácií, vypovedanie zmluvy na tlačoviny pre mesto, vypovedanie zmluvy na SBS službu a nahradiť ju mestskou políciou, zefektívniť a sprehľadniť nákupy. Zvýšenie príjmov: Mestské obchodné spoločnosti majú aj v zmysle zákona produkovať zisk pre mesto, inak nemajú opodstatnenie. Vypovedanie neefektívnych nájomných zmlúv a ich náhrada novými ako aj uzatváranie vhodných partnerstiev so subjektmi, ktoré chcú byť osožné mestu a nie len sebe. V meste je mnoho schopných osobností, ktoré odmietajú participovať na nečestných transakciách. Verím, že takíto ľudia  v prípade môjho zvolenia zmenia svoj názor čo prispeje i k obohateniu rozpočtu.

Predchádzajúce: Kandidáti na post primátora: Čo by v rozpočte posilnili, vedia s akými peniazmi mesto hospodári?