Od 13. mája do 6. júna bude prebiehať Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. Po prvýkrát sa štatisti v takmer identickom čase vo všetkých krajinách Európskej únie budú obyvateľov pýtať na obdobné otázky. Aj keď sa niekde prezentuje, že podobne ako voľby, je sčítanie len právom podieľať sa na vytvorení úplného a uceleného obrazu o vývoji spoločnosti, nie je tomu tak. Zo zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov totiž vyplýva, že každý občan Slovenskej republiky je povinný poskytnúť údaje v sčítaní úplne, správne, pravdivo a včas. Tieto výsledky by mali byť presné vzhľadom na ich ďalší spracovateľský význam v sociodemografických ukazovateľoch, ale aj ekonomických ukazovateľoch jednotlivých regiónov i štátov Európy. V súčasnosti je už Slovenská republika rozdelená do 19 756 sčítacích obvodov, v ktorých vykoná sčítanie približne 20 000 sčítacích komisárov.

Okrem tradičných formulárov, ktorých sa dočkáme od spomenutých komisárov, bude možné po prvýkrát vyplniť formuláre aj cez internet. Tam už existuje stránka www.scitanie2011.sk, na ktorej bude možné v období od 21. mája do 29. mája vyplniť formuláre elektronicky. Budú k tomu potrebné takzvané identifikátory, aby bolo overené, kto formulár na internete vypĺňa. Tieto doručia sčítací komisári osobne v období od 13. mája do 20. mája. Podotýkame, že sčítací komisári sa budú preukazovať osobitým poverením, v našom prípade od primátora mesta. Elektronické sčítanie sa nebude konať po celú dobu sčítania z dôvodu, aby si sčítací komisári mohli skontrolovať, či sa obyvatelia, ktorí im avizovali záujem o elektronické sčítanie, skutočne aj elektronicky sčítali. Ak sa obyvateľ elektronicky nesčíta, sčítací komisár ho navštívi opäť a požiada ho o vyplnenie tlačených sčítacích formulárov.

Napriek opatreniam súvisiacim s overením osôb, samotné sčítanie je anonymné – zistené údaje s vašou osobou nikdy nikto nespojí, vzhľadom na to, že vo formulároch svoje meno nevypĺňate. Zaujímavosťou plánovaného sčítania je, že sa vás opýtajú aj na vaše počítačové znalosti, alebo pri bytoch na vybavenie klimatizáciou.

Pozrite si: Vzor tlačiva pre obyvateľa, vzor tlačiva ohľadom domu, vzor tlačiva ohľadom bytu.

Ako sme už v titulku avizovali, sčítaním ľudu si môžete aj privyrobiť, obdobne ako pri členoch volebných komisií, aj v tomto prípade je štátom určená odmena pre sčítacích komisárov. Celkovo štát obciam prerozdelí  5 642 966 eura a vyšším územným celkom ďalších 53 100 eur. O podrobnostiach portál BBonline.sk informovala Zuzana Štukovská zo Štatistického úradu Slovenskej republiky Sčítaciemu komisárovi patrí odmena vo výške, ktorá pripadá na jeden pracovný deň z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za IV. štvrťrok 2010: „Podľa výpočtu Štatistického úradu SR je to suma 40,20 eur za jeden pracovný deň. Celkovú odmenu pre sčítacieho komisára určí obec ako násobok tejto sumy a počtu dní, v ktorých sčítací komisár vykoná sčítanie v jemu  určených sčítacích obvodoch. Určenie počtu dní bude vychádzať z predpokladaného počtu sčítaných obyvateľov, domov a bytov pri zohľadnení náročnosti prostredia, v ktorom sa sčítanie uskutoční,“ upresnila.

Ako sa píše na stránkach mesta Banská Bystrica, sčítací komisári budú pracovať v období cca od 15. mája do 15. júna 2011. Sčítacím komisárom môže byť občan starší ako 18 rokov, ktorý je bezúhonný  a spôsobilý na právne úkony, odborne vyspelý s komunikačnými zručnosťami a fyzicky schopný. Činnosť bude sčítací komisár vykonávať spravidla v okolí svojho trvalého bydliska a využívať tak znalosti miestnych pomerov a občanov. Ak sa chcete stať sčítacím komisárom v Banskej Bystrici pošlite svoje údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska a telefónne číslo) na e-mailovú adresu: zelmira.gernicova@banskabystrica.sk, alebo radovana.paskova@banskabystrica.sk  v termíne do tohto piatku 25. marca 2011.