Banskobystrický samosprávny kraj prostredníctvom dotácií podporí rozvoj služieb pre seniorov v kraji. Nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré na svojom marcovom rokovaní prijali krajskí poslanci, umožní nielen získať dotáciu oprávneným žiadateľom, ale tiež vytvoriť viac miest na špecializované sociálne služby v zariadeniach kraja.

Poslanci Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (ZBBSK) na zasadnutí schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorého cieľom je rozvoj sociálnych služieb pre seniorov v kraji. Dôvodom tohto kroku je starnutie obyvateľstva a zvyšujúci sa nápor na zariadenia sociálnych služieb.

„V poradovníkoch čakateľov v zariadeniach pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bolo ku koncu minulého roka evidovaných 1348 žiadostí o umiestnenie. Čakacia doba je viac ako rok. Sociálne služby pre seniorov pritom primárne patria do pôsobnosti miestnej samosprávy a nie vyšších územných celkov,“ hovorí Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK.

Dotačné VZN umožní podporiť vznik zariadení pre seniorov v lokalitách, kde kraj po vytvorení nových kapacít bude môcť pristúpiť k transformácii svojho existujúceho zariadenia alebo jeho časti na špecializované zariadenie pre ľudí s postihnutím. Kraj tiež podporí delimitáciu zariadení pre seniorov z jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na miestne samosprávy.

„O dotáciu budú môcť žiadať mestá a obce na území BBSK, rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené obcou, občianske združenia, neziskové organizácie, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti,“ ozrejmuje Ján Lunter, predseda BBSK.

Banskobystrický samosprávny kraj patrí medzi najrýchlejšie starnúce regióny v Slovenskej republike. Index starnutia v SR mal v roku 2019 hodnotu 104,80. V Banskobystrickom kraji dosiahol hodnotu 119,00, čo je hodnota vysoko nad rámec celoslovenského priemeru. Prvú podporu by preto nové zariadenia pre seniorov mohli dostať už v tomto roku.

„O dotáciu je možné požiadať do 15. apríla. Ak nám príde do tohto termínu žiadosť, ktorá bude spĺňať všetky podmienky VZN, krajskí poslanci môžu na podporu takéhoto zariadenia vyčleniť finančné zdroje z prebytku hospodárenia, ktorý sa bude prerozdeľovať v máji. Jednou z podmienok však je, že u žiadateľov bude už v čase podania žiadosti začatý proces registrácie sociálnych služieb,“ uzavrela Denisa Nincová.