Ak organizujete voľnočasové aktivity pre seniorov, navrhnite im posilňovacie cvičenia s hokejkami. Chcete žiadať o podporu na koncert? Možno by si diváci počas prestávky radi pobehali za futbalovou loptou. Do vzdelávacích aktivít pre mamičky a deti sa určite hodí kvíz o hviezdach bystrického hokejového neba. Pripravujete programy pre deti s postihnutím? Skúste do projektu zahrnúť aj návštevu nášho vynoveného hokejového štadióna a ľahký tréning s hokejistami.

Veľmi ironické? Áno, celkom úmyselne. Skúsim vysvetliť prečo.

Mesto Banská Bystrica zverejnilo výzvu o možnosti požiadať o dotáciu z rozpočtu mesta. Vo výzve je vymenovaných 10 podporovaných oblastí, od poskytovania zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť ,tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných i kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd, atď.  V praxi to vyzerá takto:

Prvý stĺpec sa zmätočne volá „vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a športu“ , lebo v skutočnosti z celkovej udelenej sumy šlo na vzdelávanie a výchovné aktivity 1,2%.

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica o dotáciách sa dotácie delia na:
Dotácia Komisie – znamená dotácia, ktorej poskytnutie na základe odporúčania príslušnej komisie MsZ schvaľuje primátor alebo MsZ.
Dotácia primátora – znamená dotácia, o poskytnutí ktorej rozhoduje primátor mesta
Priama dotácia – znamená dotácia na podporu projektov zaradených v Kalendári podujatí a projektov v Banskej Bystrici, ktorú navrhuje primátor a schvaľuje MsZ ako súčasť rozpočtu mesta, okrem projektov organizovaných Mestom.
Kalendár podujatí a projektov – znamená zoznam podujatí a projektov s prioritným významom pre mesto na príslušný rok, prerokovaný v odbornej komisii MsZ, ktorý je každoročne aktualizovaný.
Tu je Kalendár podujatí a projektov v Banskej Bystrici na rok 2022, ktoré sú rozdelené do dvoch kategórií. V prvej skupine sú podujatia organizované mestom, o tých som na stránke mesta nenašla žiadne informácie. Druhú skupinu tvoria externé podujatia a projekty, ktoré sú financované prostredníctvom priamych dotácií. V tej druhej skupine nenájdete v roku 2022 ani jeden projekt z oblasti sociálnej pomoci! A čo ma ešte zarazilo, že z tejto tabuľky nevyčítate, koľko financií mesto poskytlo na jednotlivé akcie.
Ešte poznámka k podávaniu žiadostí – v 21.storočí sa žiadosti podávajú na vytlačenom formulári. Niekoľkokrát sme navrhovali zriadiť elektronické podávanie žiadostí, tak ako to už majú mestá Bratislava, Dubnica, Handlová, Modra, Nitra, Nové Zámky, …. U nás sa to vraj nedá. Alebo nechce?
Týmto článkom nechcem bojovať proti podpore športu v Banskej Bystrici. Mojím zámerom je poukázať na neférové a nespravodlivé rozdeľovanie dotácií, teda financií všetkých platičov daní v Banskej Bystrici a akútnu potrebu zmeny !

 

Autor blogu:

Beata Hirt