Pri Iliaši sa začína s prípravnými prácami pred výstavbou nového mosta. Ich súčasťou bude aj preložka súčasného dočasného mostného objektu.

Právoplatné stavebné povolenie a odovzdanie staveniska vysúťaženému zhotoviteľovi značí, že po viac ako 40 rokoch sa čoskoro začne s výstavbou nového mosta do mestskej časti Iliaš.

V prípravnej fáze je najprv nevyhnutné zrealizovať preložku vedenia elektrickej energie a vykonať archeologický výskum, ktorý nariadil banskobystrický Krajský pamiatkový úrad. Predpokladaný termín začiatku výstavby nového obojsmerného mosta s chodníkom pre chodcov a cyklistov, ktorý nahradí jednosmerný provizórny most v nevyhovujúcom stave, je plánovaný na koniec mája 2021. Všetky práce budú organizované tak, aby bola čo najmenej obmedzená mobilita peších, motoristov a MHD z tejto časti Banskej Bystrice.

Preložka prívodu elektrickej energie do Iliaša bude realizovaná za účasti odborného dozoru Stredoslovenskej energetiky, a. s. Práce by sa mali začať v polovici apríla. Zamerajú sa na výstavbu nových stožiarov, podporných bodov vzdušného káblového rozvodu elektrickej energie ponad rieku Hron. V máji by sa malo uskutočniť vypnutie prevádzky predmetného vedenia, ktoré umožní prepojenie novovybudovanej trasy na pôvodný rozvod.

Zhotoviteľ deklaroval, že súbežne v tom istom čase by sa mal začať prekladať pôvodný provizórny most do novej polohy. Obyvateľom bude slúžiť na prejazd do Iliaša a z Iliaša až do doby, kým sa nevybuduje nové premostenie. Prekládka pôvodného mosta môže trvať jeden až tri dni. V tejto súvislosti bude potrebné počítať s krátkodobými dopravnými obmedzeniami. Obchádzková trasa pre osobné automobily bude viesť po starej poľnej ceste z Iliaša do Vlkanovej. V čase presunu pôvodného mosta bude čiastočne obmedzená aj MHD pre spoje, ktoré zachádzajú do Iliaša. Počas výstavby nového mosta dôjde k zrušeniu autobusovej zastávky pred mostom v smere do mestskej časti. Cestujúci budú môcť využívať zastávku pri STK na Zvolenskej ceste.

Dodávateľ stavebných prác bude mať na výstavbu nového mosta 90 dní. Stavebné práce budú spočívať vo vybudovaní nových opôr, následnom osadení oceľovej mostnej konštrukcie na mostné ložiská, ktorá je v súčasnosti vo výrobe a podobne. Nasledovať budú práce na zriadení železobetónovej mostovky a vozovky z asfaltového betónu s napojením na existujúce cestné napojenia mosta. „Obyvateľov mestskej časti Iliaš žiadame o trpezlivosť. Veríme, že všetky stavebné práce budú napredovať podľa harmonogramu,“ uviedla hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.

Ako sme na portáli BBonline.sk už informovali, po schválení zámeru poslancami nastalo v priebehu prípravy viacero komplikácií.

„Už samotná príprava projektovej dokumentácie mala viacero úskalí – nájsť čo najlepší variant riešenia preložiek inžinierskych sietí, vysporiadať sa so stiesneným priestorom i majetkovými vzťahmi pozemkov, ktorých sa stavba bezprostredne týka. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28. augusta 2017 a realizovalo sa v troch kolách. Keďže verejná súťaž bola vyhlásená podľa postupu, resp. zmluvných podmienok FIDIC – žltá kniha, vysúťažený zhotoviteľ musel dielo nielen naprojektovať, ale je zodpovedný aj za jeho výstavbu,“ hovorí Zdenka Marhefková, hovorkyňa primátora.

Pôvodná zmluva s konzorciom firiem ESIN CONSTRUCTION, a. s. z Považskej Bystrice, ISPRIM s.r.o. z Prešova a firmou KOVOMONT – PO rovnako z Prešova, bola v roku 2018 uzatvorená na sumu cez 1,4 milióna eur. V januári tohto roku zazmluvnilo mesto aj stavebný dozor pre stavbu za ďalších takmer 24-tisíc eur. „Výstavbu nového mosta v Iliaši zabrzdila aj úprava vnútorných vzťahov a reorganizácia u vysúťaženého konzorcia,“ doplnila Marhefková.