Zástupcovia banskobystrických architektov sa v závere minulého týždňa stretli s vedením mesta. Primátorovi odovzdali otvorený list, v ktorom podrobili kritike prezentovaný návrh výstavby autobusovej stanice.

autobusova stanica terminal shopping centerAko médiá informoval jeden z architektov Igor Teplan, na stretnutí sa hovorilo o téme fungovania a zodpovednosti Útvaru hlavného architekta mesta s cieľom zlepšiť vzájomnú komunikáciu, ale aj o problematike výstavby novej autobusovej stanice.

Jej aktuálny projekt má platné územné rozhodnutie, no zatiaľ nie stavebné povolenie. Zástupcovia samosprávy už síce avizovali, že sa novému investorovi budú snažiť vyjsť v ústrety, aby zvyšné legislatívne procesy nebránili čo najskoršiemu začiatku stavby, architekti však ešte vidia priestor na možnú úpravu projektu. Až 26 tunajších architektov podpísalo otvorený list primátorovi mesta, v ktorom kritizujú dosiaľ prezentovaný projekt Terminal spájajúci autobusové nádražie s obchodným centrom.

autobusova stanica banska bystrica bbonline.skArchitekti poukazujú najmä na potrebu vytvorenia uzla integrovanej dopravy, o ktorom sa v súvislosti s autobusovou stanicou už dlhodobo hovorí. Prezentovaný projekt podľa nich dostatočne neprepája diaľkovú a medzimestskú autobusovú dopravu s vlakovou a tiež mestskou hromadnou dopravou. Cestujúci budú musieť v prípade prestupov medzi jednotlivými druhmi dopravy podľa ich názoru prekonávať stovky metrov s batožinou cez obchodné centrum. Uznávajú, že zakomponovanie obchodnej časti je legitímnym zámerom investora, no pri prehodnotení projektu podľa nich môže dôjsť k lepšiemu využitiu priestorov s ohľadom na prepojenie dopravy i komerčný efekt.

Všetky príspevky v súvislosti s témou autobusovej stanice nájdete tu…

Otvorený list banskobystrických architektov primátorovi mesta Banská Bystrica

Vážený pán primátor,
my – architekti, občania Banskej Bystrice – už dlhšie obdobie so záujmom sledujeme snahy mesta o riešenie problému autobusovej stanice v našom meste. Nie je nám ľahostajná budúcnosť hlavného dopravného uzla v meste a po opätovnom predstavení projektu v priestore autobusovej stanice v médiách sme sa podrobnejšie oboznámili so zverejneným návrhom Terminálu Shopping centrum Banská Bystrica. Projekt bol v tejto podobe prvýkrát nastolený v roku 2011.

Po stretnutiach architektov, ktorí prejavili odborný aj občiansky záujem o uvedenú tému, zaujímame nasledovné stanovisko :

Dovoľujeme si upozorniť Vás a tiež všetkých spoluobčanov mesta, že:

  • to, čo je prezentované, že je navrhnuté ako autobusová stanica, nie je autobusová stanica (a to ani z hľadiska typológie stavieb). Je to nákupné centrum plánované na území autobusovej stanice, so zabudovaným státím pre autobusy v jednej jeho menšinovej časti – na opačnom konci ako je vlaková stanica, pričom týmto spôsobom stavbu nazývajú aj oficiálne dokumenty.
  • podľa stanoviska Mesta Banská Bystrica k predloženej štúdii v roku 2011 mal byť priestor železničnej a autobusovej stanice navrhnutý ako základ integrovaného uzla dopravy s občianskou vybavenosťou regionálneho významu: železničná stanica nadregionálneho významu, autobusová stanica pre priebežné, koncové a vychádzajúce linky medzinárodnej, medziregionálnej, prímestskej a mestskej hromadnej dopravy, MHD-Autobusovej, MHD-Trolejbusovej – všetko v zmysle platného územného plánu. Dnes navrhovaný objekt však neintegruje, nevytvára „spájajúci dopravný terminál“, ktorý by bezbariérovo spojil to, čo spojiť má a umožnil čo najjednoduchší prestup cestujúcich na vlak, diaľkové autobusy, prímestskú dopravu, mestskú hromadnú dopravu a osobné automobily,
  • návrh koncepcie nevychádza dostatočne v ústrety cestujúcim – vzdialenosť medzi stredom autobusových nástupísk a halou vlakovej stanice je viac ako 300 m. Cestujúci s batožinou tak bude musieť pešo prekonať najmenej túto vzdialenosť cez nákupné stredisko (a tu sú opomenuté výškové rozdiely a pohyb od dopravného prostriedku cez nástupiská),
  • v predloženom zámere je nedostatočne zdokumentované dopravné riešenie vo väzbe na Územný plán mesta, navrhované dopravné napojenie vytvára bariéry pre budúci integrovaný dopravný uzol. Snaha vysporiadať sa s kombinovanou dopravou v stiesnenom priestore naráža na priestorové obmedzenia, ktoré nedávajú predpoklad bezkolíznej dopravy.
  • objekt neumožňuje prepojiť jednotlivé druhy dopravy priamo, ale spôsobuje ich definitívne fyzické oddelenie. Ak bude objekt vybudovaný v navrhnutej podobe, nebude sa to dať v budúcnosti napraviť,
  • projekt predpokladá, že dve tretiny zastavanej plochy budú v úrovni najnižšieho podlažia nevyužité. V intenzívne využívanom území to znamená nenávratnú stratu disponibilného priestoru,
  • z dokumentácie, ktorá je k problematike koncepcie autobusovej stanice verejne dostupná, je zrejmé, že riešenie v tomto území malo donedávna aj variantné riešenia. Variant s umiestnením autobusovej stanice tesne pri železničnej stanici je pre cestujúcich bezpochyby vhodnejší,
  • nepovažujeme predložený projekt za vhodné riešenie pre naše mesto. Už v roku 2011 vzniesli architekti z poradného orgánu primátora vážne výhrady k návrhu objektu v priestore autobusovej stanice a vyhodnotili ho ako nevhodný (zápisy z rokovaní aj s prílohami sú uložené v agende primátora mesta a aj na webovej stránke mesta).

