Ako sme vás už v júni informovali, mestský lesopark na Urpíne čaká postupná obnova. Aj keď mestskí poslanci pôvodné finančné plány mestského úradu v tomto smere osekali, začne sa už v tomto roku s čiastočnými opravami.

lesopark UrpínPráce na rekonštrukcii serpentín začnú už tento mesiac. Mestský úrad pôvodne počítal s vyčlenením sumy 110 tisíc eur, ale mestskí poslanci časť týchto prostriedkov presunuli pre potreby obnovy športovísk v meste. Na účel rekonštrukcie chodníkov mestského lesoparku zostalo 80 tisíc eur. Celková odhadovaná suma potrebná na obnovu serpentín je kalkulovaná na približne 270 tisíc eur. Mesto preto počíta s viacročnou postupnou obnovou. Ako prvý krok musí byť vykonané geodetické zameranie serpentín pre účely vyňatia záujmového územia z lesného pôdneho fondu vrátane dočasného záberu lesnej pôdy. Toto je základný predpoklad ďalšieho možného postupu. V súčasnej dobe prebieha verejné obstarávanie na spracovanie geometrického plánu, polohopisy a výškopisy pre zadanie vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu serpentín.

Druhou súbežnou aktivitou budú činnosti spojené so zabezpečením všetkých podmienok pre  realizáciu revitalizácie nebezpečných drevín. Na základe šetrenia odborných pracovníkov Mestských lesov, Obvodného lesného úradu a oddelenia životného prostredia MsÚ v Banskej Bystrici boli vytipované jednotlivé stromy, ktoré budú musieť byť odstránené. Ide o 36 kusov, ktoré sú zhnité, naklonené alebo suché. Predmetné stromy sú síce súčasťou ochranného lesa, ale kvôli ich schátralému stavu ohrozujú bezpečnosť návštevníkov. „V prípade, že by boli stromy ponechané, hrozí celkové uzatvorenie serpentín pre návštevníkov a ohrozená by bola aj bezpečnosť pracovníkov realizujúcich práce spojené s odstránením havarijného stavu svahov a rekonštrukciou chodníka,“ povedala Beáta Kostúrová, vedúca oddelenia životného prostredia MsÚ v Banskej Bystrici.

lesopark UrpínProjekt „Rekonštrukcia serpentín na Urpíne“ je momentálne v štádiu dopracovania projektového zámeru, v rámci ktorého budú určené jednotlivé realizačné etapy a tiež postup sanácie a následnej rekonštrukcie serpentín. V roku 2013 bude vyriešené spracovanie geodetického zamerania serpentín, zrealizované budú aj legislatívne postupy potrebné k revitalizácii a prípadnému odstráneniu nebezpečných stromov. Ukončená má byť aj komunikácia s Krajským pamiatkovým úradom a obstaraná projektová dokumentácia pre rekonštrukciu serpentín. Rekonštrukčné práce budú pokračovať aj v roku 2014 z finančných prostriedkov, ktoré budú na tento účel vyčlenené v rozpočte mesta.