Zápisy detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sa uskutočnia od 18. mája do 28. mája 2020 v čase od 9.00 do 15.00 h. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Žiadosti o zápis detí budú môcť rodičia podávať elektronicky, ale aj priamo osobne v materských školách, avšak za mimoriadnych opatrení a bez detí.

Ak zákonný zástupca nemá možnosť komunikovať elektronicky, môže si žiadosť vyzdvihnúť osobne vo vestibule Mestského úradu v Banskej Bystrici.

V prípade žiadosti vyplnenej prostredníctvom elektronického formulára, bude zákonný zástupca povinný prísť ju podpísať osobne po skončení mimoriadneho prerušenia prevádzky materskej školy. K nahliadnutiu predloží občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť:

  1. vyplnením elektronického formulára online Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
  2. elektronickou formou – zákonný zástupca môže poskytnúť osobné údaje potrebné pre zápis prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky mesta Banská Bystrica,
  3. osobne v jednotlivých materských školách s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
Zrekonštruovaná materská škola v Podlaviciach na ulici Na Lúčkach.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať.  Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Avšak ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Časový harmonogram zápisu pre jednotlivé materské školy

18.5.2020   ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Bakossova 5,

18.5.2020  MŠ Radvanská 26, MŠ Buková 22, MŠ Sásovská cesta 21,

19.5.2020   MŠ Tatranská 63, MŠ Cesta k nemocnici 37, MŠ Kremnička 22,

20.5.2020   MŠ 29. augusta 14, MŠ Hronská 18, MŠ Družby 3,

21.5.2020   MŠ Horná 22, MŠ Na Lúčkach 2, MŠ Magurská 14,

22.5.2020  MŠ Jakubská cesta 77, MŠ Senická cesta 82, MŠ Šalgotarjánska 5,

25.5.2020  MŠ Radvanská 28, MŠ Karpatská 3, MŠ Trieda SNP 77,

26.5.2020  MŠ Lazovná 32, MŠ Na Starej tehelni 7, MŠ Nová 2,

27.5.2020  MŠ Profesora Sáru 3, MŠ Odbojárov 9, MŠ Tulská 25,

28.5.2020  MŠ 9. mája 26, MŠ Strážovská 3, MŠ Jilemnického 8

Zápis sa neuskutoční do materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Radvanská 1, Banská Bystrica z dôvodu naplnenej kapacity materskej školy.

Záujmom mesta Banská Bystrica je umiestniť čo najväčší počet detí predškolského veku. V prípade, ak dieťa nebude prijaté na vybratú materskú školu, riaditeľka príslušnej materskej školy ponúkne zákonnému zástupcovi možnosť umiestnenia dieťaťa v inej materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica, v ktorej bude voľné miesto.