Zápisy detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na školský rok 2022/2023 budú v termíne od 2. do 4. mája v čase od 9:00 do 12:00 h a od 13:00 do 16:30 h.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je možné podať od 1. do 31. mája 2022, pričom prijímanie je limitované kapacitnými možnosťami jednotlivých materských škôl. Deti, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné, sú prijímané bez ohľadu na miesto ich trvalého bydliska.

Do materskej školy sa prijíma dieťa na základe žiadosti zákonného zástupcu, prípadne zástupcu zariadenia, v ktorom je umiestnené. Žiadosť je podaná riaditeľovi osobne, alebo elektronicky, pričom súčasťou musí byť aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára, ktoré musí obsahovať aj informáciu o očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ako aj odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Termíny zápisov

2. 5. 2022: Radvaň, Fončorda, Podlavice

MŠ Radvanská 26, MŠ Radvanská 28, MŠ Kremnička 22, MŠ Jilemnického 8, MŠ Družby 3, MŠ Nová 2, MŠ Tulská 25, MŠ Šalgotarjánska 5, MŠ Na Lúčkach 2, MŠ Buková 22

3. 5. 2022: Rudlová – Sásová

MŠ Odbojárov 9, MŠ Sásovská cesta 21, MŠ Magurská 14, MŠ Karpatská 3,  MŠ Strážovská 3, MŠ Tatranská 63

4. 5. 2022: Centrum mesta

MŠ Lazovná 32, MŠ Horná 22, MŠ Cesta k nemocnici 37, MŠ Profesora Sáru 3,  MŠ 9. mája 26, MŠ Na Starej tehelni 7, MŠ Trieda SNP 77, MŠ 29. augusta 14, MŠ Hronská 18, MŠ Jakubská cesta 77, MŠ Senická cesta 82

Termín zápisu do materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica a materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy, Radvanská 1 v Banskej Bystrici je uverejnený na webovej stránke škôl.

Povinné predprimárne vzdelávanie

Pre dieťa, ktoré dosiahne vek päť rokov do 31. augusta 2022, je predprimárne vzdelávane povinné. Navštevovať musí materskú školu v obci, v ktorej má trvalý pobyt, a teda v spádovej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú, do ktorej ho riaditeľ príjme v prípade, že má dostatok voľných kapacít. Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia písomne požiada o predprimárne vzdelávanie v škole mimo územia Slovenskej republiky alebo v škole zriadenej iným štátom na Slovensku, o povolení rozhoduje riaditeľ kmeňovej materskej školy. V žiadosti je potrebné uviesť meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, adresu bydliska v zahraničí, názov a adresu školy, ktorú bude navštevovať, ak je známa, respektíve názov a adresu školy zriadenej iným štátom na Slovensku, ktorú bude dieťa navštevovať. Ak riaditeľ rozhodnutím povolí plnenie povinného predprimárneho vzdelania v škole mimo územia SR, zákonný zástupca dieťaťa do 30 dní po jeho príchode do krajiny pobytu predloží riaditeľovi kmeňovej MŠ doklad s názvom a adresou školy, ktorý potvrdí, že dieťa navštevuje konkrétne školské zariadenie.

Neprihlásenie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie, ako aj neospravedlnené vynechávanie sa od 1. septembra 2021 považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenie inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“.

Čo v prípade, ak dieťa nedosiahne školskú spôsobilosť

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Podkladom takéhoto rozhodnutia je predloženie: písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast, ako aj  informovaného súhlas zákonného zástupcu.