Ako architekti nemáme žiadne výhrady voči rozvoju mesta. Nemáme záujem brzdiť žiadneho investora. Za dôležité považujeme však niektoré determinanty, ktoré budú ovplyvňovať život obyvateľom mesta (aj návštevníkom, ktorí budú v budúcnosti prichádzať do – i odchádzať z Banskej Bystrice).

Uvedomujeme si, že buď bude vybudovaný v nadväznosti na vlakovú stanicu integrovaný dopravný uzol, ktorý bude cestujúcim slúžiť a uľahčovať im život, alebo pod síce pekným heslom urobíme niečo, čo nazveme autobusovou stanicou, ale v skutočnosti to bude koniec možností vybudovať fungujúci integrovaný prestupný uzol, ktorý prepojí funkčne a logicky všetky druhy dopravy a bude počítať aj s rezervou do budúcnosti.

Sme presvedčení, že je možné vybudovať dobre fungujúci dopravný terminál a zároveň vytvoriť priestor pre investora, ktorý si vedľa tejto prioritnej funkcie (alebo ako súčasť tejto funkcie) môže vybudovať zamýšľanú komerčnú náplň, hoci aj vo väčších objemoch, ako doteraz plánoval.
Našim spoločným cieľom je zdravý rozvoj mesta, ktorý vezme do úvahy všetky faktory. Veľmi ľahko je totiž možné zničiť potenciál, ktorý tento dôležitý priestor má.

Je zrejmé, že zámer investora za súčasných podmienok integrovať do konceptu obchodné funkcie je legálny a dáva predpoklad komerčne úspešného projektu. Optimalizácia riešenia prevádzkovo-funkčných vzťahov by bola v tomto prípade kladným prínosom pre zámer investora s profitom pre všetkých.

Dovolili sme si, vážený pán primátor, sformulovať pre Vás, ako jediného štatutárneho zástupcu mesta, nasledovné odporúčania pre ďalší postup:

  • prehodnotiť a spoločne s investorom rekonštrukcie železničnej stanice a s investorom autobusovej stanice prerokovať možnosti zakomponovania integrovaného dopravného terminálu tak, aby tento bol službou občanom a návštevníkom mesta,
  • využiť možnosť čerpania zdrojov z Európskych fondov na vybudovanie integrovanej dopravy ako verejného záujmu a informovať o tejto možnosti investora, resp. investorov.

Toto stanovisko Vám zasielame ako otvorený list v dobrej viere a s očakávaním ďalšej spolupráce v záležitostiach týkajúcich sa rozvoja mesta. Veríme, že náš postoj bude vnímaný ako odborne fundovaný, ponúkame pomoc aj pri riešení vyššie uvedenej problematiky.
Považujeme za vec našej cti, upozorniť Vás a občanov nášho mesta na problémy a úskalia, ktoré sme štúdiom podkladov a vzájomnými rozpravami nad problémom obnažili.

S úctou
architekti Banskej Bystrice