Občianske združenie EnviroFuture získalo na svoj projekt Zelený univerzitný park finančnú podporu vo výške 400 eur od Komunitnej nadácie Zdravé mesto. Dňa 17. októbra 2013 spoločne s dobrovoľníkmi z radov študentov vyčistia okolie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a vysadia dreviny a rastliny.

envirofuturePoslaním občianskeho združenia EnviroFuture je šírenie environmentálneho povedomia o možnostiach ochrany a zveľaďovania životného prostredia a podnikanie konkrétnych aktivít, ktoré tomu môžu napomôcť. Jeho členmi sú súčasní, ale aj bývalí študenti Univerzity Mateja Bela (UMB)  a od roku 2006 ich spája záujem udržať si čisté životné prostredie. Organizujú osvetové a kultúrne podujatia na tému ochrany životného prostredia, vzdelávacie podujatia pre materské, základné, stredné a vysoké školy na tému ochrany životného prostredia, separovaného zberu a obnoviteľných zdrojov energií. Zároveň poskytujú konzultácie pri zavádzaní separovaného zberu.

Cieľom projektu Zelený univerzitný park je upraviť zelené plochy a oddychové zóny v okolí fakúlt UMB v Banskej Bystrici, tak aby boli miestom, kde študenti budú môcť tráviť voľný čas medzi hodinami a zároveň svojimi prvkami nabáda svojich návštevníkov k zamysleniu sa nad otázkami životného prostredia.

V roku 2012 bola vypracovaná štúdia zo strany Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ktorý sú v týchto aktivitách odborným garantom, ozelenenia okolia Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Vedenie fakulty bolo týmto nápadom nadšené a spoločne vysadili prvý strom pri príležitosti Týždňa stromov v októbri 2012.

Dňa 17. októbra 2013 spoločne s dobrovoľníkmi z radov študentov vyčistia členovia EnviroFuture okolie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a vysadia dreviny a rastliny. Začiatok podujatia je o 10. hodine. O 15. hodine prebehne slávnostné otvorenie parku, príhovory zástupcu Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a SAŽP.

V priebehu novembra budú následne umiestnené lavičky a informačné tabule k vysadeným drevinám a rastlinám.

Projekt zahŕňa okrem samotnej výsadby stromov, kríkov, umiestnenia lavičiek a informačných tabúľ, aj zorganizovanie osvetových podujatí na tému ochrany životného prostredia, ktoré budú prebiehať na fakulte až do polovice decembra 2013.