Už tradične v apríli sa konajú zápisy detí do materských škôl a prvých ročníkov základných škôl pre nasledujúci školský rok. Nebude tomu inak ani tentoraz. Rodičia budúcich prvákov sa už môžu chystať na zápisy a deti tešiť na školu či škôlku.

Zápis do základných škôl sa koná v čase od 1. do 30. apríla 2021, pričom konkrétne miesto a konkrétny čas konania zápisu určuje zriaďovateľ školy. Zákonný zástupca (rodič) musí do školy prihlásiť každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane) dovŕši vek šesť rokov.

Základné školy

Zápisy detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia od 6. do 9. apríla v čase od 13:00 do 18:00 h. Miesto a čas konania zápisu oznámi riaditeľ/ka školy najneskôr 15 dní pred začiatkom zápisu na verejne prístupnom mieste v škole a na webovej stránke školy. Spôsob zápisu bude určený v závislosti od technických a priestorových možností školy a, samozrejme, s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. V mimoriadnych prípadoch, na základe dohody medzi riaditeľom školy a zákonným zástupcom dieťaťa, je možné uskutočniť zápis aj mimo oficiálne stanoveného času, no musí to byť v termíne od 6. do 30. apríla 2021.

Základná škola vyžaduje pri zápise osobné údaje o dieťati a rodičoch v rozsahu ustanovenom školským zákonom. Na zápis je potrebný preukaz totožnosti rodiča / zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a v prípade, ak dieťa ešte nedovŕšilo šesť rokov (do 31. augusta 2021), tiež súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ako aj všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania. (Od 1. januára 2021 riaditelia ZŠ nemajú kompetenciu rozhodovať o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, ani o jej dodatočnom odklade.)

Dieťa bude navštevovať skolu v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, teda v spádovej škole. Rodičia však môžu pre svoje dieťa vybrať aj inú základnú školu, ak ho riaditeľ/ka tejto školy na základné vzdelávanie prijme. A tiež ho môžu zapísať do školy na diaľku, a to prostredníctvom splnomocnenia blízkej osoby na Slovensku.

Väčšina banskobystrických základných škôl už na svojich webových stránkach zverejnila podrobné informácie k zápisu aj elektronické prihlášky do školy.

Zoznam základných škôl a ich webových adries nájdete na stránke mesta.

Materské školy

Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, musí jeho rodič prihlásiť na povinné predprimárne vzdelávanie do materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení.

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na školský rok 2021/2022 bude v dňoch od 3. do 5. mája 2021, s výnimkou materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy Radvanská 1, ktorej kapacita je naplnená.

Na prihlásenia dieťaťa do škôlky je potrebná žiadosť o prijatie (elektronicky alebo osobne) a potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti, ktorého súčasťou by mali byť údaje o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o jeho prijatie treba priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. V súčasnom pandemickom období sa odporúča využiť elektronický formulár, ktorý spolu so zoznamom banskobystrických materských škôl nájdete na webe mesta.

Termíny prihlasovania do MŠ

3. máj 2021 – Radvaň, Fončorda, Podlavice: MŠ Radvanská 26, MŠ Radvanská 28, MŠ Kremnička 22, MŠ Jilemnického 8, MŠ Družby 3, MŠ Nová 2, MŠ Tulská 25, MŠ Šalgotarjánska 5, MŠ Na Lúčkach 2, MŠ Buková 22

4. máj 2021 – Rudlová – Sásová: MŠ Odbojárov 9, MŠ Sásovská cesta 21, MŠ Magurská 14, MŠ Karpatská 3, MŠ Strážovská 3, MŠ Tatranská 63

5. máj 2021 – Centrum mesta: MŠ Lazovná 32, MŠ Horná 22, MŠ Cesta k nemocnici 37, MŠ Profesora Sáru 3, MŠ 9. mája 26, MŠ Na Starej tehelni 7, MŠ Trieda SNP 77, MŠ 29. augusta 14, MŠ Hronská 18, MŠ Jakubská cesta 77, MŠ Senická cesta 82

Zápis do materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy Jána Bakossa (Bakossova 5) sa uskutoční v dňoch od 3. do 4. mája 2021. Informácie sú zverejnené na webovej stránke školy.

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 sa spôsob a priebeh zápisu do materských a základných škôl rozhodnutím ministra školstva SR môže zmeniť.  Sledodujte web mesta Banská Bystrica a jednotlivých materských a základných škôl, kde budú priebežne zverejňované aktuálne informácie v súlade s prijatými hygienicko-epidemiologickými opatreniami, uzneseniami vlády a rozhodnutiami rezortu školstva.