V týchto mesiacoch prebieha príprava tzv. akčného plánu, ktorý sa týka otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici. Prípravu dokumentu majú na starosti neziskové organizácie ale spolupracujú aj s mestským úradom.  Akčný plán má pomôcť zbúrať bariéry medzi inštitúciami a zlepšiť komunikáciu medzi nimi a obyvateľmi. Mestský úrad by teda mal viac zapájať obyvateľov do vecí verejných.

Aký je súčasný stav a čo konkrétne možno vylepšiť?

V tomto blogu sa budem venovať len jednej oblasti otvoreného vládnutia – diskusia s verejnosťou o mestských projektoch. Ako takáto diskusia prebieha v súčasnosti?

Ne jednom zo zasadnutí mestského zastupiteľstva pán primátor Ján Nosko raz povedal o istom projekte: túto súťaž  sme pripravili „zodpovedne a neviem si predstaviť, že poslanci by mali aj pri ďalších súťažiach a príprave súťažných podkladov vstupovať do práce odborných útvarov.“

Mestský úrad má teda svoje vlastné odborné útvary. Primátor si neželá, aby do týchto projektov vstupovali poslanci (o to menej si zrejme želá, aby sa o nich diskutovalo na nejakom širšom fóre). Je takýto prístup správny a myslel to primátor naozaj vážne? Nie je to len nejaká zbrklá reakcia, ktorá aj tak nevystihuje situáciu v Banskej Bystrici?

Poďme si spraviť zoznam rôznych mestských projektov a pozrime sa na to, do akej miery sa v meste diskutuje a do akej miery nie Ja som takýto zoznam rovno vložil do nasledovnej tabuľky.

 

Projekty s diskusiou na verejnosti  Projekty bez diskusie na verejnosti a komisiách MsZ
Revitalizácia vnútrobloku na Tulskej ulici Výber autora koncepcie pre elektrickú energetiku
Revitalizácia pobrežia Hrona pri “malej stanici” Webstránka mesta
Komerčný informačný systém (prenájom stĺpov osvetlenia) Mobilná aplikácia mesta
Výstavba nájomných bytov na Ďumbierskej ulici – projektová dokumentácia

Samozrejme, mohli by sme do zoznamu pridať ďalšie projekty, ktoré sa už uskutočniíli. Zrejme by nám postupne rástli obidva stĺpce – aj ten s diskusiou aj ten bez diskusie. Čo rozlišuje projekty v týchto dvoch stĺpcoch? Ako si mestský úrad vyberá, o čom bude s verejnosťou debatovať a a o čom nie?

Radnica nijak nikde nezdôvodňuje, prečo ten a ten  projekt neprešiel fázou participácie. Skúsme si to domyslieť sami. Možno je nejaký projekt príliš odbornou témou, aby k tomu niečo mohla dodať verejnosť alebo odborná komisia MsZ? Pozrime sa na to.

O čom sa dalo diskutovať pri jednotlivých projektoch z tabuľky

Všetky projekty sú po jednej stránke odborné. Ale nie vždy ide o nejakú „raketovú vedu“ aby sa verejnosť z príprav tendra úplne odstrihla.

Webstránka mesta – Mesto mohlo spustiť aj riadne verejné obstarávanie vo vestníku UVO. Tender sa mohol otvoriť pre viacerých záujemcov.  nemusel sa teda spustiť taký úzky prieskum trhu. Odborná verejnosť mohla stanoviť, čo na webe potrebujeme a čo nepotrebujeme. Naozaj potrebujeme na webe SMART vyhľadávač s umelou intelogenciou popri obyčajnom vyhľadávači? Bez vychytávok s umelou inteligenciou je zbytočné organizovať neverejný prieskum trhu. V bystrickom obstarávaní boli vynechaní aj skúsení hráči v oblasti tvorby samosprávnych webov.

