Ak dieťa do prvého septembra 2012 dovŕši šiesty rok života, musí ho rodič zapísať na základnú školu. Tá by mala byť v obvode trvalého pobytu, ale rodič môže dieťa zapísať aj do školy mimo neho, prípadne do súkromnej alebo cirkevnej základnej školy. Do školy mimo spádového obvodu však vaše dieťa nemusia prijať. To však iba v prípade, že by obmedzilo v prijatí žiaka z príslušného obvodu.

Zápisy detí do 1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sa uskutoční od 6. februára 2012 do 9. februára 2012.

Od septembra nastúpia noví prváčikovia aj do najväčšej základnej školy v meste na Spojovej ulici.

Na zápisy je spravidla potrebné doniesť rodný list dieťaťa a zákonný zástupca si nesmie zabudnúť ani svoj občiansky preukaz. Ak je to potrebné, predloží rodič škole aj vyjadrenie lekára, psychológa alebo logopéda o zdravotnom stave dieťaťa. Rodič je totiž povinný školu upozorniť na zdravotné obmedzenia budúceho žiaka, ako sú okuliare, rečové chyby, ale najmä vážnejšie choroby ako epilepsia, cukrovka, choroby srdca, ale napríklad aj to, ak je dieťa ľavoruké.  Predškolák sa zápisu musí zúčastniť osobne.

Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť predchádzajúcej škole najneskôr do konca augusta. Ak chce rodič požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky pre svoje dieťa, musí to oznámiť pri zápise a žiadosť predložiť riaditeľovi školy. Táto musí obsahovať odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a tiež zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Nakoľko je školská dochádzka povinná, v prípade, že rodič svoje dieťa nezapíše, dopustí sa priestupku, za ktorý mu hrozí pokuta do výšky 331,50 eur.

Okrem mestských je možné deti zapísať aj do dvoch cirkevných a troch súkromných základných škôl, ktoré na území mesta pôsobia.

Harmonogram zápisu na mestské základné školy v Banskej Bystrici

Jána Bakossa 5
6.2. – 7.2.2012  12.30 h.-17.30 h.

Ďumbierska 17
7.2. od 16.00 h.
8.2. od 8.00 h. – 16.00 h.

J.G.T., Gaštanová 12
7.2. – 8.2.2012 14.00 h. – 17.00 h.

Golianova 8
7.2. – 8.2.2012 13.30 h. – 17.00 h.

Moskovská 2
6.2. – 7.2.2012 14.30 h. – 17.30 h.

Okružná 2
6.2. – 7.2.2012 8.00 h. – 17.00 h.

Pieninská 27
6.2. – 7.2.2012 15.00 h. – 18.00 h.

Radvanská 1
8.2. – 9.2.2012 10.00 h. – 17.00 h.

Sitnianska 32
6.2. od 16.30 h.
7.2. od 14.00 h.

Spojová 14
7.2. – 8.2.2012 14.00 h. – 18.00 h.

SSV, Skuteckého 8
7.2. – 8.2.2012 14.00 h. – 18.00 h.

Tatranská 10
6.2. – 7.2.2012 15.00 h. – 18.00 h.

Trieda SNP 20
6.,7., 8.2.2012 14.00 h. – 18.00 h.

Hronská 47
7.2.2012 od 15.00 h.

Senica
8.2.2012 7.30 h.-15.00 h.