Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica začala v súlade s usmernením hlavného hygienika od stredy triediť všetkých pacientov aj personál pred vstupom do budovy nemocnice.

„Ide o preventívne opatrenie, ktorým chceme zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19 v nemocnici a zaistiť čo najväčšiu bezpečnosť našim pacientom a zdravotníckemu personálu. Každá vstupujúca osoba (detskí pacienti, sprevádzajúce osoby, personál, …) bude vyšetrená, bude jej odobratá cestovateľská anamnéza, zaznamenané klinické príznaky a zmeraná telesná teplota. Pri vstupe do budovy platí povinnosť chrániť si ústa a nos ochrannými prostriedkami (rúško, šatka, …). Akákoľvek osoba podozrivá z ochorenia COVID-19 bude následne riešená v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V prípade nutnosti hospitalizácie bude takáto osoba smerovaná na Oddelenie infektológie FNsP F. D. Roosevelta, alebo červenou zónou – samostatným vchodom – na špeciálne upravené oddelenie Detskej nemocnice, ktoré sa momentálne pripravuje. Na tomto novovybudovanom pracovisku budú podozriví, prípadne potvrdení pacienti hospitalizovaní oddelene od všetkých ostatných pacientov nemocnice, a bude sa o nich starať vyčlenený zdravotnícky personál.“ uviedol Miloslav Hanula, medicínsky riaditeľ DFNsP Banská Bystrica.

Nemocnica týmto vyzýva všetkých k trpezlivosti a pochopeniu. Toto vstupné vyšetrenie nemocnica vysvetľuje ako krok k vyššej bezpečnosti. Detská nemocnica v Banskej Bystrici aktuálne poskytuje iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť a starostlivosť o svojich onkologických pacientov.