Nová výstava Stredoslovenskej galérie v priestoroch starej radnice na Námestí Štefana Moysesa – Home edition, prichádza s pokusom reflektovať dnešnú každodennosť, pokoj všedného života ďaleko od inštitúcií, ktorý nazývame domovom. Domov sa za posledné storočie radikálne zmenil, tak ako sa zmenil aj sociálny poriadok. Z priestoru intimity a tradičnej rodiny, ktorý je v priamom protiklade s miestom práce a inštitúciami, sa zmenil na otvorený priestor charakterizovaný rôznymi formami spolunažívania a komunikácie. Mobilita a flexibilita, existenciálne nomádstvo sa mieša s úžasnou archaickosťou a staro-novými domácimi rituálmi. Domov ako komerčný produkt life-stylových časopisov je zároveň priestorom, kde najdlhšie pretrvávajú zvyky a fungovanie komunity na princípe solidarity a daru. Uvidíme, že domov je miestom, kde sa paradox archaickosti s radikálnym rozvojom objavuje obzvlášť farbisto.

Autorky zo Slovenska a zo zahraničia prizvané do projektu sa vo svojej tvorbe alebo vo vybraných dielach ťažiskovo venujú problémom súkromného priestoru ako miesta intimity, miesta individuálnej fantázie, rodinnej pohody a neustálej deľby práce, ale aj miesta izolácie a vnútorného nepokoja. So zariaďovaním, zútulňovaním a skrášľovaním najbližšieho prostredia súvisiace rituály sú stredobodom záujmu prác viacerých z nich. Ich prístupy sa vyznačujú nevtieravým humorom, hravosťou, ktorej základom je pozorovanie najbližšieho okolia, vecných úkonov, individuálnych prejavov všedného života. Vyznačujú sa istou formou bizarnej narácie a vizuality, ktorá korešponduje s absurditou niektorých každodenných situácií a problémov v súkromí. Na výstave sa autorky predstavia dielami z posledného obdobia, viaceré z nich budú slovenskej verejnosti prezentované prvý raz. Výber sa vyznačuje mediálnou rôznorodosťou: video, inštalácia, fotografia, maľba, kresba, objekt.

Napriek tomu, že dôraz nie je kladený na problém gendrovej diferenciácie, výber autoriek a ich mapovanie témy automaticky kladie otázky a ponúka interpretačné roviny súvisiace s rodovou tematikou v súčasnom umení. Tie môžu byť nesmierne prínosné, ak prestaneme používať modernistické meradlá, vrátane kategórie ideológie a inštitúcie. V tomto smere môže výstava, so svojim konceptom a konfrontáciou jednotlivých prístupov priniesť nové podnety aj pre formulovanie gendrových tém.