Zápis detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica je Všeobecne záväzným nariadením určený na prvý pracovný utorok v apríli. Tento rok teda rodičia zapíšu svojich malých prvákov do školských lavíc 2. apríla 2019 v čase od 13.00 do 18.00 h.

Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku dovŕšilo šesť rokov a dosiahlo školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť ho na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola). Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať deti, ktoré majú trvalý pobyt v školskom obvode jeho školy.

Zápisu sa dieťa zúčastní so zákonným zástupcom, ktorý predloží platný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. V prípade, že v čase zápisu je dieťa choré, je potrebné to oznámiť riaditeľovi vybranej školy a dohodnúť sa na individuálnom postupe. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať. Ak sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť predchádzajúcej škole najneskôr do konca augusta.

Zákonný zástupca dieťaťa môže na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľa ZŠ o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku nedosiahlo školskú spôsobilosť. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Na plnenie povinnej školskej dochádzky môže byť výnimočne prijaté aj dieťa, ktoré ešte nemá šesť rokov. V tomto prípade sa k žiadosti prikladá súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Viac informácií a prehľad dní otvorených dverí jednotlivých škôl nájdete na stránkach mesta.