Pod nič nehovoriacou skratkou KIS si treba predstaviť „Komerčný informačný systém“. A pod týmto nič nehovoriacim názvom si treba predstaviť umiestnenie reklamných tabúľ na stĺpy verejného osvetlenia. To sú tie rôzne tabule, ktoré vodičov áut navigujú, kde majú odbočiť, do svojho obľúbeného obchodného centra. Tieto tabule taktiež pomáhajú turistom zorientovať sa, ako sa dostať ku tej či onej pamiatke (tzv. hnedé tabule).

Práve o týchto reklamách (a o ich prenájme) sa v mestskom „parlamente“ rozprúdila veľká a zaujímavá rozprava. Podľa mńa stojí za to o nej napísať aj nejaký ten blog.

Hneď na úvod debaty sa ukázalo, že zmluva na prenájom už mala byť dávno pripravená. Sám zástupca prednostu (Juraj Džmura) povedal:

Stará zmluva vyprší a ak nechválime túto novú súťaž, od júla 2020 budeme bez zmluvy na informačné tabule,

Ako na to zareagovali poslanci?

Vladimír Prirošík (BBA) povedal, že nebudú o súťaži hlasovať pod tlakom a budú žiadať prerokovanie vecných pripomienok. Ak sa aj zmluva neschváli hneď, nebude to prvýkrát, čo mesto vstúpi do právneho provizória.

Martin Klus (Banskobystrická pravica) – nerozumiem prečo sme znova pod časovým stresom. Napriek písľubu predchádzajúceho prednostu, že poslanecké kluby budú mať prístup k tomu, aby sa rozprávali o podmienkach tohto tendra,

Na tieto výčitky zareagoval primátor a povedal vetu, kvôli ktorej vlastne píšem tento blog:

Tento prenájom sme pripravili zodpovedne a neviem si predstaviť, že poslanci by mali aj pri ďalších súťažiach a príprave súťažných podkladov vstupovať do práce odborných útvarov.

O tom, či je takýto prístup správny (a či sa vôbec na mestskom úrade uplatňuje) som sa viac rozpísal v predošlom blogu. V tomto článku sa sústreďme na schvaľovanie tejto zmluvy. A posúďme, či je to správne, ak poslanci „vstupujú do práce odborných útvarov“.

Na Martina Klusa zareagoval aj zástupca prednostky, pán Juraj Džmura:

Neviem o takom prísľube, že zmluva mala byť pripravená do konca roka. Ja som vychádzal len z textového znenia oficiálneho uznesenia. Preto sme sa necítili viazaní predložiť návrh už skôr.

Napriek hrozbe stavu „právneho vakua“ poslanci trvali na prejednaní zásadných pripomienok, resp. na stiahnutí zmluvy z rokovania. S tým, že si poslanci jej znenie ešte prediskutujú a upravia.

Vladimír PirošíkPodal praktický návrh v súlade s § 17 rokovacieho poriadku, aby si dali poradu poslaneckých klubov pretože pozmeňujúce návrhy sa v niektorých bodoch vylučujú a je ich potrebné skoordinovať

Primátor Ján Nosko – uviedol, že to nebude potrebné, nakoľko zaznelo množstvo pozmeňujúcich návrhov, ktoré nie sú ani kompatibilné, aby sa z nich dal vytvoriť jednotný materiál, preto návrh sťahujeme z rokovania.

Schvaľovanie zmluvy sa teda odložilo o mesiac a hrozila komplikácia so stavom „bez zmluvy“. Bolo toto rozhodnutie radnice správne, naozaj sa poslanci nemohli dohodnúť priamo na zasadnutí? Poslanec V. Pirošík navrhol rýchlu poradu klubov. Prečo ju primátor neumožnil (radšej návrh stiahol)? Bolo toto rozhodnutie primátora správne? Poďme si pozrieť zoznam poslaneckých „zlepšovákov“ a posúďme, či sú naozaj také protichodné, že rokovanie bolo treba odložiť. V čom sa poslanci rozchádzali?

