Vo veku 92 rokov zomrel v stredu významný slovenský literárny vedec, univerzitný profesor a doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela, Zdenko Kasáč.

Zdenko Kasáč sa narodil 15. augusta 1924 v Poltári. Študoval na gymnáziách v Lučenci a v Tisovci (1935 – 43), na Právnickej fakulte (1943 – 44), neskôr študoval slovenčinu, filozofiu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1945 – 49). Pôsobil ako učiteľ na meštianskej škole vo Fiľakove (1945). Počas štúdia začal pôsobiť ako tlačový referent a neskôr ako prednosta kabinetu Povereníctva zdravotníctva v Bratislave (1948 – 50). Pôsobil ako profesor na gymnáziu v Lučenci (1950).

Po absolvovaní základnej vojenskej služby bol profesorom na Vyššej hospodárskej škole v Banskej Bystrici (1952 – 53). Bol tiež riaditeľom Jedenásťročnej strednej školy v Žarnovici (1953 – 55), krajským školským inšpektorom (1955 – 58) na Odbore školstva Krajského národného výboru v Banskej Bystrici. Prednášal slovenskú literatúru 20. storočia na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1958 – 80 a 1983 – 90), kde v rokoch 1960 – 1968 vykonával zároveň funkciu prodekana. Medzitým pôsobil ako lektor slovenského jazyka v Inštitúte slovanských štúdií na univerzite v Štrasburgu (1980 – 83).

Vedeckú hodnosť kandidát vied o umení získal v roku 1966. Presne o dva roky získal akademický titul doktor filozofie (PhDr.) a v roku 1969 sa habilitoval na docenta teórie a dejín slovenskej literatúry (doc.). V roku 1980 získal hodnosť profesora teórie a dejín slovenskej literatúry. 7. septembra 2004 mu bol udelený čestný titul doctor honoris causa (Dr. h. c.) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Literárne bol činný od roku 1941. Publikoval stovky recenzií, kritík, statí a štúdií o vychádzajúcich knihách, najmä básnických. V 60. rokoch sa začal zaoberať poéziou protifašistického odboja publikovanou v čase druhej svetovej vojny a počas SNP. Výsledky výskumu zhrnul do monografie Slovenská poézia protifašistického odboja 1938 – 1945 (1974). Napísal aj dielo Dejiny slovenskej literatúry 5 (1984). Spoločne s A. Baginom pripravil aj vysokoškolskú učebnicu Dejiny slovenskej literatúry 3, 1918 – 1945 (1986). Prehľad o disidentských a exilových spisovateľoch po roku 1945 podal v práci Dotvárame obraz národnej literatúry (1991).

Bol autorom viacerých metodických príručiek pre stredoškolských profesorov slovenčiny, spoluautorom študijného materiálu Z kultúrnych dejín Slovenska (1998), zostavovateľom zborníka Anton Prídavok (1974) a viacerých antológií (V čase zbraní, 1964; Slnovraty, 1974; V zápasoch a premenách, 1977; Antológia slovenskej literatúry 20. storočia, 1985 a i.). Zostavil a štúdiami doplnil výbery z básnickej tvorby Š. A. Brezányho, T. H. Florina, F. Kráľa, M. Krna, A. Pockodyho, J. Raka a slovenskej nadrealistickej poézie. Bol spoluautorom učebníc literatúry pre rozličné typy stredných škôl.