Mobilná aplikácia mesta – mohla sa rozvinúť debata o tom, či vôbec je takáto aplikácia prioritou. Webstránka mesta má responzívny dizajn prispôsobený pre prezeranie webu na mobiloch. Nakoľko je mobilná aplikácia iba duplicitiou mestskjého webu a akú má pridanú hodnotu?

Výber autora koncepcie pre energetiku – Tento rok sa obstarávala koncepcia elektrickej energetiky. Naozaj potrebujeme novú koncepciu ešte tento rok? Na prerokovaní koncepcie (od zhotoviteľa) vzniesli odborníci viacero pripomienok, pričom pochybovali o tom, či vôbec má dnes význam takúto koncepciu pripravovať ( v tom štýle, ako bola zhotovená). Odborníci kritizovali, že materiál nejde do hĺbky a fakty v nej možno ani nebolo treba externe obstarávať. Verejnosť mohla koncepciu pripomienkovať, keď už bola zákazka vyhotovená, ale nemohla pripomienkovať zadanie tejto zákazky.

Komerčný informačný systém – ide o prenájom stĺpov verejnéhbo osvetlenia. Tento majetok mesta sa prenajíma pre potreby reklamných tabúľ (a návestí na kultúrne inštitúcie). Poslanci upozornili na viaceré problémy:

  • Hana Kasová (BBA) – zo zákazky by sa malo vyňať územie pamiatkovej zóńy v centre mesta, aby bol projekt v súlade so zákonom
  • Pavol Katreniak (BBA) – primátor nemôže podpísať len časť uznesenia, o projekte sa musí rozhodnúť znova
  • poslanecké kluby Banskobystrická pravica a BBA – prideľme v súťaži vyššiu váhu výslednej cene za prenájom, 35 % je príliš málo

Tieto pripomienky boli napokon akceptované (v prípade pripomienky pána Katreniaka dala podnetu za pravdu aj prokuratúra).

Prevádzka MHD – chceme drahšiu ale ekologickejšiu dopravu, alebo ostaneme pri lacnejších ponukách? Isté limity nastavujú aj normy ale sme ochotní ich aj prekročiť? Ako dlho by sme mali nechať víťazov tendrov, pripraviť sa na službu mestu? V Banskej Bystrici vyhlásili víťazov až v septembri 2020 a už v januári 2021 museli dopravcovia prevádzkovať MHD. Koľko autobosuových spoločností si dokáže zaobstarať vozový park za takúto dobu? (Túto tému otvoril Matej Bučko na mestskom zastupiteľstve). Radnica zbierala podnety od obyvateľov a zrejme ich zapracovala aj do parametrov súťaže. Ale napriek tomu sa mohla uskutočniť aj odborná debata o vyššie spomenutých otázkach.

Výstavba nájomných bytov na Ďumbierskej ulici – prečo nebol tento projekt prediskutovaný s miestnymi obyvateľmi (viď odpoveď radnice na interpeláciu poslanca Davida Kapustu) ? Ako ovplyvní táto výstavba dopravu na tejto ulici?

Podľa môjho názoru sa dá pri každom z projektov pristaviť a nájsť v ňom nejaká dilema, do ktorej sa môže zapojiť aj verejnosť.

Existujú aj nejaké iné prekážky (okrem odbornosti) pre diskusiu s odbornými útvarmi mesta?

Právne prekážky participácie

Verejné obstarávania prebiehajú tak, že mestský úrad musí najrv pripraviť tzv. súťažné podklady. Tie následne zverejní až pri spustení samotného tendra.. Čo keby to mesto robilo inak? čo keby najprv prejednali súťažné podklady s verejnosťou, zapracovali jej pripomienky a až potom sa spustil tender?

S takouto otázkou som sa obrátil aj na Úrad pre verejné obstarávanie. Odpísali mi:

Predčasné zverejnenie súťažných podkladov verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom by mohlo znamenať porušenie princípu rovnakého zaobchádzania zakotveného v ustanovení § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Táto druhá prekážka participácie je teda veľmi vážna. Obstarávateľovi (v tomto prípade vedeniu radnice) hrozia za jej porušenie vážne právne postihy. Je teda legitímne, ak radnica volí opatrný postup a radšej súťažné podklady nezverejňuje. Napriek tomu sa ale občas nejaký ten „súťažný podklad“ predsa len podarí zverejniť.

