V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Tentokrát dostáva priestor poslankyňa MsZ za obvod Radvaň, Fončorda, Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska terasa Hana Kasová.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Poslankyňou som prvé volebné obdobie. Som členkou komisie pre cestovný ruch a regionálny rozvoj a členkou stavebnej komisie. Tu s kolegami Ing. Milanom Lichým a Ing. arch. Ľudmilou Priehodovou hájime zdravšie životné prostredie pre občanov Bystrice, pri schvaľovaní odpredajov mestského majetku hájime záujmy „zelenej“ Bystrice a občanov, predkladáme pripomienky k zmenám a doplnkom územného plánu. Snažíme sa, kde je to možné zabrániť zahusťovaniu Fončordy. Vďaka mnou predloženému uzneseniu sa prijala deklarácia poslancov MsZ, že pozemky nad Dixonom vedľa nových bytoviek nebudú predmetom zmien a doplnkov územného plánu a teda nebude možné tam realizovať ďalšiu bytovku. S kolegami z poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva (BBA) podporujeme projekty na zlepšenie stavu školských budov a areálov (ZŠ a MŠ), zelenej infraštruktúry – cyklotrasy, verejná zeleň, parky.

Snažíme sa presadzovať princípy demokratickej spoločnosti, založené na účasti ľudu na riadení spoločnosti a rozhodovaní o použití verejných financií. Od roku 2013 v meste funguje  participatívny rozpočet (PR), v ktorom občania mesta predkladajú námety a rozhodujú, ktoré zámery sa budú realizovať. Od môjho nástupu do funkcie poslanca sa venujem tejto problematike, zúčastňujem sa stretnutí a svojimi skúsenosťami pomáham občanom zorientovať sa v tomto procese. Sme radi, že sa nám podarilo presadiť navýšenie sumy na 40 000 EUR, o ktorej môžu občania rozhodovať v PR v roku 2018. Ďalšou možnosťou ako sa podielať na rozhodovaní je participatívne plánovanie verejných priestorov, t.j. so zapojením verejnosti.

Myslím si, že je to jediný spôsob ako prietory plánovať efektívne, t.j. pre ľudí, ktorí ich využívajú. S mojou účasťou sa podarilo realizovať  projekt Relax zóna na Internátnej. Máme rozpracované zámery – Relax zóna Tajovka pri Dixone a vnútrobloky na Nešporovej a Jilemnického ulici. Veľa času som strávila pri začiatkoch fungovania komunitného centra (KC) na Havranskom, kde som dodnes členkou koordinančnej rady. Pomáhala som pri stavebných úpravách KC. Mojim vkladom bol projekt stavebných úprav, zúčastňovala som sa pri realizácii a následne dokončovaní spolu s občanmi. Pomáhala som aj v druhom bystrickom KC v Sásovej, podarilo sa nám zabezpečiť výmenu okien, čo značne zlepšilo podmienky na užívanie centra.

Okrem týchto aktivít sa spolu s kolegami nášho poslaneckého klubu venujeme podnetom občanov. Každý štvrtok sa s nami môžu občania stretnúť v občianskej poradni na MsÚ a podnety predložiť aj osobne. Pravidelne sa zúčastňujem občianskej rady na Fončorde, či zasadnutí školskej rady MŠ Nová. Spolu s kolegyňou Luckou Skokanovou sme prispeli k rekonštrukcii schodov pred ZŠ. Som rada, že sa podarilo odstrániť defekty na komunikáciach, chodníkoch, prasknutej kanalizácii, či osvetlení, ktoré sme interpelovali, no som sklamaná, že nie všetky sa podarilo vyriešiť, ako napr. vyčistenie odtokových dažďových rigolov na Námestí, parkovanie áut na Mládežníckej či doriešiť prechod poza Daňové riaditeľstvo na Novej ulici.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

Neviem to porovnať s predošlými volebnými obdobiami, keďže som poslanec prvé volebné obdobie.  Myslím si, že výsledok práce primátora a jeho tímu závisí vo veľkej miere od podpory poslancov MsZ. Povedzme si otvorene, že toto volebné obdobie idú veci ľahšie, lebo zámery, ktoré predkladá vedenie mesta, nie sú „blokované“ väčšinou poslancov ako to bolo v predchádzajúcom období. Som rada, že sa podarilo vedeniu prijať zásadné rozhodnutie a uskutočniť personálne zmeny vo vedení Útvaru hlavného architekta a stavebného odboru.

Rozbehlo sa veľa projektov, ktoré podstatne pocítia občania mesta – rekonštrukcie škôl a škôlok, športových areálov, budovanie cyklotrás, oprava mosta Iliaš. Ozdravili sa obchodné spoločnosti mesta BPM s.r.o. a MBB a.s. a zlúčením do jedného subjektu MBB a.s. s novým vedením sa konečne postupne spoločnosť vzmáha. Pripravuje sa nová web stránka mesta, ktorá bude prehľadnejšia pre občana a mala by obsahovať už aj všetky materiály predkladané na komisie, mal by sa sprehľadniť a zjednodušiť prístup k informáciám, ku ktorým sa v súčasnosti občan ťažko preklikáva a veľakrát ani nezistí čo potrebuje. Nádejne sa začala riešiť parkovacia politika mesta, ktorá nejako zastala na mŕtvom bode a nepokračuje sa ďalej. Taktiež obstarávanie územného plánu CMZ, ktorý je kľúčový pri schvaľovaní zámerov a projektov v historickom jadre a najbližšom okolí. V sumáre sa za toto obdobie veľa spravilo a veľa je toho rozpracovaného. Dúfam, že aj sľúbené rokovanie s vlastníkmi medeného hámra bude úspešné a v prospech zachovania hodnôt tohoto jedinečného areálu.

Čo sú aj  naďalej podľa vás najväčšie problémy vo Vašom volebnom obvode?

Myslím si, že najväčším problémom Fončordy je parkovanie a zahusťovanie stabilizovaných obytných súborov novými stavbami, bez riešenia dopravnej infraštruktúry, čo prispieva k zhoršeniu dopravy nielen na Fončorde ale v celom meste. Veľkým problémom je stav peších chodníkov a ciest. Občania sa sťažujú sa špinu a neporiadok, údržbu najmä chodníkov v zimnom období a zelene počas leta.

Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?

Dúfam, že sa podarí dokončiť úpravu verejných priestorov, ktoré plánujeme spolu s občanmi. Potrebujeme pokračovať v diskusii o parkovacej politike, v spolupráci so zamestnancami MsÚ riešiť parkovanie po menších celkoch. Dôležité je aby aj občania pochopili, že zaberanie zelených plôch parkovaním nie je správna cesta a musia sa prijať konštruktívne kompromisy. Budem rada ak sa nám v priebehu roka 2018 podarí nastaviť a prijať materiál o transformácii komunitných centier, aby boli jasné pravidlá pri zakladaní nových. Ďalej sa budem zaoberať podnetmi občanov. Budem pokračovať na riešení zlepšenia stavu pešieho prepojenia poza Daňové riaditeľstvo, skvalitnenie Kyjevského námestia ako verejného priestoru.

Budete sa v tohtoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie v pozícii mestskej poslankyne?

Práca poslanca si vyžaduje veľa voľného času popri zamestnaní a rodine. Myslím si, že je ešte skoro robiť záverečné rozhodnutie. Preto na túto otázku neviem dať jednoznačnú odpoveď.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…