Zoznam pozmeňovacích návrhov

Návrhy na zmeny váh hodnotiacich kritérií:

  • Igor Kašper – Váha pre výšku nájmu je príliš malá (35%,),  Túto váhu navrhujem zvýšiť na  65%, návrh prevádzkovania môže byť 10%, kvalita a funkčnosť 15 % a referencie 10 %.
  • Jakub Gajdošík – Pokojne sa takáto úprava môže schváliť.
  • Hana Kasová – zvýšiť váhu výšky nájmu na 55%
  • Hana Kasová – meniť navrhovanú výšku nájomného, nie menej ako 60 000,00 €/ročne.
 • Záver: všetky návrhy majú tú istú myšlienku – navýšiť váhu pre konečnú cenu. Pripomienky sa líšili len v konkrétnych percentách. Na kompromise (konkrétnej cifre) by sa poslanci určite boli dohodli aj priamo na rokovaní počas porady poslaneckých klubov. Kvôli tejto nekonzistentnosti rokovanie nebolo treba odkladať.

Návrhy na stiahnutie bodu z rokovania

  • M. Klus – navrhuje stiahnuť bod z rokovania
  • H. Kasová (za klub BBA) – navrhujú stiahnuť bod z rokovania
 • Záver: Poslanci mali rovnaký návrh.

Návrhy na zmeny v dĺžke platnosti zmluvy

Predložená zmluva predpokladá vzťah na 10 rokov.

  • H. Kasová – skrátiť platnosť zmluvy  na 5 rokov
  • M. Klus – skrátiť platnosť zmluvy  na 1 rok
 • Záver: pri oboch návrhoch ide o podobnú myšlienku  Poslancom sa stačilo dohodnúť len na konkrétnej dobe skrátenia.

Referencie z ostatných okresov

Podla predloženého materiálu musí každý uchádzač  predložiť referenciu aspoň z dvoch okresov.

  • M. Klus – navrhuje vypustiť túto povinnosť
  • H. Kasová –  navrhuje vypustiť túto povinnosť

Ostatné pozmeňujúce návrhy

  • M. Klus – zrušme v zmluve povinnosť  zdravotnej služby, partnera verejného sektora, BOZP.
  • M. Klus – každý uchádzač nech predloží čestné vyhlásenie o tom, že nie je voči nemu vedené žiadne správne alebo obdobné konanie v súvislosti s prevádzkovaním, alebo umiestňovaním informačných smerových a navigačných zariadení, alebo reklamných stavieb.
  • H. Kasová – mestský návrh počíta s tým, že víťazný nájomca bude mať svoj vlastný online-systém, kde sa budú všetky reklamy evidovať. Poslankyňa Hana Kasová sa pýta, prečo sa nevyužije  jestvujúci softvér na mestskom úrade (systém GIS resp. Gisplan)..
  • H. Kasová – Navrhujeme vyňať z predmetu nájmu tie stĺpy, ktoré sú na území pamiatkovej rezervácie (v zmysle zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu, § 30 ods. 3 citujem: „Umiestniť reklamu, reklamné, informačné, propagačné alebo technické zariadenie, ktoré nie je stavbou, na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území možno len na základe rozhodnutia krajského pamiatkového úradu.“)

Ako vidíme, poslanecké návrhy neboli až v takom veľkom rozpore, aby sa kvôli nim debata musela „odročovať“. Obidva prúdy smerovali tou istou cestou, líšili sa len v konkrétnych detailoch . Preto si myslím, že primátorove rozhodnutie (odložiť rokovanie o mesiac) nebolo správne.  Presnejšie povedané, rozhodnutie tému odložiť možno bolo správne, nesprávne bolo podľa mňa len primátorovo zdôvodnenie. Poslanci by sa na sporných bodoch boli isto dohodli počas krátkej prestávky. Problémy boli práve v tých bodoch, v ktorých si poslanci neprotirečili.. Konkrétne ide o výhrady voči pamiatkovej rezervácii a softvérovej požiadavke na systém. Tieto otázky si podľa všetkého vyžadovali podrobnejšiu debatu.

Návrh bol teda z rokovania stiahnutý. Druhý pokus o schválenie malo zastupiteľstvo na nasledujúcej schôdzi o mesiac. Aj vtedy mali poslanci k zmluve niekoľko pripomienok. Poslanci si tentokrát „pozmeňováky“ odobrili a odhlasovali aj celú výslednú podobou zmluvy. Problém s prenájmom sa teda zdal byť vyriešený.