Zverejnené súťažné podklady

O akých súťažných podkladoch sme vedeli ešte pred spustením tendrov?

Cestovný poriadok MHD – grafikon MHD podľa mňa patrí medzu súťažné podklady ku tendru  výberu dopravcov MHD. Z cestovného poriadku sa dá jednoznačne vypočítať veľkosť výkonu dopravy (počet najazdených kilometrov) a to je dôležitým parametrom súťaže (od grafikonu závisí aj počet potrebných autobusov). Napriek tomu sme tento materiál prezradili verejnosti – visí na každej autobusovej zastávke v meste. Na zasadnutí MsZ z minulého roka sa dokonca spomennulo, že na dopravnej komisii sa hovorilo aj o tom, či má byť v autobosch klimatizácia.

Trasa cyklochodníkov – v súčasnosti prebiehajú (v rôznych fázach) obstarávania na nové cyklochodníky. Ich budúce trasy sú zainteresovanej verejnosti notoricky známe už dlhšiu dobu. Podľa mňa aj trasa cyklochodníkkov je súťažným podkladom. Samozrejme, presnejšie parametre trasy sa uchádzači dozvedia až z projektovej dokumentácie.

Možno si poviete, že práve v tom sa mýlim. Cestovný poriadok a trasa cyklotrás nie sú súťažnými podkladmi, lebo nie sú pomerne jasným konečným zadaním (tým je počet potrebných autobusov resp. trasa podľa projektovej dokumentácie). Ale v tom prípade to práve uvoľnuje ruky na diskusiu aj v ostatných prípadoch. V tom prípade by nemali existovať právne prekážky ani pri diskusii o ostatných parametroch. Tak či onak,  máme tu istú nezrovnalosť v tom, o čom diskutovať možno (nemožno) a o čom sa naozaj diskutuje.

Isté oprávnenie na diskusiu priznáva aj mestský úrad. Niektoré obsatrávania sú prerokované s verejnosťou alebo aj odbornými komisiami (viď prvý stĺpec v tabuľke vyššie). Bolo by teda dobré, keby sme si v meste vyjasnili, kedy môžme a kedy nemôžme o projektoch nahlas hovoriť.

Bolo by dobré, keby to pomohol vyjasniť Úrad pre verejné obstarávanie. Tento úrad má v Banskej Bystrici svoje detašované pracovisko. Je určené práve na konzultácie, aby sa samosprávy vedeli zorientovať v pravidlách obsatrávania.

Môže sa diskutovať o údržbe chodníkov?

Ďalším príkladom, kedy mestský úrad najprv priznával možnosť diskusie, boli tendre o údržbe ciest resp. chodníkov. V roku 2019 vyslovil vtedajší prednosta mesta takýto prísľub:

Martin Adamec, február 2019:
Teraz riešime nastavenie tejto súťaže a v priebehu roka 2019 alebo 2020 bude spustená takáto súťaž. Materiály budú prerokované v dopravnej komisii.

O takéto prerokovanie vtedy žiadal aj predseda spomenutej komisie:

Marek Modranský, predseda Komisie MsZ pre dopravu, jún 2019osobne e-mailovou poštou požiadam vedenie mesta o predloženie podmienok na verejné obstarávanie ohľadom dodávateľa zimnej a letnej údržby chodníkov.

