Viem, že redaktori by sa mali v článkoch vyvarovať subjektívnych názorov a to najmä vtedy, keď sa jedná o vážnu, zo zákona nariadenú povinnosť, aká nás čaká  napríklad aj pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011. Nedá mi však, aby som nevyjadril svoj názor.

Bude Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 naozaj anonymné?

Na stránke Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 sa dočítate, že každý obyvateľ dostane v mieste svojho trvalého bydliska od sčítacieho komisára okrem sčítacích tlačív aj zalepenú obálku na meno s identifikátorom (bezvýznamové náhodne vygenerované číslo) a overovacím heslom. Tento identifikátor má slúžiť na to, aby sa zaručilo, že každý obyvateľ sa právoplatne sčíta len raz, či už listinnou alebo elektronickou formou. Zároveň sa na stránke píše, citujem: „Štatistický úrad Slovenskej republiky trvá na informácii, ktorú poskytol médiám, že sčítacie tlačivo zostane aj po vyplnení anonymné. Neobsahuje totiž požiadavku na uvedenie mena, priezviska a rodného čísla obyvateľa, ktoré by umožnili jeho priamu identifikáciu,  ani  presnej adresy obyvateľa.“ Osobné údaje teda na tlačive neuvediete, ale identifikátor, ktorý príde v obálke s vaším menom, sa musí nalepiť na vyplnené tlačivo alebo uviesť pri elektronickom sčítaní.

Bude teda vadiť, ak si svoj identifikátor vymeníte, napríklad s nejakým členom rodiny? Podľa informácií na hore spomínanej stránke áno: „Chceli by sme v tejto súvislosti upozorniť, že identifikátory neslúžia na identifikáciu obyvateľa, ale na identifikáciu sčítacích formulárov. Ak by sme pristúpili na váš návrh, aby si ľudia mohli identifikátory navzájom medzi sebou meniť, znemožnili by sme napríklad sčítaciemu komisárovi skontrolovať si, ktoré z osôb v jeho obvode sa už sčítali a ktoré ešte nie Do tohto osobitného štatistického zisťovania by sa vniesol chaos a výsledky z takéhoto sčítania by nemali požadovanú dôveryhodnosť, čím by sa spochybnila ich výpovedná hodnota. Vyplnené sčítacie tlačivá nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám ani inštitúciám a po spracovaní údajov a informácií sa v súlade so zákonom skartujú. Z databáz zo sčítania nebude teda možné vybrať konkrétnu identifikovateľnú osobu.“ Ak si teda napríklad manželia prevezmú od sčítacieho komisára tlačivá a aj identifikátory, vyplnia všetky tlačivá správne  a vymenia si medzi sebou len svoje identifikátory, “vnesú do štatistického zisťovania chaos“, napriek tomu, že ich na základe sčítania nebude možné konkrétne identifikovať.

Na stránke sa tiež píše: „Je pravda, že sčítací komisár bude mať k dispozícii osobitný formulár s predtlačenými menami a priezviskami obyvateľov v jeho sčítacom obvode.“ Je teda problém, aby mal sčítací komisár presný počet identifikátorov, z ktorých si ľudia budú náhodne losovať jeden? Nezabezpečila by sa tým väčšia anonymita, porovnateľná s hlasovaním vo voľbách? Sčítací komisári sú síce viazaní mlčanlivosťou, ale sme povinní im veriť? Veď sčítacím komisárom sa môže stať aj váš sused alebo kolega. Na otázku, prečo sa vyplnené hárky nevhadzujú do uzavretej skrinky, prišla odpoveď: „K vášmu návrhu, „aby sa vyplnené hárky vhadzovali do uzatvorenej skrinky“, si dovolíme uviesť, že obsah, rozsah a spôsob vykonania sčítania ako osobitného druhu štatistického zisťovania nemožno svojvoľne meniť ani upravovať. Jeho presný rámec ustanovuje zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.“

Budú údaje získané zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 dôveryhodné?

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 je zo zákona povinné: „Odpovedať na VŠETKY OTÁZKY  v sčítacích tlačivách (A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome) je pre občanov Slovenskej republiky POVINNOSŤ, ktorá im vyplýva zo zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov.  „Každý, kto je povinný poskytnúť údaje …, ich  poskytne ÚPLNE, SPRÁVNE, PRAVDIVO A VČAS“. Na Slovensku však za nevyplnenie tlačív, a teda porušenie zákona, nehrozí žiadna sankcia. Česi, ktorí sa rozhodli svoje tlačivá nevyplniť, mohli byť pokutovaní sumou až 10000 KČ a najmä kvôli tomu sa našlo veľa takých, ktorí svoje tlačivá vyplnili nepravdivo, za čo ich  však samozrejme nikto nemohol sankciovať. Takéto vymáhanie informácií asi nezabezpečí ich objektivitu, ale skôr motivuje ľudí klamať, už len z princípu, že im niekto zasahuje do súkromia a oberá ich o čas, pričom míňa ich peniaze, ktoré od nich štát vybral na daniach. Na čo sú napríklad údaje z matrík, katastrov, úradov a podobných inštitúcií? Nie sú objektívnejším zdrojom informácií o osobách a budovách?

Tip: Viac o sčítaní sa dočítate aj v našom staršom článku…