Ale tak to nebolo. O pár dní nato primátor oznámil poslancom, že nepodpíše schválenie všetkých pozmeňovacíh návrhov. Konkrétne nepodpíše to jedno, ktoré podla jeho vedomostí nie je v súlade so zákonom. (Konkrétne išlo o to, že poslanci navrhli vylúčiť z tendra také firmy, ktoré mali v minulosti problém so stavebným zákonom).  Mestský úrad samozrejme má právo s tým nesúhlasiť (a možno má aj pravdu), Otázne je, či z právneho hľadiska môže primátor škrtnúť pozmeňovací návrh, ktorý sa mu nezdá byť v súlade so zákonom. Ide o to, že „pozmeňováky“ sa po odhlasovaní stávajú súčasťou celého návrhu, o ktorom poslanci rozhodujú. Tento právny „oriešok“ postrehol jeden z poslancov – konkrétne pán Katreniak. Pán poslanec podal voči takto prijatému návrhu protest a prokurátor protestu vyhovel.

Prokuratúra vyhovela podnetu pána Katreniaka a tá takto (ne)podpísané uznesenie považuje za nezákonné. Prenájom stĺpov sa napokon prejednával znova  na ďalších rokovaniach MsZ.

Zrekapitulujme si všetky tri problémy, ktoré spôsobili odklad schválenia nájomnej zmluvy:

 1.  Úrad sa nerozprával s poslancami o podmienkach tendra dostatočne skoro. Diskusia prebiehala až potom, čo bol návrh predložený do MsZ.
 2. Ján Nosko neumožnil poslancom  spraviť si prestávku počas rokovania.  Poslanci ju žiadali, aby si vydiskutovali sporné body,
 3. Ktovie, či primátor upozornil poslancov dopredu o tom, že plánuje časť uznesenia nepodpísať. Možno by poslanci s radnicou našli zhodu v správnom výklade zákona a do procesu by sa nemusela vtiahnuť prokuratúra. Po rozhodnutí prokuratúry sa uskutočnilii ešte tri ďalšie schôdze MsZ, kým sa návrh zmluvy opravil.

Nevysvetlené sporné body:

Pred druhým pokusom o schválenie zmluvy sa vedenie mesta s poslancami stretlo na istom pracovnom rokovaní. Evidentne sa dohodli na akomsi konsenze, keďže výsledný návrh bol napokon schválený. Problémom je, že verejnosť prišla o rozuzlenie sporných bodov – poslanci sa jednoducho dohodli a my nevieme, čo koho presvedčilo, aké argumenty zavážili.

Otvorené otázky:

 • Pamiatková rezervácia – prečo napokon nebudú reklamné tabule  aj  v pamiatkovej rezervácii? Dôvodová správa o tejto zmene nehovorí nič. Nevieme teda, či radnica uznala opodstatnenosť pripomienok, alebo len chcela vyjsť v ústrety poslancom.
 • online systém pre evidenciu – prečo sa v súťaži ponechala podmienka o prevádzkovaní online systému? Prečo nájomcovi nestačí používať mestský online systém?

Zhodou okolností vyšiel tento týždeň (3.8.2021)  v novinách článok, v ktorom pranierujú dôvodové správy.  Konkrétne sa pranieruje ich nedostatočnosť. V denníku SME píše Miroslav Beblavý (o inom prípade, týkal sa vzniku nového štátneho úradu):

„Uplynulý víkend vznikol … Úrad pre správu zaisteného majetku. V dôvodovej správe zákona nájdete iba nasledovné vysvetlenie: „Zriadenie nového štátneho orgánu je výsledkom odborných diskusií, pričom ako najvhodnejšie sa javilo práve zriadiť nový úrad.““

Miroslav Beblavý na záver dodáva:

„Radosť vládnuť národu, kde to ľuďom stačí, pretože si mýlia vyspelosť krajiny s počtom štátnych inštitúcií.“

Ako vidíme, dôvodové správy sú podceňované na rôznych úrovniach správy krajiny. Podľa mňa by samospráva mala dopísať do tej svojej aj vysvetlenie niekoľkých sporných bodov, Mám na mysli tie body, ktoré vzišli z debaty citovanej vyššie.

Na záver sa vráťme ku pôvodnému výroku pána primátora, ktorým som otváral tento blog:

Neviem si predstaviť, že poslanci by mali aj pri ďalších súťažiach a príprave súťažných podkladov vstupovať do práce odborných útvarov.

Ako sme si preukázali na tomto  príklade, poslanci niekoľkokrát upozornili na problémy s mestským návrhom. Viacero z podnetov napokon bolo akceptovaných, Je teda dobre, že poslanci „vstupovali do práce odborných útvarov“ a škoda, že nemali možnosť tak urobiť skôr.

Autor blogu:

Tomáš Teicher

Aktivista, člen Komisie mestského zastupiteľstva pre modernú samosprávu.