Dopravná komisia dokonca žiadala predložiť podklady ku obsatrávaniu:

Uznesenie, jún 2019:  Komisia . p o ž a d u j e predložiť pripravené podklady pre verejné obstarávanie na dodávateľa letnej a zimnej údržby chodníkov (Hlasovanie: za 7 proti: 0 zdržal sa: 0)

Dorpavná komisia sa k tomuto uzneseniu vrátila po lete, v speptembri 2019:

Kontrola plnenia uznesení – uznesenie číslo 15/2019v súčasnej dobe je vo finálnej fáze spracovania súťažných podkladov pre vyhlásenie verejného obstarania na dodávateľa letnej a zimnej údržby chodníkov Mesta Banská Bystrica s predpokladom termínu vyhlásenia obstarávania v 39. týždni t.r. Mgr. Modranský ako predseda dopravnej komisie však trvá na tom, ako bolo dohodnuté na predchádzajúcich zasadnutiach komisie, že tendre, výberové konania a iné pripravované strategické materiály, podklady a úpravy rámci agendy mesta v doprave budú k dispozícii členom komisie pred ich zverejnením na posúdenie, a až následne sa zverejnia. Tento postup je schválený aj uznesením z decembrového zastupiteľstva 2018 a pre transparentnosť sme povinný ho dodržať.

Zdá sa, že rovnaké požiadavky majú aj ďalšie odborné komisie. Členovia komisií si želajú nebyť vynechaní pri práci odborných útvarov mestského úradu. Riešením by bolo, keby mestský úrad zverejňoval všetky plánované obsatrávania (a obchodné verejné súťaže). Jednotlivé komisie (ale aj verejnosť) by si sami vybrali tie projekty, ktoré chcú prerokovať. A tie by potom aj boli prerokované (aj za cenu zdržania projektu). Pri dlhodobých iniciatívach mesta sa vôbec nič zlé nestane, ak budú všetky dokončené o mesiac neskôr kvôli prebiehajúcej odbornej diskusii.

V súčanosti prebieha príprava dokumentu o otvorenom vládnutí na úrovni mesta. Bolo by dobré, keby sa jasne nastavili podmienky, kedy možno a kedy nemožno o projektoch diskutovať (po právnej aj odbornej stránke). Pripravovaný dokument má názov Akčný plán. V akčnom pláne by mali byť zapísané jasné akčné body. Navrhujem teda zaviesť takýto algoritmus:

  1. Mestský úrad pripravuje nové obstarávanie
  2. Zistí sa, či sa tender nemôže uskutočniť ako verejná obchodná súťaž, keďže zrejme má voľnejšie pravidlá pre zverejňovanie súťažných podkladov (viď poznámku pod čiarou na konci tohto blogu).
  3. Ak to nie je možné, radnica prediskutuje možnosti participácie s ÚVO (po právnej stránke).
  4. Radnica oznámi odborným komisiám (a verejnosti), že pripravuje nový tender (zverejní všetko, čo povolilo zverejniť ÚVO).
  5. Odborná komisia a verejnosť porozmýšľa, či má k zákazke čo dodať. Ak áno, projekt sa zdrží o mesiac, kým ho prejená komisia.
  6. Radnica zváži pripomienky a ponechá si posledné slovo pri podmienkach súťaže (je to práve radnica, kto má zodpovednosť za chod úradu).

Požiadavka na zverejnenie plánu obstarávaní nie je nová. V decembri roku 2018 s takouto žiadosťou vystúpil v mestskom zastupiteľstve aj občan v slove pre verejnosť. Pán Patrik Zubek žiadal o zverejňovanie tohto materiálu, keďže dokument zvykol bývať prístupný aj po minulé roky. Predstavitelia mesta vtedy odpovedali, že v skutočnosti je plán obstarávaní intenrým materiálom a veľmi často sa mení. Preto je obtiažne ho zverejňǒvať, lebo veľmi rýchlo stratí platnosť. Pán Vyleťal hovoril aj o istých obmedzeniach nového informačného systému, ktorý majú na mestskom úrade.

Dnes už o takýchto prekážkach nemusíme rozmýšľať, hravo si s nimi poradíme. Dokument môže byť zdieľaný na internete s históriou všetkých predošlých úprav. Každá úprava sa hneď ukáže celej verejnosti. Aj v tomto blogu zdieľam niekoľko takýchto externých dokumentov.

Poznámky pod čiarou

Komentáre k citátom z tohto blogu:

kontrola plnenia uznesení – uznesenie číslo 15/2019 – Marek Modranský – Tento postup je schválený aj uznesením z decembrového zastupiteľstva 2018 a pre transparentnosť sme povinní ho dodržať.

Takéto uznesenie som v decembrovom zasadnutí nenašiel a pravedpodobne nič také neplatí. Musí ísť o nejaký omyl.

Kontrola plnenia uznesení – uznesenie číslo 15/2019 – Marek Modranský  tendre, výberové konania a iné pripravované strategické materiály, podklady a úpravy rámci agendy mesta v doprave budú k dispozícii členom komisie pred ich zverejnením na posúdenie, a až následne sa zverejnia.

Ide o citát zo zápisnice z roku 2019. V súčasnosti je niečo také takmer nemožné. Podľa rokovacieho poriadku komisií MsZ sa materiály najskôr zverejnia a až potom prerokujú na komisii. Rokovací poriadok teda nariaďuje opačný prístup. Výnimkou sú utajené rokovania komisie. Pán predseda Modranský mal zrejme na mysli zverejnenie vo vestníku ÚVO.

Výstavba nájomných bytov na Ďumbierskej ulici – v tomto bode sa odvolávam na interpeláciu poslanca Davida Kapustu. Pán poslanec sa pýtal na diskusiu k tomuto projektu (ja som požiadal poslanecký klub BBA o takúto otázku). Vedenie mesta v skutočnosti na otázku neodpovedalo. Mám za to,  že radnica nevie o žiadnej participácii ku tomuto projektu, inak by odpoveď na interpeláciu vyzerala inak.

Komerčný informačný systém (prenájom stĺpov osvetlenia) – Tento projekt som zaradil medzi projekty, ku ktorým diskusia prebehla. V skutočnosti je práve táto zákazka ukážkou toho, ako to môže dopadnúť, keď je participácia (aspoň s odbornou verejnosťou) vynechaná. Projekt bol na schvaľovanie predostretý na poslednú chvíľu a poslanci k nemu mali zásadné prípomienky.

Komerčný informačný systém – schvaľovanie zákazky v mestskom zastupiteľstve – o tejto zákazke sa hovorilo aj na pôde mestského zastupiteľstva. Pomerne podrobne sa hovorilo aj o súťažných podkladoch. Prečo sa k tejto zákazke mohli zverejniť aj podklady a to  pred spustením tendra? Odpovedala mi pani Hláčiková z odboru MsÚ: V prípade KIS-u nejde o obstarávanie, ale o verejnú obchodnú súťaž. Okrem toho ide o prenájom mestského majetku a v takom prípade musí zo zákona rozhodnút mestské zastupiteľstvo, Táto zákazka sa teda riadi inými pravidlami ako je zákon o verejnom obstarávaní.

Konzultácie s Úradom pre verejné obstarávanie – V januári 2020 založilo ÚVO v Banskej Bystrici svoje stále pracovisko, práve na pomoc samosprávam s prípravou obstarávaní. Ja som minulý rok zaslal úradu žiadosť o informácie. Pýtal som sa ich, či ich služby využili aj banskobystrické samosprávy. Odpísali mi:

„…Medzi klientov Stáleho pracoviska patrí aj Banskobystrický samosprávny kraj, ktorému bolo poskytnutých 14 usmernení…Mesto Banská Bystrica zatiaľ služby Stáleho pracoviska Banská Bystrica nevyužilo.“ (5.10.2020).

Ilustračný obrázok: By Giovanni Battista Landini – Transferred from en.wikipedia to Commons by User:Lijealso using CommonsHelper., Public Domain,

 

 

Autor blogu:

Tomáš Teicher

Aktivista, člen Komisie mestského zastupiteľstva pre modernú samosprávu.